Kommuneleger lanserte retningslinjer for smittevern innen reiseliv og serveringssteder. Dette er reglene

Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen lanserer i dag felles regionale retningslinjer for smittevern innen reiselivet og for serveringssteder.

Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel. 

Helse


– Mye tyder på at Lofoten og Vesterålen blir blant favoritt-reisemålene til nordmenn i sommer. Dette medfører at kommunene vil få en økning i folketall også denne sommeren. For at vi sammen skal lykkes med å unngå en stor økning i smitte regionalt av Covid-19, er vi avhengige av at både eiere og gjester følger smittevernreglene samvittighetsfullt, sier Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i Vågan i en pressemelding.


Veileder for reiselivsbedrifter I Lofoten og Vesterålen sommer 2020


Innledning

Kommunene i Lofoten og Vesterålen vil etter all sannsynlighet få en økning i turisme fremover. Sentrale myndigheter reklamerer for Norge som feriemål for nordmenn og flere mediehus setter området på kartet. Dette medfører at kommunene vil få en økning i folketall også denne sommeren. For at vi sammen skal lykkes med å unngå en stor økning i smitte regionalt av Covid 19, har kommuneoverlegene i området utarbeidet en veileder til bedrifter og kommuner. Samtidig har vi utarbeidet informasjonsmateriell som skal leveres gjester hos de ulike bedriftene.

En del virksomhet er regulert i https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Denne forskriftens paragraf 14 og 15 beskriver hvilke virksomheter som per nå skal holde stengt og hvilke krav som stilles til serveringsstedene som kan ha åpent.

Bakgrunnsinformasjon

SARS-CoV-2 smitter gjennom dråpe-, direkte og indirekte kontaktsmitte. Dråper fra luftveier vil sedimentere på flater i omgivelsene rundt den som er syk (ca. 2m omkrets) i løpet av kort tid (minutter).

SARS-CoV-2 kan overleve på ulike typer flater i omgivelsene fra timer opp til dager avhengig av type overflate (materiale), temperatur, luftfuktighet og tilstedeværelse av biologisk materiale (blod, kroppsvæsker som eksempelvis luftveissekret).

SARS-CoV-2 lar seg enkelt fjerne med manuell rengjøring med vann og rengjøringsmidler.

Tegn på sykdom

Personer som man skal mistenke kan ha Covid- 19:

· Feber og sykdomsfølelse/ muskelsmerter

· Hoste og halsvondt

· Tungpust


Generelle råd om informasjon

Alle reiselivsbedrifter med nettsider og som har direktekommunikasjon med gjester pr telefon og mail, bør levere ut informasjon om de til enhver tids gjeldene regler for karantene, isolasjon og reiseråd. Disse oppdateres jevnlig på FHI sine hjemmesider


NHO har også kommet med en smittevernveileder for reiselivet

Renhold

Risikovurderinger

  • Renhold bør følge ordinære rutiner
  • Lokale renholdsplaner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og om det er behov for å gjøre tilpasninger
  • Vurder om det er arealer som bør prioriteres med hyppigere renhold.
  • Ha fokus på hyppig berørte kontaktpunkter (dørhåndtak, tastatur, armlener stol, lysbrytere, telefon m.fl.) og toaletter

Behov for beskyttelsesutstyr

  • Benytt hansker med lang mansjett (nitril, lateks eller vernehansker)
  • Vurder behov for frakk ved mye søl med organisk materiale

Fremgangsmåte

  • Benytt vanlig rengjøringsmidler i henhold til gjeldende rutiner.
  • Benytt engangskluter i størst mulig utstrekning. Flergangskluter rengjøres i henhold til gjeldende rutiner
  • Det er ikke grunnlag for å utføre rutinemessig tiltak som desinfeksjon på arbeidsplasser som følge av covid-19

Om desinfeksjon skal benyttes, må den være målrettet mot det området som har blitt forurenset og er dermed kun nødvendig om en person som oppholder seg på et overnattingssted viser symptomer på Covid 19 og/ eller har fått dette påvist. Desinfeksjonsmidler kan benyttes til hyppig berørte kontaktpunkter og eventuelt forurensede overflater. Desinfeksjonsmidler som kan benyttes;

Alkohol 70% til teknisk desinfeksjon; Benyttes ufortynnet. Påføres området med en ren klut eller et tørkepapir, tilstrekkelig fuktig til at flaten er synlig fuktig. La området lufttørke noen minutter. Flaten trenger ikke rengjøres i etterkant.

