Regionrådet kritisk til foreslåtte kutt i kollektivtrafikken

Vesterålen Regionråd har kommet med en uttalelse om de foreslåtte kutta i kollektivtrafikken i Vesterålen.

Buss i trafikk på Stokmarknes. Arkivfoto 

Nyheter

– Vesterålen regionråd ønsker å poengtere behovet for et godt kollektivtilbud som et ledd i en bærekraftig utvikling i regionen. Det medfører at dagens tilbud bør bygges ut og ikke reduseres. Ved stadige endringer og kutt i tilbudet, reduseres tilliten til buss som alternativ transportmetode med den effekt at bruken går ned, skriver regionrådet i brevet til Nordland fylkeskommune.

I sitt innspill kommer de med flere konkrete innspill:

  • Bussene til og fra Bø bør i større grad enn i dag korrespondere med buss til Myre. Dette er spesielt viktig før og etter skoletid, da der er elever fra Bø som går på videregående skole på Myre. Busstilbudet mellom Steine og Sortland bør således ikke reduseres. 
  • Vesterålen regionråd anmoder av rute 18-802 opprettholdes. Rute 18-802 er eneste rutetilbudet utenom skoleruten som har start/endepunkt i Lødingen og Sortland. Nedleggelse av rute 18-802 med avgang 0900 fra Lødingen vil bety en betydelig reduksjon av rutetilbudet, da første mulighet for buss vil være avgang kl 1210 med retur 1315. Noe som er minimalt med tid for å utføre ærender på Sortland, og den potensielt mest populære ruten foreslås nå nedlagt. 
  • Det er fortsatt behov for fire daglige avganger mellom Andenes og Sortland i begge retninger på dagene mellom mandag og fredag. Rutetidspunkt bør koordineres med videre forbindelser og skoleelevers behov. 
  • Vesterålen regionråd ber om at det opprettes bussrute på strekningen Stokmarknes – Slottnes på de dager hvor ordinær skolebuss ikke går. 

Videre skriver de at det er behov for å sikre tilfredsstillende koordinering av kollektivtransporten i regionen. 

– Den geografiske strukturen i Vesterålen er spesiell ved at veiene møtes i regionsentret Sortland. Det betyr at god koordinering og en velfungerende møteplass for kollektivtransport er viktig. Korrespondanse mellom bussruteruter og flybuss til/fra Evenes og Stokmarknes, samt hurtigbåt og ferger må gjennomføres for at kollektivtilbudet skal være reelt. 

Skepsis til terminalnedlegging

Vesterålen regionråd ser med skepsis på planen om å legge ned bussterminalen på Sortland:

– Da alle passasjerer i regionen har behov for et sted å oppholde seg mens de venter. Rutebilstasjonen på Sortland har relativt høy trafikk. I trafikkanalysen fra Norconsult i 2018 fremkommer det at det er 62 avganger hver dag. Vesterålsgata (FV82) er som kjent sterkt trafikkert og har dårlig framkommelighet. Det gjør at Vesterålsgate også er lite egnet for på/avstigning for passasjerer. Det vil ikke være mulig å legge ned bussterminalen uten at man har alternativer.

I sin uttalelse skriver regionrådet også at kollektivtilbudet er viktig for pendlere.

– Pendlere Til regionsenteret Sortland pendler 1000 mennesker inn og ut hver dag. Tyngden av dette er mot Hadsel kommune og Stokmarknes, trafikkmålinger viser at det er en markert trafikk rundt klokken 08:00 om morgenen og rundt 16-17 om ettermiddagen. En styrking av dette tilbudet sees på som positivt, og vil være avgjørende for å utvikle en sterk arbeids- og bosettingsregion. 

Videre peker de på reiseliv hvor det forventes en øking i antall tilreisende til regionen. Derfor mener regionrådet at det bør det tilrettelegges for sykkel på buss.

– Dette er en attraktiv og miljøvennlig måte å oppleve regionen. Et bedre kollektivtilbud til turister vil muliggjøre tilretteleggelsen av sammenhengende tilbud for å øke turismen i regionen som helhet, ved at flere kommuner kan nås ved et besøk. En svekkelse av kollektivtilbudet i distriktene vil vanskeliggjøre å gi et godt reiselivstilbud for de som ønsker å besøke både distrikt og tettsteder. 

De drar også frem barn og unge i sitt innspill.

– Kollektivtilbudet etter klokken 19:30 er tilnærmet fraværende. Dette gjør det umulig å delta på arrangement (idrett og kultur) uten at man har privat skyss. Pirat-taxi virksomhet er utbredt, og er ikke å anse som en trygg transport for barn og unge. Med bakgrunn i dette bør «hjem for en 50-lapp» prøves på nytt, spesielt i helgene. Et godt busstilbud vil øke attraktiviteten til regionen blant unge. 

Samarbeid

Vesterålen regionråd foreslår at Nordland fylkeskommune inviterer til et samarbeid om kollektivtilbudet i Vesterålen, med ambisjon om å øke andelen som bruker kollektivtrafikk både av innbyggere, besøkende og turister.

–  Skal vi komme frem til gode og framtidsrettede løsninger for kollektivtransport, må det sees i sammenheng med andre tiltak og ikke minst må regionen få mulighet til å samarbeide om nye alternativ, avsluttes det fra regionrådet.