Etablerer destinasjonsforum i nord: – Tiden er moden, kanskje overmoden

Destinasjonsselskapene i Nord-Norge ønsker å jobbe tettere og mer strukturert for å møte behovene i fremtidens reiseliv. Derfor etablerer de nå et offisielt destinasjonsforum.

De 14 reiselivssjefene i Nord-Norge, fra Helgeland i sør til Svalbard i nord, signert denne uken et felles mandat som forumet skal jobbe for.  Foto: Innsendt

Nyheter

– Sterke ressurser, høy fagkompetanse og fremtidsrettede destinasjonsselskaper er bransjens svar på oppgraderingen til versjon 3.0 i samhandling, sier Astrid Berthinussen, reiselivssjef i Visit Vesterålen, i en pressemelding.

Destinasjonsselskapene i Nord-Norge har besluttet å samle seg i et felles nettverk, Destinasjonsforum Nord. Denne uken har de 14 reiselivssjefene, fra Helgeland i sør til Svalbard i nord, signert et felles mandat som forumet skal jobbe for.

– Tiden er moden, kanskje overmoden, for å ta et steg i den retningen vi gjør nå. Vi tar tak i egen situasjon og utfordringer, ser fremover, tenker nytt, og utvikler den delen av norsk reiseliv som vi representerer. Det gjør at vi vil stå bedre rustet i fremtiden, sier Line Renate Samuelsen, reiselivssjef i Destination Lofoten.

Tar hensyn til lokalsamfunn

Ronny Brunvoll i Visit Svalbard mener at et tett og formalisert samarbeid i nord er viktig for å sikre en mer helhetlig reiselivsutvikling, på tvers av kommuner, destinasjoner og fylker.

– Kravene fra gjestene blir større i fremtiden, på alt fra opplevelser, kvalitet og sikkerhet, til bærekraft. Vi har et ansvar for også å hensynta lokalsamfunnene der vi driver turismen, sier Brunvoll.

Forumet har følgende mandat: Destinasjonsforum Nord skal

  • gjennom felles strategisk arbeid, kunnskapsdeling og samarbeid sikre økt kraft i destinasjonsselskapene i Nord-Norge.
  • bidra til destinasjonsselskapenes relevans og profesjonalitet overfor reiselivsnæringen og lokalsamfunnene.
  • være et talerør for saker som berører reiselivsnæringens og destinasjonsselskapenes interesseområder. Felles uttalelser fordrer enighet om saksformuleringene.

– Vi er sultne på å utvikle nordnorsk reiseliv for morgendagens reiseliv sammen, og vil møte utfordringer med innovative løsninger. Destinasjonsledelsen i nord innehar mye kompetanse som nå forenes i et sterkt og nytenkende nettverk, sier Lise Janita Hansen, reiselivssjef i Visit Narvik.

Bærekraftig forretningsmodell

Gjennom å etablere nettverket ønsker destinasjonsselskapene å utvikle destinasjonsleddet i en mer bærekraftig retning, samt effektivisere reiselivsutviklingen i nord.

– Det gjøres mye godt arbeid på destinasjonsnivå over hele landsdelen. At vi tenker og jobber mer strategisk sammen, gjør at vi står sterkere i møtet med fremtiden og i arbeidet med å utvikle bærekraftige reisemål, sier Lone Helle, reiselivssjef i Visit Tromsø-region.

En av utfordringene destinasjonsforumet vil jobbe med er å utvikle bærekraftige forretningsmodeller for fremtidens destinasjonsselskap.

– Oppgavene til destinasjonsselskapene har endret seg fra primært å markedsføre destinasjoner til å bli viktige aktører innen reisemåls- og samfunnsutvikling. Forumet gjør at arbeidet som legges ned profesjonaliseres, sier Georg Sichelschmidt, reiselivssjef i Visit Lyngenfjord.

– Viktigere enn noen gang

Nettverket skal jobbe etter Norges nye nasjonale reiselivsstrategi, som lanseres nå i mars, samt tett opp mot de lokale reiselivsstrategiene. Dette mener de er viktig for å sikre en god sammenkobling av strategiene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå slik at alle trekker i samme retning.

– Destinasjonsforum Nord blir en viktig møteplass. Her får vi muligheten til å dra veksler på kompetansen og erfaringen som våre destinasjonskollegaer i hele Nord-Norge har. Sett i lys av krisen som reiselivet er inne og utfordringene vi står ovenfor, så er fellesskap viktigere enn noen gang, sier Ann-Kristin Rønning Nilsen, reiselivssjef i Visit Bodø.

Styrke destinasjonsleddet

Destinasjonsforum Nord skal ifølge pressemeldingen ikke konkurrere med de allerede etablerte strukturene i norsk reiseliv, men har som mål å styrke eget «ledd» i reiselivsstrukturen.

Initiativet ønskes velkommen av landsdelsselskapet NordNorsk Reiseliv.

– Vi er opptatt av en robust destinasjonsstruktur for å kunne utvikle ei bærekraftig reiselivsnæring i landsdelen. Dette er et godt tiltak som vil bidra til større samhandling mellom destinasjonsselskapene i Nord-Norge som nettopp vil støtte opp om utviklingen av næringen og lokalsamfunnene, sier Trond Øverås, administrerende direktør i NordNorsk Reiseliv, i pressemeldingen.