Fylkesmannen i Nordland anmelder Forsvarsbygg

Fylkesmannen anmelder Forsvarsbygg for brudd på vernebestemmelsene for Nautå naturreservat i Evenes.
Nyheter

Grunnlaget for anmeldelsen er at det i forbindelse med etablering av gjerder ved Evenes flystasjon er fylt ut masser i Svanevatnet, hogd kantsone og foretatt motorisert ferdsel i Nautå naturreservat uten nødvendige tillatelser.

– Vi ser svært alvorlig på at Forsvarsbygg har igangsatt omfattende inngrep i Nautå naturreservat, på tross av omfattende informasjon og dialog med dem gjennom hele planprosessen, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen.

Området er vernet etter den strengeste verneformen i naturmangfoldloven og inngrepene påvirker klart formålet med fredningen. Fylkesmannen i Nordland anser det arbeidet som er gjort som som en grov overtredelse av Naturmangfoldlovens § 75, andre ledd.

Ved oppsyn i Nautå naturreservat 10. juni ble det oppdaget flere grove brudd på vernebestemmelsene.

I et område på ca. 180 meter gikk fyllingsfoten delvis inn i verneområdet med både pukk og jord. Vegetasjonen var fjernet både utenfor og innenfor verneområdet.

Det var også tydelige og dype kjørespor og skader på myra og begge grensemerkene for naturreservatet som er målt inn av jordskifteretten manglet. I tillegg lå det noe gjerdestreng og plastsøppel i reservatet. Det kan også se ut som at det er lagt dreneringsrør gjennom fyllingen og ned til vatnet.

– Svanevatnet er en del av det internasjonalt viktige våtmarkssystemet i Evenes som også har status som Ramsarområde. Her har vi en av de største tetthetene av sårbare og trua arter i hele fylket, understreker Tom Cato Karlsen.

Fylkesmannen vil for inngrep som er reversible, kreve retting i medhold av Naturmangfoldlovens § 69.

Verneforskriften for Nautå naturreservat finner dere her.