Klorin® (4 % natriumhypokloritt); Må blandes ut i forholdet 2.5 dl klorin/10 liter vann eller 1.25 dl klorin/5 liter vann, noe som tilsvarer 1000 ppm. Ta hensyn til om overflaten tåler klor. Utblandet Klorin påføres flaten slik at den er synlig fuktig, fortrinnsvis med en klut. La flaten stå i 10 minutter før flaten rengjøres på vanlig måte.

Desinfeksjonsmidler virker ikke om det er søl med kroppsvæsker o.l. Kroppsvæsker må derfor tørkes vekk med tørkepapir før desinfeksjonsmidler påføres.

Spesielt om senger, madrasser og puter. Det er tilstrekkelig med vanlig skifte mellom gjester. Hvis en gjest blir syk under oppholdet bør dyner og puter vaskes, og madrassen bør «settes i karantene» i 3 dager.

Smittevernråd til campingplasser

Helsedirektoratet har gitt en tydelig anbefaling om at folk ikke skal reise på fritidsreiser som ikke er strengt nødvendige. Målet med reiseanbefalingene er å få folk til å holde seg mest mulig i ro rundt hjemmet og dermed bremse spredningen av viruset. Dette vil fremdeles være et viktig smitteverntiltak.

Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold. I tillegg til smitteverntiltakene som beskrives nedenfor, skal de krav og rutiner som normalt gjelder for virksomheten følges.

I utgangspunktet skal alle bransjer ha en bransjestandard som bør følges. Kommunen er lokal smittevernmyndighet på smittevern og kan utføre tilsyn med alle aktører som operer i kommunen.

o Ingen som har luftveisinfeksjon skal oppholde seg på campingplassen – verken innendørs eller utendørs.

o For å holde åpent må campingplasser følge de generelle smittevernstiltakene som gjelder om avstand, renhold etc.

o Heng opp FHIs informasjonsplakater om smittevern og håndvask på aktuelle plasser Koronavirus plakater og informasjonsmateriell

o Ingen grupper med flere enn 5 personer på samme sted/uteareal dersom de ikke tilhører samme husstand.

o På alle andre områder må det også sørges for at det holdes avstand, minst en helst to meter.

o Lekeplasser med lekeapparater stenges.

o For å kunne overholde tiltakene er kommuneoverlegens råd å holde innendørs fellesanlegg som f.eks. kjøkken, spiserom og andre fells oppholdsrom stengt inntil videre.

o Dersom man velger å ha åpent felleskjøkken skal alt felles dekketøy og bestikk fjernes.

o Hvis noen toalettfasiliteter anses som nødvendig å holde åpne, må det sikres jevnlig og omfattende renhold ved disse fasilitetene:

o Håndvask/desinfeksjon før man går inn

o Toaletter, vaskeservanter og dørhåndtak må rengjøres:

Hyppig renhold og desinfisering av alle utsatte flater. Dette må organiseres ut fra virksomhetens størrelse og antall gjester. Eksempler på renholdsrutiner er 1 gang i timen i "rushtiden", tre ganger om dagen e.l. Dersom hyppig renhold ikke er mulig, vurder hel eller delvis nedstengning av servicebygg/ sanitæravdeling, slik at det bare tillates gjester som har egne fasiliteter i campingvogn/ bobil/ hytte.

o Tørk over flater som toalettsete, spyleknapp og kran på servanten min 5 ganger daglig.

o Engangspapirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig.

o Bruk f.eks. bare annenhver håndvask, dusj, pissoar

o Se på muligheten for ikke å åpne aller dusjer/ toaletter (ha avstengte soner). Det er lettere å foreta hyppig vask på et mindre areal.

o Sikre dusjanlegg mot spredning av legionella. Legionellaråd for hyttefolk etter korona-stenging

o Det må settes begrensning på antall som kan komme inn i resepsjonsområder, og det må sørges for jevnlig renhold av berøringsoverflater. Dette gjelder også utendørs på eventuelle utekraner, bommer etc.

o Fjern informasjonsbrosjyrer i resepsjonsområder (slike som vanligvis leses og deles av flere personer). Del ut aktuell informasjon til de enkelte besøkende ved ankomst.

o Fjern evt. kaffeservering

o Ved kiosksalg følg FHI retningslinjer for dagligvarehandel.

