Enig om å endre leveringsplikt til tilbudsplikt

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag har ingen innvendinger til at leveringsplikt endres til tilbudsplikt, heter det i en pressemelding.

Illustrasjonsbilde 

Nyheter

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til Nærings- og Fiskeridepartementets høringsnotat med forslag til endring av Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

«Styret mener at forslaget om utveksling av fangst mellom mottaksanlegg med aktivitetsplikt synes forsvarlig. Dette i den betydning at fangst som i utgangspunktet skal leveres til ett anlegg med aktivitetsplikt vil gå til et annet anlegg som også har aktivitetsplikt. Hovedpoenget med tilbudsplikten må være at fangsten virkelig blir bearbeidet. Det må imidlertid være en forutsetning at de kontrollmessige utfordringene kan håndteres på en forsvarlig måte», heter det i høringsinnspillet.