– Urettferdig at staten skal tjene enda mer penger på denne næringen

Under Senterpartiet sitt landsmøte på Hamar i helgen, sa også de nei til grunnrenteskatt for havbruksnæringen. Dermed er de det fjerde partiet som ikke ønsker en slik ordning.

Geir Pollestad (SP) er en av de som har tatt til ordet mot grunnrenteskatt for havbruksnæringen. Her under landsmøtet til Senterpartiet på Hamar forrige helg.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nyheter

– Kystkommunene kan miste inntekter fra havbruket langs hele kysten når regjeringen skal vurdere å innføre en grunnrenteskatt for havbruksnæringen. Senterpartiet mener en statlig grunnrenteskatt er en dårlig løsning både for næringen og lokalsamfunnene, skriver Senterpartiet på sin nettside.


Høyre, Venstre og FrP med nei til særskatt på havbruk:

Havbruksutvalget fortsetter likevel utredningsarbeidet

De to siste ukene har både Vestre, Høyre og FrP sagt nei til en ny grunnrenteskatt for havbruksnæringen på sine landsstyremøter. Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene, mener utvalget som utreder muligheten for økt skattlegging kan legge ned arbeidet. Det vil de imidlertid ikke gjøre.

 

– Viktig at lokalsamfunnet får ta del i godene

Partiet mener at der er naturlig at en naturressursbasert næring kommer lokalsamfunnene til gode. Dette fordi at det er lokalsamfunnet som avsetter arealene som oppdrettsnæringen bruker. De tre foregående partiene som har sagt nei til særskatten, Venstre, Høyre og FrP, har også ment dette.

– Industrien er tett knyttet til kystsamfunnene, da er det viktig at lokalsamfunnet får ta del i godene. En grunnrenteskatt passer bedre for næringer som olje- og gassindustrien hvor råvarene benyttes direkte og produksjonen ikke kan flyttes ut av Norge, mener SP.


Lakseskatt kan gi opptil 7 milliarder kroner i statskassa

Dersom oppdrettsselskaper betaler en særskatt tilsvarende det vannkraftverk gjør, kan det gi staten opp mot 7 milliarder kroner mer å rutte med i året.

 

Fortsetter arbeidet

I september 2018 ble det satt ned et utvalg som skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruksnæringen bør utformes videre. Utvalget vurderer både grunnrenteskatt og produksjonsavgift. På bakgrunn av at fire parti nå har sagt nei til særskatten, stilte Geir Pollestad (Sp) finansminister Siv Jensen følgende skriftlige spørsmål 19. mars: «Det har nå kommet frem en tilnærmet total motstand blant de politiske partiene mot grunnrenteskatt for oppdrett. Vil statsråden på denne bakgrunn endre eller trekke mandatet for utvalget som utreder grunnrenteskatt?»

Finansministeren svarte at havbruksskatteutvalget vil fortsette sitt arbeid etter den fastsatte planen, slik at innstillingen foreligger innen 1. november 2019.

– Utvalget er i mandatet bedt om å belyse en rekke av de spørsmålene som har vært fremme i debatten den siste tiden. Det er derfor nyttig at Havbruksutvalget fullfører sitt arbeid slik Stortinget og regjeringen har bedt om, også om det konkluderes med å ikke gå videre med saken, skriver hun.

Hele svaret kan du lese i faktaboksen under.


Siv Jensen (FrP) sitt svar til Geir Pollestad (Sp):

Stortingsrepresentanter fra SV fremmet i Dokument 8:192 S (2017-2018) forslag om å be regjeringen utrede og legge frem forslag om en avgift per kilo produsert fisk fra oppdrettsanlegg (produksjonsavgift). Regjeringen varslet 27. april 2018 at den heller vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk. Ved behandlingen i Stortinget ble det flertall for å be regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som skal utarbeide en NOU som behandler ulike former for beskatning av havbruksnæringen, se Innst. 338 S (2017-2018).

Regjeringen nedsatte på denne bakgrunn Havbruksskatteutvalget høsten 2018. Utvalget ledes av professor Karen Helene Ulltveit-Moe. I tillegg til personer fra akademia og advokater består utvalget av representanter fra LO, NHO og KS. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. november 2019. Finansdepartementet har også opprettet et forum for Havbruksskatteutvalget bestående av representanter fra næringen, kommunene og arbeidslivsorganisasjonene samt uavhengige fageksperter.

Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i næringen, samtidig somselskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer. I tråd med stortingsvedtaket skal utvalget utrede ulike former for beskatning av havbruksnæringen, herunder en produksjonsavgift og en grunnrenteskatt. Utvalget skal blant annet også vurdere hvordan kommunenes andel av inntektene kan bli mer stabile og forutsigbare.

Havbruksskatteutvalget fortsetter sitt arbeid etter fastsatt plan, slik at innstilling foreligger innen 1. november 2019. Utvalget er i mandatet bedt om å belyse en rekke av de spørsmålene som har vært fremme i debatten den siste tiden. Det er derfor nyttig at Havbruksutvalget fullfører sitt arbeid slik Stortinget og regjeringen har bedt om, også om det konkluderes med å ikke gå videre med saken. Jeg viser forøvrig til mitt svar på spørsmål nr. 1259 fra stortingsrepresentant Terje Aasland.

 

Også Terje Aasland fra Arbeiderpartiet har stilt finansministeren spørsmål om grunnrenteskatt og produksjonsavgift. Spørsmålet og svaret kan du lese her.


Venstres landsmøte:

Sa nei til grunnrenteskatt for fiskeri- og havbruksnæringen

Venstres landsmøte sa i helgen nei til den omstridte grunnrenteskatten for fiskeri- og havbruksnæringen, som nå utredes av et utvalg.Norges Fiskarlag i statsministerens kontaktutvalg:

Ønsker ikke økt skattlegging av villfisknæringen

Da Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, deltok i statsministerens kontaktutvalg denne uken, anbefalte han at villfisknæringen ikke skal skattlegges ytterligere med for eksempel grunnrenteskatt. Han synes den beste ordningen er den som er i dag.Siv Dagny Aasvik (Ap):

Ut mot eget parti om grunnrenteskatt i havbruksnæringen

På initiativ fra Regjeringen, Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti, er det nå blitt satt ned et utvalg som skal se på muligheten for å skattlegge havbruksnæringen ytterligere. En slik beskatning i form av grunnrenteskatt er ikke Siv Dagny Aasvik, ordfører i Hadsel kommune (Ap) og regionrådsleder i Vesterålen Regionråd, positiv til.Havbruksnæringen i Vesterålen om mulighet for økt skatteleggelse:

Mener verdiskapningene bør komme kommunene, og ikke staten, til gode

Knut Roald Holmøy, administrerende direktør i Holmøy Maritime AS, synes ikke det er rett at havbruksnæringen, gjennom grunnrenteskatt eller produksjonsavgift, kan måtte betale mer skatt enn de allerede gjør i dag.