Betinget fengsel og bot etter frontkollisjon

En mann fra Vesterålen er idømt fengselsstraff og bot etter en trafikkulykke.
Nyheter

Dette kommer frem av en dom i Vesterålen tingrett.

Mannen fra Vesterålen sto tiltalt for brudd på Vegtrafikkloven paragraf 31 første ledd og paragraf 3 for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Bakgrunnen er at han i november i fjor klokken 22:20 ved Kvitberget i Troms førte en bil uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom hevdes det i dommen. Dette i forbindelse med en forbikjøring av et vogntog hvor mannen måtte avbryte forbikjøringen, traff så vogntoget, fikk sleng på bilen for så å frontkollidere med et møtende kjøretøy. Det oppsto skade på begge personbilene etter kollisjonen.

Tilsto

Mannen leverte en uforbeholden tilståelse i retten og påtalemakten foreslo at straffen skulle settes til betinget fengsel med 14 dager, med en prøvetid på to år samt en bot på 10.000 kroner. Videre ble det begjært at mannen mister førerkortet i 12 måneder.

I dommen viser retten til en tidligere dom i Høyesterett. Dommen fra 1989 viser til flere likhetstrekk med herværende sak. I nevnte sak lyktes ikke bilfører med å gjennomføre en forbikjøring av et vogntog i tide da det kom en bil i motsatt retning. Føreren av den motgående bilen avverget frontkollisjon ved å bremse mens domfelte forsøkte å svinge inn foran vogntoget, men kom borti dette. Bilen ble dermed kastet mot bergveggen på høyre side av vegen og tilbake igjen foran vogntoget. Bilen ble totalskadet og vogntoget ble også skadet. Føreren som foretok forbikjøringen ble i denne saken idømt i 6 dagers betinget fengsel og en bot på 3000 kroner.

Klarte ikke unngå smellen

I denne saken forklarte siktede at han før kollisjonen var sikker på at det var en rett vei og ingen biler i motsatt kjørefelt.

«Da siktede skulle kjøre forbi så han at det kom et motgående kjøretøy. Fordi denne bilen befant seg i en lang sving så ikke siktede bilen i begynnelsen av manøveren. Det var mørkt og det regnet. Siktede forsøkte å avbryte forbikjøringen da han var cirka halvveis forbi vogntoget. Det var ikke tid til å komme bak vogntoget, og han la seg dermed inn mot vogntogets side for å unngå kollisjon med motgåendekjøretøy.», kommer det frem i dommen.

Føreren av det motgående kjøretøyet har forklart til politiet at han bremset kraftig ned da han oppdaget siktedes bil og samtidig la bilen ut i autovernet. Retten har mottatt et bilde som dokumenterer skade på autovernet.

Forsøkene på å unngå kollisjon var ikke tilstrekkelige til å unngå sammenstøt.

Forholdene som ble beskrevet av de to førerne, ble bekreftet av kartutsnitt som retten fikk tilgang til.

«Retten legger til grunn at sikten var redusert på grunn av regnvær og mørke. Retten peker på at man ved forbikjøring skal forvisse seg om at vegen er fri for hinder på tilstrekkelig lang strekning fremover, jf. trafikkreglene paragraf 12 nr. 2. Videre er forbikjøring forbudt der sikten er hindret ved kurve, jf. paragraf 12 nr. 5. At man på grunn av vanskelige kjøreforhold ikke ser møtende biler eller ikke ser at veien går over i kurve, vil i utgangspunktet være uten betydning. Snarere vil vanskelige kjøreforhold tilsi at føreren burde være forsiktig med å kjøre forbi andre kjøretøy.», skriver retten i dommen.

På bakgrunn av dette ble tiltalte dømt til betinget fengsel i 14 dager med ei prøvetid på to år. Han fikk også ei bot på 10.000 kroner. Om han ikke kan betale, må han ti dager i fengsel.

Mannen mistet også førerkortet i 12 måneder.