– NAROM ble født over en kaffekopp i 1992

20. oktober 2000 ble NAROM åpnet av daværende kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske. Siden den gang har både Kongen og statsministeren vært på besøk, i tillegg til de mange tusen som hvert år deltar på kurs i regi av senteret.

– Det å bruke de unike ressursene vi har ved Andøya Space Center med instrumenter og så videre i undervisning er fornuftig. Før NAROM ble etablert sto mye av dette utstyret ubrukt gjennom deler av året, fordi det var forbeholdt forskere, sier daglig leder i NAROM Arne Hjalmar Hansen.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

20. oktober 2000 ble NAROM åpnet av daværende kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske (t.v.). Her fotografert sammen med daværende sjef i Oksebåsen Kolbjørn Adolfsen, Arne Hjalmar Hansen og stortingsrepresentant Thomas Norvoll i forbindelse med åpningen av Nordlyssenteret samme dag.  Foto: Alf Ragnar Olsen

I august 2012 la kong Harald ned grunnsteinen, eller nærmere bestemt grunnraketten til Romskipet Aurora, i forbindelse med feiringen av at det var 50 år siden And­øya Space Center ble etablert.  Foto: Alf Ragnar Olsen

– Med dette har norsk romindustri fått sitt «mothership», slo statsminister Erna Solberg fast da hun i april 2014 kunne erklære Romskipet Aurora for åpnet.  Foto: Alf Ragnar Olsen

Helt siden NAROM ble opprettet for 15 år siden har Arne Hjalmar Hansen sittet i sjefsstolen. Der trives han. – Jeg har gledet meg fra dag en til å gå på jobb, og gjør det fremdeles, sier han.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Andøy

Man­ge sto­re pro­sjek­ter har en lang «fød­sel», og NAROM er ikke noe unn­tak. Selv om sen­te­ret ble etab­lert 20. ok­to­ber 2000, må vi skru klok­ka til­ba­ke til 1992 for å finne star­ten.

– Ja, ar­bei­det be­gyn­te egent­lig med at da­væ­ren­de sjef ved And­øya Space Center, Kol­bjørn Ad­olf­sen og jeg møt­tes over en kopp kaf­fe på Teria. Da kom vi i snakk om mu­lig­he­te­ne for å bru­ke ra­kett­sky­te­fel­tet til den type for­mål, sier Arne Hjal­mar Hansen.

Kaf­fe­kop­pen i 1992

At det var Hansen som tok den kaf­fe­kop­pen var nok ikke til­fel­dig. Læ­rer­ut­dan­net med, stats­vi­ten­skap i til­legg, og 11 år som rek­tor i Skarsteindalen i er­fa­rings­rygg­sek­ken tel­te nok.

– Bak­grun­nen min var nok en av grun­ne­ne til at Kol­bjørn tok kon­takt med meg. Han så det nok som nød­ven­dig å få inn noen med pe­da­go­gisk kom­pe­tan­se for å få det­te etab­lert, sier han. Over kaf­fe­kop­pen på Teria for­tal­te Ad­olf­sen at det al­le­re­de var uni­ver­si­te­ter som øns­ket å ta stu­den­ter til ra­kett­sky­te­fel­tet på kurs, og de to ble eni­ge om å lage et stra­te­gi­no­tat for å se om det var mu­lig å etab­le­re et un­der­vis­nings­mil­jø her. No­ta­tet ble fer­dig­stilt og fikk en po­si­tiv mot­ta­kel­se både in­ternt på ra­kett­sky­te­fel­tet og hos ei­e­ren Norsk Romsenter.

Les også: Fylkespenger til norsspråklig romskip

I mål i 2000

I 1995 ble Hansen an­satt for å rea­li­se­re pro­sjek­tet.

– Noe av det før­s­te jeg gjor­de var å søke SND, det som nå er In­no­va­sjon Norge, om mid­ler. Vi søk­te om 600.000 kro­ner og fikk 800.000. Et godt eks­em­pel på at det var be­geist­ring for ide­en, sier Hansen. Han så imid­ler­tid tid­lig at det måt­te lig­ge en stat­lig ba­sis­be­vil­ling i bun­nen for å fi­nan­si­e­re et un­der­vis­nings­mil­jø i Okse­bå­sen. Hansen og Ad­olf­sen had­de i den­ne pe­ri­oden man­ge tu­rer til Oslo for å dis­ku­te­re etab­le­rin­gen i kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og i Stor­tin­get. Det ble også brukt mye tid på å for­ank­re ide­en hos uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler.

