Interkommunal kystsoneplan ut på høring

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg har vedtatt å varsle om planoppstart for ny interkommunal kystsoneplan for Vesterålen.
Nyheter

Samtidig sluttet arbeidsutvalget seg til forslag til planprogram og legger dette ut til høring i 7 uker. Den interkommunale kystsoneplanen vil gjelde for Andøy, Bø, Øksnes, Sortland, Lødingen og Hadsel kommuner som hver for seg skal vedta planen.

Hensikten med planen er å legge til rette for en:

- Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling i kommunene

- Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer arealbruk i sjø

- Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet

- Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen

– Planprogrammet som nå legges ut på høring er en slags oppskrift for det videre planarbeidet, og vi ønsker innspill på om planprogrammet er dekkende i forhold til de emner som skal utredes. Når planforslaget er klart, vil det bli lagt ut på høring og da vil det bli gitt anledning til å komme med innspill til konkrete tiltak. Sakens dokumenter kan du lese på regionrådets hjemmesider www.vestreg.no og på hjemmesidene til din kommune. Innspill sendes Vesterålen regionråd, påpeker organet.