Fylkesmannen varsler endringer:

Gaukværøy og Jennestad kan miste spesiell status

Fylkesmannen i Nordland vil vurdere å nedprioritere Gaukværøy i Bø kommune og Jennestad Handelssted i Sortland kommune, som prioriterte, verdifulle kulturhistoriske områder knyttet til kulturbeite.
Nyheter

Ikke at den kulturhistoriske verdien blir redusert, men Fylkesmannen i Nordland vil nå vurdere andre kulturhistoriske satsinger i framtida.

Det går fram av et brev fra Fylkesmannen i Nordland til Sortland kommune, der kommunen inviteres til å komme med andre forslag.

– Fylkesmannen vil nå vurdere å prioritere andre viktige kulturhistoriske områder innenfor denne ordningen. Vi oppfordrer derfor kommunene til å komme med begrunnede forslag, sier landbruks- og reindriftsdirektør John Kosmo hos Fylkesmannen i brevet til Sortland kommune.

I desember i fjor besluttet Fylkesmannen et nytt regionalt miljøprogram for jordbruket og regionalt skog- og klimaprogram, såkalte SMIL-midler, som omfatter spesielle miljøtiltak i jordbruket. Kommuner som benytter seg av slike midler må til høsten rapportere om reviderte planer for miljøtiltak i jordbruket. Fylkesmannen ber også om en oversikt over lokalt prioriterte verdifulle jordbrukslandskap og innspill til nye prioriterte kulturhistoriske områder.

– Prioriteringen av lokalt utvalgte jordbrukslandskap danner grunnlag for hvem som kan søke tilskudd på «beiting av verdifulle jordbrukslandskap», «beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark» og «slått av verdifulle jordbrukslandskap», heter det i brevet fra Fylkesmannen.

Med verdifulle jordbruksarealer menes jordbrukspåvirkede områder med kulturlandskapsverdier, skapt av langvarig, tradisjonell jordbruksdrift. Som verneområder, setervoller, utvalgte kulturlandskap i jordbruket, verdensarvområder, fjellområder, arealer uten veiforbindelser samt bygdenære områder. Det presiseres at områdene skal bidra til å gi landskapet beitepreg.

I Vesterålen har Gaukværøy i Bø kommune og Jennestad handelssenter i Sortland til nå vært prioriterte. Om de fortsatt vil bli prioriterte i framtida, sier henvendelsen til kommunen ikke noe om, men det åpnes altså for at nye prosjekter kan meldes inn fra kommunene.

– Fylkesmannen vil nå vurdere å prioritere andre viktige kulturhistoriske områder innenfor denne ordningen. Vi oppfordrer derfor kommunene til å komme med begrunnede forslag, heter det fra Fylkesmannen i Nordland.