Avdekket flere mangler i sak om fortau i Sigerfjord. Nå vil de oppheve vedtaket

Under revisjon av planforslaget for fortau i Sigerfjord ble det avdekket flere mangler. Derfor innstiller kommunedirektøren formannskapet til å oppheve sitt vedtak fra 2017 slik at planforslaget kan revideres.

Sigerfjord har noe gang- og sykkelvei fra før. På dette stedet, like nordvest for Sigerfjord barnehage, tar den i dag slutt.                    Foto: Arkivfoto

Nyheter

– I denne saken er det flere sammenfallende utfordrende omstendigheter. Den eksterne plankonsulenten leverte i 2017 et planforslag med flere planfaglige mangler. Administrasjonen har i sin saksbehandling ikke fanget opp disse manglene og la derfor frem en mangelfull sak til sluttbehandling i kommunestyret. Kommunen har fattet et planvedtak med tillegg, som gjør planen ytterligere utfordrende å realisere. Vedtakets tillegg vurderes i seg selv å medføre en vesentlig endring av planen, noe som betinger nytt offentlig ettersyn, skriver administrasjonen i sin oppsummering av saken.