– Stor variasjon i kommunenes kompetanse

Etter å ha gjennomgått hvordan kommunene i Nordland jobber med motorferdsel i utmark, har Fylkesmannen i Nordland kommet frem til at det er stor variasjon i kommunenes kompetanse på dette saksfeltet.

Illustrasjonsfoto  Foto: NTB Scanpix

Nyheter

Fylkesmannen ba i april 2018 om innsyn i kommunenes arbeid med motorferdsel i utmark, og konklusjonen er nå klar.

– I mange kommuner gjøres det gode vurderinger i sakene vi har sett på, men vi ser også at det i alle kommunene fattes vedtak som ikke er innenfor rammene av regelverket, eller hvor vurderinger og begrunnelse er mangelfull. Vi erfarer at flere kommuner på en del områder har etablert praksis som ikke er i tråd med gjeldende regelverk, skriver Fylkesmannen i et brev sendt ut til kommunene 22. mars i år.

Må begrunne vedtaket

Fylkesmannen peker også på at forvaltningsloven stiller krav om at enkeltvedtak skal begrunnet, men at de erfarer at mange ikke gjort tilstrekkelig gode vurderinger og begrunnelser i saken.

– Det er viktig at det synliggjøres hvilke konkrete vurderinger som er gjort knyttet til de forhold som er relevante for den aktuelle bestemmelsen som saken behandles etter, skrives det.

Det påpekes også at Fylkesmannen i flere tilfeller har sett at administrasjonen i sin innstilling har begrunnet sitt forslag til vedtak. Det har derimot manglet begrunnelser dersom politisk utvalg velger å fatte et annet vedtak.

– Der politisk utvalg fatter vedtak i strid med administrasjonens innstilling, må utvalget begrunne sitt vedtak, skriver Fylkesmannen.

Kan ikke delegeres til administrasjonen

Ifølge Fylkesmannens brev, behandler flere kommuner en del søknader etter nasjonal forskrift §6 administrativt, men avgjørelser om unntakstilfelle kan ikke delegeres til administrasjonen.

– I saker der vedtaket vurderes etter denne hjemmelen, må saken behandles i kommunestyret eller annet folkevalgt organ. Kommunens delegeringsreglement vil være avgjørende for hvor saken behandles, skriver Fylkesmannen.