– Det er ting som tyder på at enkelte arbeidere har fått veldig lite betalt

A-krimsentret i Nordland har i mars kontrollert 17 fiskeribedrifter i Lofoten og Vesterålen og mer enn 200 medarbeider er kontaktet. Målet har vært å sikre en næring som ivaretar sikkerhet, regelverk og arbeidsmiljø, ved å ta ut useriøse virksomheter.

Mange eldre bygninger hvor arbeiderne er forlagt. Stor variasjon i kvalitet, alt fra nytt til gamle bygninger, melder A-krimsenteret i Nordland. Innsendt. 

Nyheter

I uke 10, 11 og 12 har A-krimsenteret i Nordland, som er en tverretatlig enhet med medarbeidere fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV og Politiet, gjennomført en rekke kontroller i fiskeribransjen i Lofoten og Vesterålen. Dette skriver politiet i en pressemelding.

Hovedfokuset under kontrollene var hvordan personer fra utlandet har det som arbeidstakere i fiskeindustrien i forhold til rettigheter og plikter.

Tverrfaglig samarbeid

Arbeidslivskriminalitet er ulike former for profittmotivert kriminalitet som begås i et arbeidsmarked. Regjeringen har definert at arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakerne eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

– Hovedmålene for kontrollene som har vært gjennomført i fiskeribransjen har vært å få en oversikt over næringa sin bruk av utenlandsk arbeidskraft, identifisere og beskrive fremtredende modus knyttet til arbeidslivskriminalitet, samt identifisere og ta ut useriøse aktører i næringen, sier koordinerende leder av A-krimsentret i Nordland, Per Thomassen i pressemeldingen.

Omfattende gjennomgang

Thomassen forteller at 26 medarbeidere fra de ulike etatene deltok i kontrollene i uke. 10 og 11, mens det var 10 medarbeidere med på kontroll i uke 12. Totalt ble 17 fiskebedrifter i Lofoten og Vesterålen kontrollert og mer enn 200 arbeidere kontaktet.

– Det er hentet inn en masse dokumentasjon og informasjon fra kontrollene som vi nå starter med å gå gjennom, sier Thomassen. Det innebærer at etatene ennå ikke har fullstendig oversikt over resultatet av kontrollene, sier han.


Dette ble avdekket i fiskerikontrollene
 • Mange eldre bygninger hvor arbeiderne er forlagt. Stor variasjon i kvalitet, alt fra nytt til gamle bygninger
 • Flere kritikkverdige forhold i forbindelse med kontroll av forlegninger, blant annet på brannverninstruksen.
 • Det er blitt gjennomført samtaler med et stort antall utenlandske arbeidere. Arbeiderne er blant annet gjort kjent med norske lover og regler, særlig opp mot tarifflønn. Det har også vært fokus på samtaler med ledelsen på de ulike fiskebrukene.
 • Det forekommer også brudd på antall lovlige timer i løpet av arbeidsdagen. Det er blitt avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelser og hviletid.
 • Noen arbeidere må be om forskudd på lønn fordi det har vært for lite timer denne sesongen, og således ikke hatt råd til å betale for mat og lignende.
 • Flere steder ble det opplyst at arbeiderne hadde 7-8 euro i timen. Dette er under minstelønn for bransjen. Flere opplyser at de ikke får overtid.
 • Det er avdekket forhold og brudd i forbindelse med at arbeidstakere må dekke arbeidstøyet selv. I henhold til arbeidsmiljøloven så skal dette dekkes av arbeidsgiver.
 • På noen plasser har arbeidstakere forsvunnet fra virksomheten når kontrollmyndighetene har møtt opp.
 • På ett av fiskebrukene forsvant 12 utenlandske arbeidere fra fiskebruket dagen etter at myndighetene hadde pratet med dem og kontrollert bruket.
 • En daglig leder på ett av fiskebrukene ønsket ikke å opplyse hvor arbeiderne til virksomheten var forlagt. Vedkommende ønsket ikke å samarbeide med kontrollmyndighetene når det gjaldt dette.
 • NAV vil utrede mellom fem og ti saker for mulig trygdesvindel

Ønsket at alt var på stell

Til VOL sier Thomassen at politiet og de øvrige involverte i aksjonen, forventet å gjøre funn.

– Det var ingen overraskelse for oss at vi gjorde en del funn. Hvor stor alvorlighetsgraden er, er foreløpig litt vanskelig å si. Ønskesituasjonen hadde selvsagt vært om alt var på stell, men slik er det sjelden. Forskjellen mellom de vi avdekket på de ulike fiskebrukene var stor. Hos noen var det mindre ting, mens andre hadde atskillig mer, sier han.

Underbetalt

Ifølge NTB, ble det ved flere av mottakene opplyst at arbeiderne hadde 7–8 euro i timebetaling. Dette er under minstelønn for bransjen. Flere opplyste også at de ikke får overtidsbetaling.

Kontrollørene opplevde noen steder at arbeidstakere hadde forsvunnet fra virksomheten før kontrollen, og ved ett bruk forsvant tolv utenlandske arbeidere dagen etter at myndighetene hadde pratet med dem og gjennomført kontroll.

– Nå skal vi gå gjennom alle opplysningene som er hentet inn. Men det er mye som tyder på at folk har fått veldig lite betalt. Noe av det vi skal undersøke nærmere, er blant annet arbeidsforhold og innkjøp av utstyr, for å se om det er av en slik karakter at det må tas videre. Deretter blir det eventuelt opp til NAV å følge det opp, slår Per Thomassen fast overfor VOL.


Misfornøyd fiskeriminister

En som ikke var særlig tilfreds med resultatet i kontrollene, er fiskeriminister Harald T. Nesvik

–  Resultatet er skuffende. Dette viser at kampen mot kriminalitet i fiskerinæringen er viktig. Det er et arbeide jeg fortsatt vil prioritere, sier han i en pressemelding fra Fiskeridirektoratet.

Kontrollen avdekket blant annet flere tilfeller av sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven.

– I torskesesongen er det stort behov for arbeidskraft i næringen, og mange kommer fra land som Litauen, Romania og Polen. Jeg forventer at aktørene er seriøse og at spillereglene for arbeidslivet blir fulgt. Det handler om den enkelte arbeidstaker, og om lik konkurranse for alle, sier fiskeriministeren.