Klimastøtte til Vesterålen

Miljødirektoratet har innvilget 150.000 kroner til regionalt plan og klimanettverk for Vesterålen.

Illustrasjonsbilde penger.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyheter

I brev takker Miljødirektoratet for søknad og gir samtidig et tilskudd.

Det påpekes at kommunene kan søke tilskudd til interkommunale nettverk for kompetanseheving, erfaringsdeling og samarbeid om konkrete tiltak for klimagassreduksjon og omlegging til lavutslippssamfunnet.

Det gjelder særskilte krav til nettverkene. Nettverket må ha et mål og minimum en enkel aktivitetsplan, ha et sekretariat som har ansvar for framdrift og kontinuitet, være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp, omfatte minst fire (fylkes)kommuner, samarbeide med fylkesmann og fylkeskommune.

Nettverket kan få 25.000 kroner i støtte per kommune som deltar. Støtten utbetales til nettverkssekretariatet.

Miljødirektoratet vurderer at Regionalt plan og klimanettverk for Vesterålen dekker alle krav til nettverk. Nettverkstilskuddet regnes ut fra at kommunene Sortland, Hadsel, Andøy, Bø, Øksnes og Lødingen deltar i nettverket.

Nettverket har seks deltakere som utløser støtte og får 25.000 kroner per deltaker, til sammen kr 150.000 for arbeidet i 2020. Tilskuddet blir betalt ut til Andøy kommune i rollen som sekretariat for nettverket.

Mål for til taket er å skape er arena for:

  • kompetanseheving i kommuneadministrasjonene, kommunestyrene og i næringslivet med vekt på utslippskutt i transportsektoren generelt og sjøfartsektoren spesielt
  • diskusjon og refleksjon om caser og praktiske løsninger for planlegging som bidrar til å redusere klimagassutslipp lokalt og regionalt.
  • kompetanseheving og erfaringsdeling om klimakutt, klimaplanlegging, klimaregnskap/budsjett og tiltak.
  • kompetanseheving og erfaringsdeling om energibruk, energisparing og elektrifisering av transport.
  • økt interkommunalt samarbeid.
  • samarbeid med Vesterålens interkommunale klimanettverk og sørge for kunnskapsspredning i de to nettverkene gjennom Vågan kommunes deltakelse i klimasatsprosjektet om klimaregnskap og klimabudsjett.
  • øke kunnskap om klimakommunikasjon og bruke lærdommen i klima(plan)arbeidet.