Studentene ved Nord Universitetet med studentopprør

Studenter ved Nord universitet Nesna vedtok i allmøte fredag 10. mai et høringssvar på studiestrukturrapporten.

Kathrine Øines Dishington Johnsen som studerer på lektorutdanninga ved Nord Universitet Nesna.Foto: Innsendt 

Nyheter

Her ber studentene styret om å avvise saken, opprettholde Nesna og de andre studiestedene som er foreslått nedlagt, og gjenreise Nesna som studiested. Studentene har ikke tillit til styret eller rektor.


Nord universitet:

Sender forslag om ny studiestedsstruktur på høring

Nord universitet hadde tirsdag styremøte på Værnes. Der ble det vedtatt at innstillingen til konstituert rektor, Hanne Solheim Hansen, denne uken sendes ut på høring.


– Vi er veldig mange som er sint, frustrert og oppgitt over forslaget. Vi mener at vi er studenter på ei utdanning som er viktig og nyttig for samfunnet, som er viktig for kommunene og regionene i nord. Vi mener Campus Nesna og vi som studenter skal bevares og styrkes, og ikke bli behandla som skitt under skoa. Det aksepterer vi ikke, sier student Kathrine Øines Dishington Johnsen som studerer på lektorutdanninga ved Nord Universitet Nesna.

I uttalelsen heter det:

Høringsuttalelse fra studenter ved studiested Nesna

  1. Studentene på Nesna ber styret avvise studiestruktursaken i møte 26/6. Vi mener konklusjonen er basert på et beslutningsgrunnlag designet for å legge ned Campus Nesna. Rapporten inneholder kun tall som er negativ for Nesna og ingen opplysninger som er positiv for Nesna, selv om de finnes. Vi opplever saken som rigget og ikke et universitet verdig.
  2. Studentene på Nesna reagerer sterkt på at en sak hvor rektor innstiller på å legge ned Campus Nesna gjøres i en periode hvor vi har eksamen. Denne saken opprører mange og mange føler frustrasjon og usikkerhet. Vi vil henstille Studentparlamentet å innhente juridisk bistand for å støtte studenter som har fått sine eksamensforberedelser og eksamen ødelagt.
  3. Studentene på Nesna reagerer sterkt på de generaliseringer som ligger i rapporten. Om studiested Nesna sies det at det er svært lav tilgang på godt kvalifiserte studenter. Det oppleves stigmatiserende, at en rapport bestilt og publisert av institusjonens styre, at vi som gruppe som går på Campus Nesna påstås å være dårligere kvalifisert enn andre studenter ved Nord. Hadde dette handlet om rase, kjønn eller seksuell orientering ville Nord Universitet kunne bli dømt med hjemmel i likestillings- og diskrimineringsloven. Vi etterlyser et studentperspektivet i rapporten.
  4. Det ensidige negative fokus på Campus Nesna i rapporten er ødeleggende for omdømme for Campus Nesna og for oss som har valgt å studere her. Vi investerer tid og ressurser på å ta en utdanning ved Nord Universitet, vi får et vitnemål fra en norsk utdanningsinstitusjon og en merverdi gjennom institusjonens omdømme. Det oppleves svært beklagelig at rektor og styre bevist og kalkulerende påfører oss og vår utdanning et slikt omdømmetap. Det reagerer vi sterkt på.
  5. Studentene stiller seg solidarisk med faglige og administrativt ansatte ved Campus Nesna. Ansatte ved Campus Nesna må ofte bistå og reise til fagmiljø i Levanger og Bodø da disse mangler nødvendig kompetanse innen fagområder Nesna har kompetanse på, likevel måles ansatte på Nesna på forskningsproduksjon på lik linje med ansatte i Bodø og Levanger. En slitsom, ustabil og usikker tilværelse fremmer ikke god forskning, det bør arbeidsgiver anerkjenne og belønne.
  6. Studentene på Nesna er opptatt av våre regioner og våre hjemkommuner. Vi mener en burde ha en konsekvensutredning for de tiltak en foreslår i rapporten. Hva er konsekvensene av å fjerne barnehage- og lærerutdanningene på Helgeland? Hvor mange ansatte vil følge med til Bodø? Hvor mange studenter vil følge med til Bodø? Hvor mange av Nesna-studentene har Bodø som andrevalg? Nord som andrevalg? Hva er konsekvensene av et mulig stort tap av førstekompetanse for lærerutdanningene for Nord Universitet. Rapporten har store mangler som beslutningsgrunnlag.
  7. Tilsatte og studenter ved den tidligere fusjonerte parten Høgskolen i Nesna har ikke på noe punkt medvirket i arbeidet med rapporten slik de to tidligere fusjonerte partene Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland har gjort.
  8. Vi krever på bakgrunn av kongelig resolusjon og fusjonsvedtak at dagens studiestedsstruktur opprettholde, at campus Nesna består og at sykepleierutdanningen i Sandnessjøen består. Ingen studiesteder skal legges ned.
  9. Vi opplever en tillitskrise som følge av denne saken Konsekvensen for oss er at vi ikke har tillit til rektor og styret. Vi ber styret og konstituert rektor om å fratre sine verv og sin stilling på bakgrunn av denne prosessen og forslaget som foreligger. Vi stiller oss solidarisk med de andre studentene ved Nord Universitet, og særlig de som rammes av de foreslåtte tiltakene på avvikling eller nedgradering av studiesteder.
  10. Vi ønsker et Nord Universitet som hedrer sine tradisjoner gjennom å utvikle de, virker i sine regioner og holder fusjonsavtalen. Vi ønsker et Nord Universitet som utvikler Campus Nesna, gjenreiser omdømme og gir gode vilkår til ansatte og studenter for faglig og sosial utvikling i tråd med fusjonsplattformen.

Torset med rivende oppgjør mot privatisering av naturressurser

SVs Christian Torset tok i sine 1. mai-taler et rivende oppgjør mot privatisering av naturressurser under sine 1. mai-taler.