Høyre-foreningene i Vesterålen vil ha Hålogalandsveien som første prioritet

I forbindelse med at Nasjonal Transportplan er ute på høring, har Høyre-foreningene i Vesterålen har gått sammen om å lage en felles og omforent høringsuttalelse som vil bli sendt til samferdselsdepartementet.
Nyheter

Der kan man blant annet lese at at det er bred enighet om at Hålogalandsveien bør være førsteprioritet i Nasjonal transportplan 2022-2033.

– Vesterålen er helt avhengig av en god transportkorridor som knytter regionen til det sentrale vegnettet, og til jernbanenettet fra Narvik, både for å ivareta gode transportveier for persontransport og godstransport. Vi vet blant annet at strekninga Sortland Bru-Gullesfjordbotn er veistrekningen med den fjerde største sjømattrafikken i hele Nord-Norge (Transportutvikling AS 2015), og med Nordlaks’ Havfarm vil dette øke ytterligere, står det blant annet å lese i uttalelsen.

I uttalelsen står det også at de ulike Høyre-foreningene i regionen, er enige om ulike punkter i forbindelse med luftfart og særlig kortbanenettet.

– Høyreforeningene i Vesterålen er opptatt av å verne om kortbanenettet, tilstrekkelige bevilgninger til anbudsrutene, og foreslår i den sammenheng at det settes ned et nasjonalt utvalg som ser på hele kortbanenettet i lys av den teknologiske utviklinga vi står overfor, står det å lese.

De ulike foreningene er også opptatt av å forbedre frekvensen på fergesambandet mellom Lødingen-Bognes, og Melbu-FIskebøl, frem til en tunnel under Hadselfjorden bygges.

Hele uttalelsen kan du lese under:


Høringsuttalelse om Nasjonal transportplan i Vesterålen

Nasjonal transportplan er nå ute på høring og Høyreforeningene i Vesterålen ser nødvendigheten av å samkjøre og og på denne måten forsterke innspill til planen, og har derfor gått sammen og laget en felles og omforent høringsuttalelse som vil bli sendt som samferdselsdepartementet.

Det er bred enighet blant Høyreforeningene i Vesterålen om at Hålogalandsveien må være første prioritet i Nasjonal transportplan 2022-2033.

Vesterålen er helt avhengig av en god transportkorridor som knytter regionen til det sentrale vegnettet, og til jernbanenettet fra Narvik, både for å ivareta gode transportveier for persontransport og godstransport. Vi vet blant annet at strekninga Sortland Bru-Gullesfjordbotn er veistrekningen med den fjerde største sjømattrafikken i hele Nord-Norge (Transportutvikling AS 2015), og med Nordlaks’ Havfarm vil dette øke ytterligere.

Høyreforeningene i Vesterålen spiller inn at Hålogalandsvegen/E10 på strekningen Tjeldsundet-Langvassbukt inkl. strekningen Fiskefjord – Kåringen (dvs. det som omfattes av OPS-prosjektet) må starte raskt opp i løpet av inneværende periode, og sikres bevilgninger i første del i perioden 2022-2033 for å bli ferdigstilt i 2025.

Videre blir det også påpekt at det er en klar sammenheng mellom gjennomføring av prosjektet E10/RV85 Hålogalandsvegen og nødvendig opprusting av fylkesveiene i regionen, og den kommende Veipakke Vesterålen.

Det har i Vesterålen vært delte meninger knyttet til luftfarten i regionen. Det er derfor svært gledelig at Høyreforeningene i Vesterålen er enige om formuleringer knyttet til dette. Når det gjelder flyplass ansees en rullebaneforlengelse på Skagen som svært viktig for å i det hele tatt være i stand til å ta ned andre flytyper når Widerøes aldrende maskiner tas ut av drift. Det er også presisert at Skagen så snart det lar seg gjøre må inn på FOT-rutenettet.

Høyreforeningene i Vesterålen er opptatt av å verne om kortbanenettet, tilstrekkelige bevilgninger til anbudsrutene, og foreslår i den sammenheng at det settes ned et nasjonalt utvalg som ser på hele kortbanenettet i lys av den teknologiske utviklinga vi står overfor.

Det er viktig at det legges til rette for enda bedre utnyttelse av potensialet Andøya lufthavn representerer, spesielt i forhold til reiseliv og annen næringsvirksomhet.

Europas største flyskoler – Pilot Flight Academy (PFA) med avdelinger på Torp i Sandefjord og på Notodden flyplass, ønsker å etablere pilotutdanning på Andenes, dersom en studiefinansieringsordning for elevene kan komme på plass. Høyreforeningene i Vesterålen ønsker at det tas initiativ for å løse utfordringer rundt studiefinansiering av pilotutdanning, med tanke på etablering av utdanning på Andenes.

Videre er vi også opptatt av å forbedre regulariteten på det viktige fergesambandet mellom Lødingen-Bognes, samt Melbu-Fiskebøl inntil en tunnel under Hadselfjorden kommer på plass slik at man får på plass ei viktig sammenbinding av to folkerike regioner, og mulighet for pendling mellom to BAS-regioner.