Vesterålen ber om tilskudd til veterinærvaktordningen

Kommunene Bø, Øksnes, Hadsel, Lødingen og Sortland søker Fylkesmannen i Nordland om et tilskudd på totalt 780.656 kroner i tilskudd til veterinærvaktordningen i regionen.

Landbruket i Vesterålen er avhengig av at veterinærtjenesten har en vaktordning, og kommunene søker nå Fylkesmannen om tilskudd til dette. ku kyr  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

Tilskuddssummen tilsvarer tilskuddet kommunene skal utbetale til veterinærene i 2019, og er et tilskudd til de fem veterinærene som driver dagtjeneste slik at de kan ha rimelige økonomiske vilkår.

Sortland kommune er vertskommune for veterinærsamarbeidet i Vesterålen, unntatt Andøy som er eget vaktdistrikt. I henhold til samarbeidsavtalen skal Sortland kommune søke stimuleringstilskudd på vegne av samtlige kommuner.

Ordning som fungerer bra

De to vaktdistriktene Øksnes/Bø og Sortland/Hadsel og Lødingen, samt deler av Kvæfjord, har samarbeidet gjennom flere år for å sikre nødvendigtilgang på veterinærer i Vesterålen. Dette er regulert gjennom en formell avtale med veterinærene som ble fornyet fra 1. juli 2013. Avtalen er inngått med fem foretak om klinisk veterinærtjeneste på dagtid.

– Avtalen innebærer blant annet at hvert enkelt foretak har ansvar for lokaliteter og utstyr, og at foretakene samarbeider omvakttjenesten og eventuell rekruttering i forbindelse med permisjoner og oppsigelse. Dette fungerer svært bra, ifølge søknaden.

Veterinæren, som bor i Bø, er tilsluttet veterinærsamarbeidet i Vesterålen, men kjører primært i Bø i tillegg til de øvrige vesterålskommunene. Det vil ikke være grunnlag for en helstilling i Bø og Øksnes på grunn av lavt dyretall og dermed lav inntjeningsevne.

Behov for ekstra stilling på våren

– Stimuleringstilskuddet øker stabiliteten og sjansen for å beholde veterinært personell over tid. God lokalkunnskap og erfaring er uvurderlig. Det er i tillegg viktig å få fram at vaktområdet Bø og Øksnes har behov for sesongtillegg ilammingstiden. Det vil si at det ytes statlige midler til å dekke opp en ekstra stilling i lammingssesongen, står det i søknaden.

Også i vaktområdet Hadsel, Lødingen, Sortland og Kvæfjord er det behov for sesongtillegg i lammingstiden, samt at det her ytes statlige midler for å dekke opp med en ekstra stilling, mens det for Bø og Øksnes er behov for 0,5 stillinger ekstra i denne perioden.

Nedadgående dyretall

Utviklingener en nedadgående trend i dyretall, men landbruksaktiviteten erfortsatt jevnt geografisk.

– Dette medfører at veterinærene ofte dekker store avstander i løpet av en dag. Eksempelvis er det om lag 10 mil til melkebruket lengst unna Sortland. For at veterinærtjenestenskal fungere og være stabil over tid, er det nødvendig med fem praktiserende veterinærer på heltid i de to vaktdistriktene.

– Den inntektsgivende daglige praksisen per veterinær, er ikke stor nok til å giveterinærene en stabil økonomi. Det er derfor nødvendig at det gis et betydelig stimuleringstilskudd. Det må være et økonomisk grunnlag i dagpraksis for å kunne opprettholde den lovpålagte vakttjenesten på ettermiddag, natt og helg, skrives det i søknaden på vegne av Vesterålen.

Avgjørende for landbruket

– Det er stor enighet blant veterinærene i vakttjenesten om at nedgang i antall deltakere vil føre til at vakttjenesten ikke lar seg gjennomføre. En god og velfungerende veterinærtjeneste både på dagtid og på vakt er helt avgjørende for å ha landbruk i regionen.

I søknaden vises det til at forutsigbarhet er viktig både for de som skal etablere seg i landbruksnæringen, og vil ofte være avgjørende om unge veterinærer vil etablere seg i regionen.

– I Vesterålen satses det på å ha et solid og stabilt landbruk. For at vi skal lykkes er en avforutsetningene at vi har dyktige veterinærer. På grunn avlavt regionalt dyretall og geografiskeavstander i vaktdistriktene er det nødvendig at kommunene gir stimuleringstilskudd til veterinærene for at disse skal gis rimelige økonomiske vilkår.