Anbefaler å øke torskekvoten i Barentshavet med massive 147.600 tonn

Det internasjonale havforskingsrådet ICES (International Council for the Exploration of the Sea) anbefaler å øke torskekvoten i Barentshavet for 2021 med massive 147.600 tonn.
Nyheter

Det kommer frem av kvoterådene som ble lagt frem i dag. De la frem sine anbefalninger for nordaustarktisk torsk (skrei), nordaustarktisk hyse, nordaustarktisk sei, blåkveite, snabeluer, vanlig uer og kysttorsk.

Dette melder Havforskningsinstituttet i ei pressemelding på sine nettsider

— Kvoterådet for 2021 er 885.600 tonn, som er en øknad på 20 prosent fra årets torskekvote på 738.000 tonn, sier havforskar Bjarte Bogstad.

Han er Norges representant i ICES sin rådgivende komité (ACOM) og bestandsansvarlig for torsk ved Havforskningsinstituttet.

Bestanden blir høstet på bærekraftig vis

Grunnen til den kraftige økningen er ikke at det er nye, sterke årsklasser på veg inn i fisket, men at bestandnivået er oppjustert fra i fjor for de fleste årsklassene som blir fiska på.

− Siden vi har observert svakere individuell vekst og økte kannibalisme i torskebestanden, kan rådet virke overraskende. Men her må en huske på at høstingsregelen for denne bestanden sier at en kan fiske hardere på bestanden dersom gytebestanden er så høg som nå, sier Bogstad.

De siste åra har torskekvotene vært minkende fra et rekordhøgt nivå rundt 2013, men er fremdeles høye. ICES mener torskebestanden i Barentshavet er stor, at den blir høstet på bærekraftig vis og at den har full reproduksjonskapasitet.

— Men vi kan ikke regne med at kvotene kan ligge så høgt som 2021-rådet tilsier i de etterfølgende åra, seier Bogstad.

Opp for hyse og sei

ICES tilrår endringa i kvotene for flere av de andre fiskeartene nord for Stad, det vil si nord for 62. breddegrad.

— ICES tilrår at hysekvoten blir økt til 232.537 tonn, fra årets kvote på 215.000 tonn. ICES tilrår også at seikvoten kan økes fra årets kvote på 171.982 tonn til 197.779 tonn, seier han. For blåkveite blir fjorårets råd på 23.000 tonn ført videre.

For uerbestandane blir det gitt råd for to år framover. For snabeluer er kvoterådet for 2021 66.158 tonn og for 2022 67.210 tonn. For vanlig uer tilrår ICES nullfiske både for 2021 og 2022.

Ikke noen bestemt kvote for kysttorsk

ICES anbefaler ikke noen bestemt kvote for kysttorsk nord for Stad. I stedet går tilrådinga ut på at den nåverande gjenoppbyggingsplanen for denne bestanden blir følgt opp. En ny forvaltingsplan er under arbeid.

Selve kvotene for torsk, hyse, blåkveite og snabeluer blir endelig bestemt av den norsk-russiske fiskerikommisjonen i oktober, selv om Norge er alene om å fastsette seikvoten.

Kvoterådet for lodde blir klart rundt 10. oktober.

Liten effekt av korona

— Koronaviruset har ikke verka inn på innsamlinga av data som vi har brukt i årets rådgiving, men hele rådgvingsprosessen har vi i år gjennomført via nettmøte. Dette har gått bra, men diskusjonene blir ikke helt de same på nettmøte som på vanlige møte, seier Bogstad.

For de fleste bestandene er rådgivingsdokumentene fra ICES forkorta noe på grunn av koronasituasjonen. Fjorårets råd fra ICES, som har mer utfyllende informasjon, ligg som vedlegg til årets råd. I omsetninga av rådene ligg litt av denne informasjonen.