Hadsel kommunestyre:

Hadsels politikere støtter forslaget om å frede Neptun

Hadsel kommunestyre har besluttet å gå inn for å støtte Riksantikvarens forslag om å frede Neptun sildoljefabrikk på Melbu.

Industrimonumentet Neptun var lyssatt i vakre farver, og fremsto som noe helt annet enn en sildoljefabrikk.  Foto: Daniel Erstad

Nyheter

Av saksdokumentene til kommunestyret går det fram at Riksantikvaren har foreslått fredning av Neptun Sildoljefabrikk på Melbu. Fredningen er i tråd med Riksantikvarens nasjonale bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner og gjøres med hjemmel i kulturminneloven.

Fredningen av Neptun Sildoljefabrikk i Hadsel kommune er en del av et nasjonalt bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Bevaringsprogrammet er ett av ti programmer, og går først og fremst ut på å sikre og sette i stand kulturminner. Bakgrunnen for bevaringsprogrammene ble definert og utformet i en Stortingsmelding. Bevaringsprogrammene skal sikre at de nasjonale målene for kulturminneforvaltningen blir nådd.

Neptun Sildoljefabrikk er ett av 15 prioriterte anlegg som enten har blitt fredet, eller er under fredning. Bevaringsprogrammet sikre at de 15 prioriterte anleggene blir bevart som helhetlige tekniske og industrielle kulturminner. Anleggene sikrer et representativt utvalg som viser og underbygger anleggenes historiske, industrielle, sosiale, arkitektoniske og/ eller vitenskapelige verdi. Fredningen av Neptun Sildoljefabrikk vil sikre et helhetlig eksempel på den industrielle fiskerinæringen og foredlingen av fiskeråstoff fra siste halvdel av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Neptun Sildoljefabrikk eies og driftes i dag av Museum Nord, som driver med stor formidlingsaktivitet ved anlegget, heter det i saksdokumentene til kommunestyret.

Hadsel kommune har tidligere gitt uttelelse der det heter at man forstår verdien sildoljefabrikken har i et lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv. Kommunen forstår også behovet for å sikre fabrikken for fremtidige generasjoner, som en påminning og kilde til stedets- og kystens fiskerihistorie. Hadsel kommune er opptatt av at man så langt det lar seg gjøre kan foreta en balanse mellom vern og bruk. I dag brukes noe av lokalitetene til konserter under arrangementet «Sommer-Melbu» - videre er her etablert en gourmet-restaurant som serverer kortreiste matvarer i et lokale der mesteparten av interiør er intakt. Dette er aktiviteter som er ønsket av Hadsel kommune, heter et i saksframlegget til kommunestyret.


I rådmannens vurdering går det fram at kommunestyret gjennom reguleringsplanen for området vedtatt at aktuelt areal skal være til et fiskeindustrimuseum.


– Rådmannen anser derfor at forslaget fra Riksantikvaren er i tråd med kommunens egne tanker for området, også hva angår avgrensing av fredningen. Vi kan lese at Riksantikvaren ikke vil frede selve restauranten, noe som er i tråd med det kommunen har uttalt om at videre drift av denne er ønskelig. Tiltaket vil heller ikke gå ut over driften ved Lerøy eller fergesambandet.


Neptun får penger fra Riksantikvaren

Neptun sildoljefabrikk får to millioner kroner i tilskudd fra Riksantikvaren.