Sjekk hvor mange i Vesterålen som er uten arbeid

I desember 2020 var det 3. 235 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,6 prosent. Det er 60 færre helt ledige enn i november.
Nyheter


– Vi går inn i julen med færre helt ledige enn vi forventet. Nordland har klart seg noe bedre enn vi kunne frykte, og bedre sammenlignet med resten av landet, sier direktør i NAV Nordland Cathrine Stavnes i en pressemelding.

–Siden det nå er en viss usikkerhet knyttet til hvor mange utenlandske arbeidstakere som kommer til vinterfisket, så er vi nå tett på for avklare ledige som kan tenke seg jobb i den bransjen i vinter, fortsetter hun.

I Vesterålen er det også en viss nedgang i arbeidsledigheten i desember sammenlignet med samme tid i fjor. Flest arbeidsledige er det i Sortland, med 130, som er en øke på 16 prosent. Størst er nedgangen i Øksnes som var på 38 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2019. De øvrige tallene for vesterålskommunene ser du i tabellen nederst i saken.

I desember 2019 var ledigheten i Nordland på 1,9 prosent (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken). Økningen fra i fjor utgjør 36 prosent.

Langtidsledigheten fortsatt høy, men synkende

Denne måneden er det registrert 2 393 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 449 flere personer enn desember i fjor, men en nedgang fra november i år på 54 personer. Nedgangen fra forrige måned skyldes i hovedsak at det er flere arbeidssøkere som har gått helt eller delvis tilbake i jobb.


Stor variasjon i ledighet

Hele 23 av fylkets kommuner har lavere ledighet enn 2,5 prosent i desember. Lavest ledighet finner vi i kommunene Vevelstad og Hattfjelldal. Høyest ledighet finner vi i Moskenes kommune med 13,5 prosent helt ledige, deretter følger Værøy med 6,2 prosent.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 2,6 prosent, Rana 2,7 prosent, Narvik 2,6 prosent og Vefsn 1,6 prosent.

Totalt har det vært en tilgang på 1 080 registrerte ledige stillinger i Nordland i desember. Dette er en økning på 30 prosent sammenlignet med desember i fjor. De fleste utlyste stillingene finner vi innen helse, pleie og omsorg.

Kommune

Antall

Prosent arbeidsstyrke

Endring fra i fjor

Prosent

Hadsel

95

2,3

-38

-29

42

3,7

6

17

Øksnes

68

3,0

-43

-39

Sortland

130

2,4

18

16

Andøy

50

2,2

7

16