Dømt for å ha kjørt flere biler, uten førerkort

En mann fra Hadsel er i vesterålen tingrett dømt for en rekke brudd på vegtrafikkloven.
Nyheter

Senhøsten 2016 skal mannen ha kjørt personbil i Hadsel, til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort. Et knapt år senere gjentok han denne handlingen to ganger i løpet av to dager, med to forskjellige biler. I juli i år gjorde vedkommende nøyaktig det samme, men da i Bø.

Mannen er også dømt for en fartsovertredelse i Harstad, fra våren 2017, da han kjørte 104 km/t i en 60-sone i Harstad. Han er i tillegg dømt for en overtredelse i Bø i august i fjor, der har han kjørte bil som verken var meldt til registrering eller som hadde lovlige påsatte kjennemerker.

Mannen erkjente seg skyldig i forholdene under hovedforhandlingene i Vesterålen tingrett.

I dommen heter det at fartsovertredelsen er det mest alvorlige forholdet som mannen ble dømt for. Retten legger til grunn at en fart på 104 km/t i 60-sone isolert sett gir grunnlag for en betinget fengselsstraff og bot i størrelsesorden kr. 10.000.

Med hensyn til skjerpende og formildende omstendigheter, finner retten grunn til å legge vekt på tiltaltes tilståelse. Det har tatt lang tid å pådømme forholdene. Tidsbruken skyldes imidlertid også at tiltalte ikke møtte til et rettsmøte han var innkalt til for rettslig avhør og mulig tilståelsesdom. Retten anser det på den annen side skjerpende at tiltalte gjentatte ganger kjørte uten førerkort og viser til en manglende respekt for veitrafikklovgivningen.

Han dømmes til fengsel i 26 dager, samt til å betale en bot på 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.

Fullbyrdelsen av fengselsstraffen utsettes med en prøvetid på to år. Mannen dømmes også til å erstatte sakens omkostninger til det offentlige med 1000 kroner.