– Ingen nye vannkraftutbygginger i Nordland

Rødt mener nordlendingene har avgitt nok vassdragsnatur til kraftproduksjon, og fremmer eget forslag når fylkestinget skal vedta regional plan for vannkraft.

Geir Jørgensen, stortingskandidat og fylkestingsrepresentant for Rødt Nordland, ved nullpunktet i Stilla, Alta.   Foto: Innsendt

Nyheter

– Nordlendingene har avgitt nok vassdragsnatur til kraftproduksjon. Fylket bidrar med sitt store kraftoverskudd til å dekke storsamfunnets energibehov langt utover fylkesgrensene, sier Geir Jørgensen, stortingskandidat og fylkestingsrepresentant for Rødt Nordland, i en pressemelding mandag.

Vil oppgradere eksisterende

På bakgrunn av dette ber Rødt fylkestinget i Nordland om å prioritere oppgradering av eksisterende vannkraftverk framfor nye utbygginger når fylkestinget denne uka behandler regional plan for vannkraft. Partiet ber samtidig om at det stilles strengere krav til minstevannføring i viktige laksevassdrag.

– Elva det haster mest med er Skjoma i Narvik kommune. Rogn av laks og sjøørret fryser til is på vinteren, og i den tidligere sagnomsuste storlakselva i Ofoten er det nå fiskeforbud og bestandene av laksefisk sliter, sier Jørgensen.

Rødt har nyliglagt fram sin egen kraftplan, Krafttak som monner, som viser at det er rom for å slippe mer vann i de viktigste lakseelvene.

– Vår plan inneholder forslag til energisparing, effektivisering og bedre utnyttelse av eksisterende energiproduksjon. Det er en plan for et kraftforbruk i balanse, innenfor naturens tålegrenser, sier Jørgensen i pressemeldingen.


Rødts forslag til regional plan for vannkraft
  • Nordland har et betydelig kraftoverskudd, tilstrekkelig forsyningssikkerhet, og et sikkert energisystem i fylket i uoverskuelig fremtid. Det er derfor ikke aktuelt med ny vannkraftutbygging i noen vassdrag. Oppgradering av gamle vannkraftverk prioriteres. Bevaring av vassdragsnatur er et viktig svar på den truende naturmangfoldskrisen.
  • Fylkestinget i Nordland ber NVE i den pågående vilkårsrevisjon sørge for at det viktige laksevassdraget Skjoma i Ofoten får tilstrekkelig vintervannføring og et strengt manøvreringsreglement, slik at bestanden av laks og sjøørret sikres.
  • Ny kunnskap om myr og våtmarker tas inn i vannkraftplanen og får sin rettmessige plass. Myndighetene får ansvaret for å bestille biomangfoldutredninger finansiert av et offentlig fond tiltakshavere må betale inn til.
  • Retningslinjene omgjøres til forpliktende planbestemmelser under forutsetning av at disse bestemmelsene gir naturmangfoldet forrang over kortsiktige økonomiske interesser.