Nordland Fylkes Fiskarlag:

– Bruk Havbruksfondet til å styrke fiskerinæringa

Fiskarlaget i Nordland ber kommunene i fylket om å avsette en del av tilskuddet fra Havbruksfondet til næringsrettede tiltak innenfor den tradisjonelle fiskerinæringen.

Steinar Jonassen er daglig leder i Nordland fylkes fiskarlag.  Foto: Innsendt / fiskarlaget

Nyheter

Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et havbruksfond. Beslutningen gikk ut på at fra og med 2016 skal 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner). Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet er at kommunene får 87,5 % og fylkeskommunene 12,5 % av det tilgjengelig beløpet.

Bruker til drift

Fylkeslagets leder, Steinar Jonassen, påpeker at etter det de har erfart bruker kommunene de tildelte midlene til ulike formål i lokalsamfunnet.

– Hvordan Nordland Fylkeskommune bruker sine midler til kjenner en ikke til. Det er langt på vei forståelig at kommunene som ofte sliter med å få budsjettene til å gå opp bruker pengene til skoler, svømmebasseng, sykehjem med mer, eller de går inn i det ordinære driftsbudsjettet.

Oppdrett negativt for fiskeri

Jonassen hevder videre at det også er slik at den økende oppdrettsvirksomheten på kysten har en negativ effekt i forhold til den tradisjonelle fiskerinæringen. Næringens rammebetingelser har dermed blitt dårligere og det er mange eksempler på konflikter langs kysten mellom fiskeri og oppdrett.

– Det nevnes arealkonflikter, miljømessige utfordringer fra den daglige driften og ikke minst de negative konsekvensene som mangeårig bruk av avlusingsmidler har ført til. Særlig mener vi at dette har gått ut over rekefisket i svært mange fjorder på hele kysten, utdyper fylkeslaget.

Færre aktive fiskere

Fiskarlaget i Nordland fastslår overfor kommunene i fylket at mange kommuner har de siste årene opplevd en sterk tilbakegang i antallet aktive fiskefartøy og fiskere. Denne utviklingen bør kommunene og Nordland Fylkeskommune være innstilt på å stoppe.

– Med mindre det iverksettes tiltak for å snu utviklingen vil den tradisjonelle fiskerinæringen om få år være svært liten i mange kommuner. Dette vil få store negative konsekvenser for mange kystsamfunn. Nordland Fylkes Fiskarlag kan ikke forstå annet enn at dette er en utvikling som kommunene og fylkeskommunen ønsker å stanse.

Sikre rekruttering

På denne bakgrunn vil Nordland Fylkes Fiskarlag foreslå at kommunene avsetter en del av tilskuddet fra Havbruksfondet til næringsrettede tiltak innenfor den tradisjonelle fiskerinæringen, både for å sikre rekruttering til yrket og for å styrke rammebetingelsene lokalt for den eksisterende fiskerinæringen.

– Eksempler på det kan være å yte økonomisk og annen bistand til yngre fiskere som ønsker å etablere seg med eget fartøy og at forholdene legges til rette med sikte på at fiskerne skal få en enklere hverdag. Mange steder er det også lokale ressurser som er lite utnyttet og her ser en for seg at kommunene kan bidra til å få i gang lokale fiskerier til beste for kommunens øvrige næringsliv som helt klart vil se ringvirkninger av en økende fiskeriaktivitet, hevdes det, og påpekes at det samme gjelder Nordland Fylkeskommune som bes om å etablere ordninger som kan bidra til å styrke fiskerinæringen i Nordland bl. a gjennom rekrutteringsordninger.

– Bruk det lokale fiskarlaget

I denne sammenhengen vil fylkeslaget oppfordre til at det tas kontakt med det lokale fiskarlaget i kommunen og / eller Nordland Fylkes Fiskarlag for å få innspill og drøfte hvilke tiltak det er mest nødvendig å sette i verk og hva som kan sikre ikke minst at yngre fiskere både forblir i fiskeryrket og at nye kan rekrutteres inn i yrket, avslutter leder for Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen.