Dette er hovedtrekkene i statsbudsjettet

Oslo 20191007. Finansminister Siv Jensen (Frp) holder finanstalen i Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nyheter

3,6 milliarder til 2.000 nye sykehjemsplasser

Antall heldøgns plasser i sykehjem og omsorgsboliger skal økes med 2.000. Regjeringen setter av 3,6 milliarder til formålet.

Det viser forslaget til statsbudsjett for 2020.

Halvparten av pengene skal gå til å bygge nye plasser, mens resten skal gå til rehabilitering og utskifting av eksisterende plasser.

Nesten 1,6 milliarder mer til sykehusene

Sykehusene bør styrkes med 1,58 milliarder kroner neste år, foreslår regjeringen.

Pengene skal blant annet brukes til å få ned ventetiden og til investeringer i nye sykehusbygg.

Økningen i rammebevilgningen vil ifølge regjeringen gi rom for en aktivitetsvekst i sykehusene på om lag 1,5 prosent.

Mer bistand til klimatiltak og menneskerettigheter

Bistandsbudsjettet øker med 3,7 prosent til 39,2 milliarder kroner, og klimatiltak og menneskerettsarbeid skal prioriteres.

Regjeringen foreslår å øke satsingen på klima, miljø og hav med drøyt 10 prosent til 5,2 milliarder kroner, og det skal også brukes mer på fremming av menneskerettigheter, til sammen 825 millioner kroner neste år.

Norge har blant annet inngått en avtale om langsiktig finansiell støtte til FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Budsjettposten for humanitært arbeid øker med 115 millioner kroner til 5,5 milliarder kroner neste år.

Norges humanitære bidrag kanaliseres i all hovedsak gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske hjelpeorganisasjoner.

Statlige etater må igjen stramme livreima

Regjeringen vil fortsette «ostehøvelkuttene» i driftsbudsjettene til statlige etater med kutt på 0,5 prosent.

Det går fram av forslaget til statsbudsjett for 2020.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) fortsetter dermed med de samme flate kuttene som tidligere år. Reformen skal gi insentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom til å finansiere satsinger på prioriterte områder, heter det i forslaget fra regjeringen.

Kuttet innebærer at blant annet Nav må spare drøyt 58 millioner kroner i 2020.

Siden 2015 har staten spart 10,3 milliarder kroner på reformen.

Algeovervåkingen styrkes langs kysten

Havforskningsinstituttet får 10 millioner til å overvåke kysten for oppblomstring av alger.

Oppdrettsnæringen i Nord-Norge ble hardt rammet av algeoppblomstring i vår. Nå foreslår regjeringen å styrke overvåkningen langs kysten med 10 millioner kroner.

Havforskningsinstituttet får oppgaven med å samle inn data fra kysten og fjordene for å styrke overvåkingen av miljøet i havet.

Reiselivet får 51 millioner mindre

Regjeringen vil kutte i pengene Innovasjon Norge bruker på reiselivet med om lag 51 millioner kroner.

Kuttene kommer fordi reiselivsmarkedet har endret seg. Mer digitalisering gjør at statlig markedsføring av reisemål er mindre nødvendig, melder Næringsdepartementet.

Innovasjon Norge skal heller jobbe med produktutvikling framfor generell markedsføring.

Samtidig øker regjeringen rammen for Innovasjonslån med 200 millioner kroner, til 1,4 milliarder kroner.

I fjor fikk aktører i reiselivet 315 millioner kroner fra staten.

565 millioner til flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bruke 565 millioner kroner til flom- og skredforebyggende tiltak neste år, mens NVE anslår behovet til å være minst sju ganger så stort.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har kartlagt behovene for flom- og skredsikring i samtlige norske kommuner, og det siste kostnadsoverslaget lyder på drøyt 3,9 milliarder kroner.

Regjeringen mener «klimaendringer og mer ekstremvær gir større utfordringer» og foreslår i neste års statsbudsjett å bruke 565 millioner kroner på slike tiltak.

Av dette er 60 millioner satt av til skred- og flomsikring i Longyearbyen, der NVE anslår at det trengs 163 millioner kroner til slike tiltak.

100 millioner kroner er øremerket tunnel og skredsikring over Kvamskleiva på E16 nord for Fagernes, mens 25 millioner kroner er øremerket utbedring av riksveien mellom Gran og Lunner på Hadeland.

Dermed er det 380 millioner kroner igjen til flom- og skredsikring i resten av landet.

NVE anslår at flomsikring av Vossovassdraget alene vil koste 1,5 milliarder kroner.

638 millioner til atomsikring

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 638 millioner kroner til håndtering av atomavfall og atomanlegg neste år.

Det kommer fram i forslaget til statsbudsjett for 2020.

Pengene skal sørge for at planleggingen av nedbygging av reaktorene i Halden og Kjeller fortsetter. I tillegg skal pengene går til nødvendig sikring ved atomanleggene.

Oppryddingsjobben ved atomreaktorene er ventet å ta nær 70 år og koste over 20 milliarder kroner.

Skolene får en kvart milliard til nye lærebøker

Nye læreplaner i skolen gir behov for nye læremidler. I forslaget til statsbudsjett for neste år setter regjeringen av 250 millioner kroner til dette.

De nye læreplanene skal fastsettes i høst og gjelde i skolen fra høsten 2020. Da skal de nye læremidlene være på plass.

Regjeringen ønsker i tillegg å styrke reformen «Lære hele livet» med 112 millioner kroner. Totalt foreslår regjeringen over 300 millioner kroner til reformen i 2020.

Nærmere 320 millioner kroner settes av til målrettede tiltak som skal bidra til integreringsløftet, blant annet en ny tilskuddsordning for fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere.

Samtidig foreslås det å bruke 25 millioner kroner til å heve kompetansen om inkludering og spesialpedagogikk i kommuner og fylkeskommuner.