Rødt ble nedstemt om blått hotell

Et flertall i formannskapet i Sortland gikk for rådmannens innstilling og ga derfor utbygger dispensasjon på de tre omsøkte punktene. Dermed ble forslaget fra Rødt om at hotellet må være blått, nedstemt.

Christoffer Ellingsen og Rødt ble nedstemt i forbindelse med at hotellet skulle være blått.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Aktuelt i nord

Ordfører Tove Mette Bjørkmo startet med å si at hun er veldig glad for at prosessen er kommet så langt.

– Det har vært en god og grundig jobb for å komme hit. Prosessen har vært god og hurtig, blant annet som følge av en god dialog mellom administrasjonen og utbygger. Nå når kommunestyret i alle fem vesterålskommunene har sagt ja til denne reiselivsstrategien, kan vi si at disse to prosessene går som hånd i hanske, sier hun.


Rødt kjemper for blått

Det planlagte hotellet i Sortland sentrum må ha unntak fra Byplanen. Rødt sier ja, men krever mer blått i Sortland.

 

Mener det tas hensyn til blåbyen

Som VOL tidligere har omtalt ønsker Rødt og Christoffer Ellingsen at det nye hotellet skal være blått.

– Dermed ønsker vi ikke å gi dispensasjon for fargesettingen. Det har vært en lang historie i Sortland at vi skal farge byen blå, dette har skjedd lite de siste årene, sa Ellingsen, som mente at Sortland kommune nå hadde mulighet til å sette noen krav til utbyggerne angående blåbypaletten.

Høyres Roar Wessel Olsen uttalte at slik Høyre ser det vil det være elementer av blått, blant annet i lyssetting.

– Dette er et tydelig signal på at det tas hensyn til blåbyen, mener han.

Også Mona Sandvoll (Ap) uttalte at de ikke kunne slutte seg til innstillingsforslaget til Rødt.

I tillegg til fargevalg, ble det stilt spørsmål fra Karl Erling Nordlund (Sp) om hvor langt nedtrappingen til sjø mot sør skulle gå inn i huken. Kommunalsjef for plan- og utvikling, Ann-Kristin Vinje avklarte at nedtrappingen ikke vil gå helt inn i huken.

Nordlund spurte videre om sikkerheten til plastringen på østsiden, der det ikke skal være nedtrapping.

– Utbygger skal legge frem en egen utenomhusplan, sier Vinje.


Satser på byggestart i september

Om alt går etter planen, er det første spadetaket for et nytt hotell på Sortland bare et knapt halvår unna.


Øker HC-plasser

Det ble også fremmet et tilleggsforslag fra Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet om at antall parkeringsplasser for handicappede økes fra to til fire innenfor rammen for parkering.

Dette sluttet samtlige partier seg til.

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot én stemme fra Christoffer Ellingsen.

Tilleggsforslaget om handicapplasser ble enstemmig vedtatt.


Følgende ble vedtatt

I medhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §19-2 gis det dispensasjon fra Byplan Sortlands bestemmelse 2.3.11 bokstav a) om fargesetting av Blåbyen, og bestemmelse 2.4.3 bokstav b) som fastsetter at eksponert steinfylling eller plastring ikke tillates i sentrum.

I medhold av pbl. §19-2 gis det dispensasjon fra §4.5 i reguleringsplaner for Kulturfabrikken og Blåbyen hotell, som angir at minimum 20 prosent av hotellrommene skal være universelt utformet.

Aantall parkeringsplasser for handicappede økes fra to til fire innenfor rammen for parkering.

Det knyttes følgende vilkår til dispensasjonen:

1. Minimum 10 prosent av hotellrommene skal være universelt utformet, jf. TEK17 §12-7 sjuende ledd.

2. Dispensasjon fra bestemmelsene i Byplanen punkt 2.4.3 bokstav b) gjelder kun for deler av sjøfronten, i henhold vedlagt situasjonsplan.

Rødt fremmer følgende endringsforslag til første avsnitt i innstillingen:

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra Byplan Sortlands bestemmelse 2.3.11 bokstav a) om fargesetting av Blåbyen.

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gis det dispensasjon fra Byplan Sortlands bestemmelse 2.4.3 bokstav b) som fastsetter at eksponert steinfylling eller plastring ikke tillates i sentrum.

Vilkårene som knyttes til vedtaket er:

1. Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har søkt og fått igangsettingstillatelse.

2. Detaljert utomhusplan skal foreligge ved søknad om igangsettingstillatelse, jf. pbl. § 28-7 og Byplan Sortland pkt. 2.1.1 bokstav c).

3. Godkjent VA-plan må foreligge før det gis igangsettingstillatelse, jf. pbl. §§ 27-1 og 27-2.

4. Utbygger må fremlegge skiltplan for behandling ved søknad om igangsettingstillatelse, jf. reguleringsplanens § 11.3.

5. Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før det gis igangsettingstillatelse for lukking av råbygg, jf. pbl. § 21-5.

6. Før det gis igangsettingstillatelse må brannteknisk prosjektering være ferdigstilt og kontrollert, og endelig brannkonsept skal være utarbeidet og oversendt kommunen for gjennomgang og tilbakemelding.

7. Det må sendes inn oppdatert gjennomføringsplan med resterende erklæringer om ansvarsretter for prosjektering, utførelse og kontroll før det gis igangsettingstillatelse for tiltaket.

8. «Skrift på blå bunn» skal være etablert iht. gjeldende retningslinjer før det gis ferdigattest, jf. Byplan Sortland pkt. 2.3.11 bokstav c).

9. Det må utarbeides avfallsplan for sortering av byggeavfall som skal ligge i tiltaket, jf. TEK17 § 9-6. Ved søknad om ferdigattest må det sendes inn sluttrapport for avfall, med kvitteringer som viser faktisk sortert avfall.

10. Det må sendes inn søknad om endring for eventuelle søknadspliktige endringer av tiltaket.Skal bygges ved Kulturfabrikken:

Nyhotellet søker dispensasjon fra blåbyfargen «Sildvik blå». Vi heller ha aluminiumsplater

Hotellbygget vil framstå som svært dominent og bastant om det får en mettet hovedfarge i henhold til blåbypaletten, skriver arkitektkontoret Hamperokken. I en søknad til Sortland kommune ber arkitektene nå om flere dispensasjoner.Arbeidet med Den blå diamant:

– Vi jobber med flere kjeder, og merker stor interesse

Ifølge Jan-Eirik Johnsen i Johnsen eiendom opplever de stor interesse for Den blå diamant, og prosjektet fortsetter med full styrke. De har ennå ikke bestemt seg for hvilke aktører de vil gå videre med.Bygging av nytt hotell ved Kulturfabrikken:

Oppføring av hotellet vil gi store følgekostnader for Sortland kommune

Hotellbygging ved Kulturfabrikken fører til at en større oppgradering av vann- og avløpsanlegg må foretas i området. En pumpe- stasjon som skal betjene området vil koste to millioner kroner.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Aktuelt i nord