Påla stans i arbeid med fylling og trakk pålegget neste arbeidsdag

Sortland kommune mente de selv hadde utredet miljøkonsekvensene av arbeidet med en fylling i sentrum for dårlig, og påla derfor Røkenes Maskin å stanse arbeidet. Neste arbeidsdag trakk de imidlertid pålegget.

Det var arbeidet på denne fyllingen kommunen påla Røkenes Maskin å stanse, før de fikk gjenoppta arbeidet   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

Dette forteller byggesaksbehandler Eva-Kristin Varheim til VOL.

Bakgrunnen for kommunens beslutning om å stanse prosjektet var at en entreprenør hadde tatt kontakt og sagt at aktører i bransjen ble forskjellsbehandlet.

Mens kommunen hadde innhentet uttalelse fra fiskeridirektoratet i flere andre saker, og satt vilkår om avbøtende tiltak eller stans i gytetiden, var det ikke gjort i denne saken.

Ny forskjellsbehandling

Røkenes Maskin mente imidlertid at stopp-ordren også innebar en forskjellsbehandling av aktører i bransjen, siden kommunen heller ikke hadde forhørt seg med Fiskeridirektoratet i alle andre saker. Kommunen sa seg enige, og dermed gjorde de et vedtak om stans.

– Vi hadde ikke tid til å internrevidere samtlige saker. Derfor trakk vi tilbake pålegget om stans, og la om strategien for å se om vi kan ta et dialogspor med næringen, sier hun.

Dette var foranledningen til at kommunen forrige uke oppfordret byggebransjen til å stanse arbeidet med sjøfyllinger eller å gjøre avbøtende tiltak, som VOL omtalte da.

– Nå prøver vi heller å opplyse om behovet for yngelvern, og så får vi heller vurdere om det er grunnlag for å stanse prosjekter hvis det ikke skulle være tilstrekkelig. Vi ønsker yngelvern, men vi ønsker ikke å bli oppfattet som vilkårlige eller urimelige.

Pålegget om stans ble kun gitt muntlig fredag 16. april. Ifølge Varheim var planen å skrive et formelt vedtak, men mandag 19. valgte kommunen å trekke vedtaket.

Eva-Kristin Varheim, byggesaksbehandler i Sortland kommune, håper byggenæringen selv gjør nødvendige miljøtiltak selv om kommunen ikke gir pålegg.   Foto: Øyvind Aukrust

Ikke tatt stilling

Varheim understreker at hun ikke kritiserer Røkenes maskin eller noe annet selskap for hva de har gjort, og heller ikke tar stilling til hva slags tiltak som eventuelt er nødvendige i hvert enkelt prosjekt.

– Det vi visste før vi ringte dem var at det ikke var noen uttalelse fra Fiskeridirektoratet, og at derfor hadde de ikke fått noen vilkår inn i sin tillatelse som de kunne rette seg etter, sier Varheim.

Hun sier at kommunen ikke er forpliktet til å hente uttalelser fra Fiskeridirektoratet, men at etter Naturmangfoldloven er kommunen pålagt å sørge for forsvarlig utredning av miljøkonsekvenser i alle typer saker.

– Naturmangfoldloven er sektorovergripende, og vi har plikt til å påse at miljøhensyn er ivaretatt. Det klarer vi ikke selv, og derfor må vi innhente vurderinger fra de relevante fagmyndighetene, sier hun.

– Har ikke oversikt

Siden kommunen ikke har hatt ressurser til å gå inn i hver enkelt sak tar ikke Varheim stilling til hva slags avbøtende tiltak som eventuelt er nødvendig.

– Poenget er at vi ikke har oversikt. Vi håper aktørene tar kontakt med Fiskeridirektoratet i nord og hører hva de anbefaler, sier hun.

Varheim har tidligere sagt til VOL at kommunen mangler ressurser til å drive tilsyn, men hun mener ikke at ressursmangel er problemet i denne saken.

– Årsakssammenhengen tror jeg man skal være litt forsiktig med. Selv store institusjoner kan glippe når det gjelder rettssikkerhet og andre viktige hensyn, sier hun.

Røkenes Maskin: – Har sjekket med fiskeridirektoratet

Tommy Abelsen, prosjektleder i Røkenes Maskin, føler seg trygg på at prosjektet deres ikke er problematisk for torsken.

– Nærmeste gyteområde for torsken er på Liland. Det er langt unna, og finmassene forvitrer bare noen hundre meter fra land, så vi ser ikke den store faren ved å tippe masser i havet der vi bygger.

Han sier også at det ikke har blitt stilt vilkår om såkalt silt nett, som er ett av de avbøtende tiltakene som kommunen foreslår, for fyllingen på naboeiendommen, selv om fiskeridirektoratet var involvert da tillatelsen ble gitt. Og Abelsen maskin har fått bekreftet fra Fiskeridirektoratet hvor nærmeste kjente gyteplass for torsk er.

Etter at kommunen gikk ut med sin oppfordring har de imidlertid gjort noen tiltak.

«Vi sjekker massene når vi laster på bil, massene blir tippet på fylling og lagt ut med graver slik at ikke masser kommer i havet», skriver Abelsen i en e-post til VOL.

Han understreker at alt arbeidet de gjør er i tråd med byggetillatelsen fra kommunen.

– Kommunen har vel gått fram på en grei måte, og jeg vil ikke kritisere dem, men vi har en gyldig tillatelse. Og da er det den vi forholder oss til, sier han.


Vil ha regional tilsynsenhet for byggebransjen:

– Sannheten er at vi vanligvis ikke har ressurser

Eva-Kristin Varheim, byggesaksbehandler i Sortland kommune, foreslår å opprette en regional enhet som driver tilsyn med bygg- og anleggsnæringen. Slik situasjonen er nå tror hun at alvorlige lovbrudd blir oversett.