Resultatet fra kvoteseminaret i Oslo:

Felles nordnorsk holdning til fremtidig kvotesystem

Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark, samt tre regionråd i Troms og Finnmark, har samlet seg om en felles holdning knyttet til Stortingets kommende behandling av fremtidig kvotesystem i Norge.

Nord-Norge ønsker fortsatt differensiert kvotesystem og verner fortsatt om «sjarken». I desemer kunne Næringskonsulent Egil Sakariassen og næringssjef Brita Erlandsen i Andøy kommune gratulere Eirik Norvoll med nykjøpt båt og kvote.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Nyheter

Uttalelsen er et resultat av seminaret om framtidens kvotesystem i fiskeriene som ble avviklet i Oslo 7. januar. Deltakerne har i ettertid blir enige om en felles uttalelse. Behandlingen av saken kommer opp i Stortinget i løpet av året. Regionrådene i Troms og Finnmark samt fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark er nå enige om en felles plattform om framtidig kvotesystem.


Kvotekonferanse i Oslo:

Nordland bekymret for nytt kvotesystem

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF), er bekymret for det nye kvotesystemet som foreslås.

 

Seminaret i Oslo bidro i følge en pressemelding fra Vest-Finnmark regionråd, som var arrangør, til å synliggjøre at kommunene, regionrådene og fylkeskommunene i Nord-Norge har en felles forståelse og en stor grad av enighet på viktige delområder i arbeidet med nytt kvotesystem.


– Frykter at Myre kan bli transitthavn i framtida

– I dag er det stor aktivitet og alt er bra i fiskerinæringen i Øksnes. Når storsamfunnet nå skal stake ut kursen for fiskerinæringen for mange år framover, frykter jeg at Myre havn kan ende opp som en transitthavn. Derfor er det viktig at vi nå er med i den politikk debatten som kommer.

 

Med dette som utgangspunkt går et samlet politisk Nord-Norge inn for et fremtidig kvotesystem som bidrar til økt rekruttering til næringa, økt grad av videreforedling av sjømatprodukter og økt verdiskaping i kystsamfunnene.


Debatterer kvotesystemet i Oslo:

– Sjarkflåten viktig for å rekruttere ungdom

Fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, Ingelin Noresjø (KrF), ønsker ikke endringer for sjarkflåten når framtidens kvotesystem skal bestemmes.

 

Nord-Norge ønsker å beholde en differensiert flåtestruktur hvor det ikke åpnes for strukturendringer av kystflåten (under 11 meter). Den såkalte finnmarksmodellen må bestå samtidig som legdegrensen på 21 meter beholdes. De mener også at det nye kvotesystemet må bidra til økt grad av nasjonal videreforedling av sjømat på kysten.

– Vi ønsker ikke at dagens adgang til å flytte kvoter mellom lengdegruppene videreføres, da dette viser seg å utfordre målsettingen om en differensiert flåte.

– Når tidsbegrensede kvoter går ut, må disse tilbakeføres til gruppene. Det bes utredet betydningen av at fartøy i dag kan ha annen faktisk lengde, enn det hjemmelsgrunnlaget opprinnelig tilsa.


– Ferskfiskordninga bør videreføres og må sikres regulert slik at den bidrar til økt verdiskaping og helårs aktivitet i hele landsdelen, heter det.

I følge pressemeldingen fra Vest-Finnmark regionråd, ser Lofotrådet og Vesterålen regionråd positivt på initiativet om en felles uttalelse fra Nord-Norge om fremtidens kvotesystem. De to regionrådene vil behandle uttalelsen i første møte, og eventuelt tiltre uttalelsen i etterkant.

Samarbeidspartnerne vil følge opp dette initiativet ovenfor storting, regjering og embetsverk i tiden fremover.