Lite vesterålsnytt i fylkesbudsjett

Det er lite vesterålsnytt i budsjettet til Nordland fylkeskommune for 2021. En rekke veiprosjekter ligger inne i planene, men disse er kjent fra før.

Fylkesrådets nestleder, Svein Eggesvik presenterte onsdag fylkesrådets forslag til budsjett og økonomi for Nordland fylkeskommune.  Foto: Arkiv

Nyheter

Fylkeskommunen gikk tirsdag ut med meldingen om at man prioriterer ny tunnel mellom Andenes og Bleik for å rassikre veien. Oppstart av byggingen blir likevel ikke før i 2024.

Videre skal Ryggedalstunnelen på fylkesvei 820 sikres. Den skal stå ferdig i 2022/2023.

Man er allerede i gang med å utbedre fylkesvei 821 over Frøskelandsfjellet, men hvor omfattende prosjektet blir, avhenger av støtte.

– Dette er en viktig næringsveg fylkesrådet har søkt om midler fra staten for å få utbedret. Omfanget av prosjektet avhenger av om søknaden blir innvilget. Stigningen på Øksnes-siden har prioritet 1, utbedring av kryss har prioritet 2 og stigning på Sortlandssiden har prioritet 3, heter det i budsjettforslaget.

Sortland sentrum

Fylkeskommunen vil også delfinansiere utbedringer i sentrum av Sortland.

– Det er lagt til grunn at midlene inngår i et spleiselag, hvor det i gjeldende økonomiplan settes av 12 mill. kr som fylkeskommunens bidrag. Det er en forutsetning at Sortland kommune og private aktører deltar i spleiselaget, men endelige tiltak og kostnadsfordeling er ikke avklart, heter det i budsjettforslaget.

Nordland fylkeskommune skal ellers bruke 150 millioner kroner mer per år på til drift og vedlikehold av fylkesveiene.

Videre skal man redusere klimagassutslipp ved år redusere utslipp fra ferger og ved å legge om til elektriske busser i Bodø.

Det legges også opp til en overgang til elektriske minibusser i Lofoten og Vesterålen, uten at man har beregnet noen klimaeffekt av dette.

Innenfor samferdsel er det ellers ingen nye kutt innenfor ferger og båtruter.

Videregående skoler

Når det gjelder budsjettene for de tre videregående skolene i regionen, får Andøy videregående skole omtrent det samme i 2021 som i 2020 (drøye 27 millioner). Sortland videregående skole får nesten fire millioner mer (litt over 105 millioner totalt), mens Hadsel videregående skole får åtte millioner kroner mindre (83,8 millioner totalt).

Ellers bevilges det 14 millioner kroner til den mye omtalte ombyggingen av Andøy videregående skole. Det er fra før bevilget seks millioner kroner, slik at totalen blir 20 millioner kroner. Prosjektet er nå ute på anbud for andre gang.

Det bevilges tre millioner kroner til Sortland videregående skole i 2022 til riving av bygningsmasse ved skolestedet på Kleiva.

Ellers skal det gjøres mindre prosjekter ved skolene i regionen, som asfaltering, ventilasjonsanlegg, uteområder, skilting, ny heis, dørautomatikk og låsesystemer.