Hadsel kommunestyre:

Går videre med planene for Storheia Arena

Hadsel kommune har besluttet å gå videre med planene om Storheia Arena, etter at politikerne i kommunestyret torsdag vedtok fase to i satsingen. Kommunedirektør Ola Morten Teigen kunne opplyse at veien til Storheia Arena vil stå ferdig den 12. juli.

Tøffe motbakker: Det er tunge tak opp bakkene til Storheia på sykkel. Arkiv  Foto: CHRISTER REMEN

Nyheter

Før det skal siste del av veien ferdigstilles innen utgangen av juni. Så skal veien sette seg fram til 8. juli, når veien skal asfalteres fram til 12. juli.

Kommunedirektør Ola Morten Teigen kunne opplyse politikerne om at fase en av prosjektet er etableringen og asfalteringen av veien til Storheia. Det blir god kvalitet og gode løsninger, sa han til politikerne.

– Fase to handler om forankring og medvirkning, hva man skal gjøre langs denne veien, sa Teigen.

Det er aktuelt å søke på fylkeskommunale tilskudd, som man nå vil rette seg mot. Det skal dessuten bli god forankring og medvirkning i denne delen av prosessen, hvor tiltakene langs veien skal fram i lyset.

– Det er ikke langt inn store summer nå. Det kommer senere og det vil jeg komme tilbake til kommunestyret med. Fase to handler mye om å gjennomføre møter med befolkningen og idretten i Hadsel. Sentrale organer skal være mer i dialog og nå se på mulige tiltak i samarbeid med idrettsrådet, sa Teigen.

Han kunne opplyse at han allerede har fått signaler fra Staten som midler til prosjektering av universell utforming av Storheia Arena. Her er det snakk om å få til bedre rammer omkring blant annet friluftshensyn.

Fase tre

I fase tre vil det være aktuelt å gjennomføre kunnskapsløypa. Arbeidet skal være forankret i medvirkning i fase to. Når man har fått tilskuddene til finansiering, går man videre med tiltak avhengig av tilskuddene man får.

Han har for øvrig muntlig fått tilbakemelding fra Fylkesmannen omkring spørsmålet om regulering av Storheia Arena.

– Jeg har snakket med saksbehandler, men har det ikke skriftlig ennå. Fylkesmannen er klar på at det er kommunen som avgjør som det skal reguleres eller ikke. Vi har sagt at det ikke er behov for det nå, men at det kan bli aktuelt i fase tre. Det avhenger av tiltakene som kommunestyret ønsker.

Organisasjon

Av sakspapirene til kommunestyrets behandling går det fram at man i oppstart av fase to skal utrede og etablere organisasjonsformen for Storheia Arena.

– Det er viktig at valg av organisering ikke hindrer konseptet i å kvalifisere til offentlige virkemidler. Hvis nødvendig etableres det paraplyorganisasjon med underorganisasjoner for å skille ut for eksempel drift og vedlikehold, heter det.

En viktig del av fasen er medvirkning og forankring av prosjektet hos lokalbefolkningen og interesseorganisasjoner som representerer brukergrupper av prosjektet.

– Det er et absolutt krav av prosjektleder tar hensyn til universell utforming i størst mulig grad, og i de områder hvor man ikke tilfredsstiller krav, kompenserer med tiltak som vi øke tilgjengeligheten og brukervennligheten. Hvilke punkter, aktivitetspunkter skal så godt det lar seg gjøre være terskelfrie å ha tilstrekkelig betjeningsareal for rullestol og barnevogn. Merking og skilting skal skje etter etablerte standarder fra Statens Vegvesen. Det skal også presenteres konsepter som vil heve kvaliteten på opplevelse av Storheia Arena for med nedsatt syn og hørsel, heter det i saksdokumentene.

Utsikt og gapahuk

Prosjektleder skal fortsette arbeidet med å søke ekstern finansiering fra offentlige virkemidler og andre partnere. Arbeidet med fase to må deles opp i flere arbeidspakker som presenteres for styringsgruppen. I fasen skal utbyggingen prosjekteres. Benker skal plasseres. Utsiktspost, gapahuk og andre aktiviteter skal tydelig fremkomme i et dokument eller plantegning, da dette danner grunnlaget for avtaleinngåelse med de berørte grunneiere.

Halv million

Kommunens økonomiske omfang skal fortsatt være på cirka 500.000 krone. Det skal gjennomføres prosesser med medvirkning fra i sommer og utover høsten. Deretter skal det søkes midler. Planlegging og prosjektering av benker og hvilepunkter skal skje i løpet av vinteren. Selve byggingen skal skje fra mai til september neste år.

– Fase to skal resultere i at godt forankrede og fullfinansierte tiltak som tar fjellet fra å være Storheia, til å bli Storheia Arena med det formål å være en arena for uorganisert egenaktivitet, friluftsliv, og en rekke organiserte og ikke-organiserte aktiviteter. Samtidig som den gir en sjeldent vakker ramme omkring et arrangement, heter det i informasjonen som politikerne har fått presentert før beslutningen ble tatt.

Flere representanter støttet forslaget om at rådet for personer med nedsatt funksjonsevne bør representeres i prosjektets styringsgruppe. Dette ble vedtatt. Også idrettsorganisasjoner skal delta i styringsgruppen.

Planen ble vedtatt mot stemmen til Geir Jørgensen i Rødt.