Råd til all varehandel, inkludert dagligvarehandel

o Ved bruk av dotømmestasjoner har personer som benytter dette selv et ansvar for god håndhygiene, men hvis mulig er det lurt å tilrettelegge for såpevask eller håndsprit i tilknytning til dette.

o De som oppholder seg på campingplasser har selv et ansvar for å forholde seg til disse retningslinjene. Det er derfor viktig at informasjon om tiltakene er tilgjengelig og synlig. Koronavirus plakater og informasjonsmateriell

o Gjester som ikke forholder seg til reglene må bortvises fra campingplassen.

Hoteller og lignende

Alle overnattingssteder bør lese nøye de generelle rådene. De fleste har også servering av mat og må forholde seg til https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470 paragaf 15

§ 15.Krav til virksomheter hvor det serveres mat

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde en meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Servering av mat skal ikke skje som buffet.


Den enkelte virksomhet må vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold.

· Ingen med luftveissymptomer skal oppholde seg i fellesarealer i hotellet og skal få beskjed om å isolere seg på rommet og ikke ta offentlig transport. Personen kan reise med eget transportmiddel om mulig

· Heng opp helsedirektoratets informasjonsplakater om smittevern og håndvask på aktuelle plasser. Informer gjerne gjestene per mail før de kommer. Koronavirus plakater og informasjonsmateriell

· Det må settes begrensning på antall som kan komme inn i resepsjonsområder og det må sørges for jevnlig renhold av berøringsoverflater.


Offentlige serviceanlegg

Kommunale, statlige og private serviceanlegg som er åpen for allmennheten anbefales å holdes åpne med forbehold om at man klarer å opprettholde et regelmessig renhold. Begrunnelsen for dette er at turister som er i transitt, turister som ikke er tilknyttet hoteller og/eller campingplasser med denne typen fasiliteter, vil ha behov for dette tilbudet. Om tilbudet ikke eksisterer vil de benytte seg av naturen.

Nødvendig renhold:

· Det må renholdes så hyppig at anlegget oppleves rent av både besøkende og eiere. Det kan bety renhold alt fra ganger 1 i døgnet til hver time. Kommuneoverlegene forutsetter at dette kan den enkelte som eier disse vurdere selv.

Det bør henges opp informasjonsplakater om koronavirus på alle slike stederIvaretas best mulig

Veilederen er en samling av både konkrete og generelle råd, og bygger på nasjonale retningslinjer. Den inneholder også informasjonsmateriell til gjester. Det har vært mange vanskelige avveininger å ta i arbeidet.

– Reiselivsbedriftene er svært viktige i vår region. Samfunnskonsekvensene av et ras av konkurser innen bransjen vil være svært store. Arbeidsledighet og nedleggelser har åpenbare konsekvenser for folkehelsen. Vår veileder legger opp til en linje der smittevernet ivaretas best mulig, samtidig som bedriftene kan ta imot gjester og holde hjulene i gang, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel.

Må åpne forsiktig

Kommuneoverlegene er nøye med å understreke at koronakrisen på ingen måte er over.

– Faren er at vi åpner for mye, for raskt og at både bedrifter og folk flest begynner å ta lett på de daglige smitteverntiltakene. Det er klart at som campingplass-eier er det ikke noe særlig å gå bort til en gruppe gjester som hygger seg, og si at de er for mange og at de må dele seg opp. Men for å unngå oppblussinger og slippe å stenge ned samfunnet enda en gang, er det slik årvåkenhet som må til, sier Solveig Nilsen, kommuneoverlege i Flakstad.

Vil holde smittepresse nede

Hvordan pandemien vil utvikle seg i regionen, og når en eventuell smittetopp kommer, er ikke mulig å si noe om nå. Mye vil avhenge av utviklingen de første ukene etter skoleåpningene.

– Gjennom god informasjon og samarbeid med bransjen håper vi å kunne holde smittepresset nede gjennom sommeren. Men det er ingen grunn til å legge skjul på at det vil bli utfordrende, avslutter Juul.