– I re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett, som ble lagt fram i juni 2000, lyk­tes vi med å få ba­sis­be­vil­lin­gen og alt lå til ret­te for å etab­le­re Na­sjo­nal sen­ter for rom­re­la­tert opp­læ­ring (NAROM), sier Hansen. 20. ok­to­ber sam­me år ble sen­te­ret åp­net med da­væ­ren­de kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Gis­ke på be­søk.

Fra 1 til 15 an­sat­te

– Hvor man­ge var dere som job­bet her i star­ten?

– Det var jeg, sier Hansen med et smil. I star­ten ble fag­mil­jø­et ved ra­kett­sky­te­fel­tet brukt til å gjen­nom­fø­re un­der­vis­nin­gen.

– Gjen­nom eta­ble­rings­pro­ses­sen had­de jeg fått god kon­takt med fle­re pro­fes­so­rer, og i star­ten ba­ser­te vi oss mye på å hen­te inn fag­kom­pe­tan­se uten­fra, sier Hansen. I dag, 15 år se­ne­re, har NAROM 13 full­tids­an­sat­te og det er i til­legg tre pro­fes­so­rer til­knyt­tet sen­te­ret i del­tids­stil­lin­ger.

– Ut over dem som er fast an­satt, så er vi så hel­di­ge at vi har man­ge, både na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt, som vil kom­me hit for å un­der­vi­se. Til ti­der har vi et luk­sus­pro­blem; vi har ikke plass til alle som vil hit, sier Hansen. Han tror det at NAROM er de enes­te i Eu­ro­pa som bru­ker et ope­ra­tivt rom­sen­ter til un­der­vis­nings­for­mål, er det som gjør det in­ter­es­sant for fag­folk å kom­me hit for å un­der­vi­se. Noen av stil­lin­gen ved NAROM er fi­nan­si­ert av den Eu­ro­pe­iske rom­farts­or­ga­ni­sa­sjo­nen ESA.

– De er be­geist­ret for det vi gjør og i 2012 ga de oss et nor­disk an­svar for å til­by et­ter- og vi­de­re­ut­dan­ning for læ­re­re. Det gjør at vi i til­legg til Norge, kjø­rer kurs i Sve­ri­ge, Fin­land og Dan­mark, sier Hansen.

Over 3500 på kurs

NAROM-sje­fen leg­ger ikke skjul på at NAROM har blitt noe mye stør­re enn det han og Ad­olf­sen så for seg over kaf­fe­kop­pen på Teria i 1992.

– Norsk rom­virk­som­het er i vekst, og skal vi vok­se vi­de­re så er det av­gjø­ren­de å få barn og unge in­ter­es­sert i tek­no­lo­gi og re­al­fag. Den­ne frem­tids­ret­te­de og ol­je­uav­hen­gi­ge næ­rin­gen skal vok­se, og der­for er det man­ge som er opp­tatt av at det vi gjør er vik­tig, me­ner Hansen. I det før­s­te drifts­å­ret del­tok cir­ka 250 per­so­ner på kurs hos NAROM. I 2014 pas­ser­te an­tal­let 3500.

– Den økte ak­ti­vi­te­ten har gitt en do­mi­no­ef­fekt i Okse­bå­sen et­ter hvert som be­ho­vet for fle­re un­der­vis­nings­lo­ka­ler, kon­to­rer, kan­ti­ne og så vi­de­re har meldt seg, sier Hansen. Den sis­te brik­ken som falt på plass var Rom­ski­pet Au­ro­ra.

– Skal vi bygge et rom­skip?

Ide­en til rom­ski­pet fikk Hansen da han i 2009 var på et halvt års ut­veks­ling ved Na­tio­nal Space Center uten­for Lon­don. Der had­de de en ver­sjon av det ame­ri­kans­ke læ­rings­sen­te­ret Chal­len­ger Center.

– Jeg ble vel­dig be­geist­ret for kon­sep­tet og tok med ide­en hjem. Jeg må inn­røm­me at det var et gan­ske hå­ret mål å prø­ve å få etab­lert noe slik på An­de­nes, men jeg møt­te stor en­tu­si­as­me hos den nye sje­fen ved ra­kett­sky­te­fel­tet, Odd Roger Enok­sen. Sam­men reis­te de til USA for å se nær­me­re på sent­re­ne der, og vel hjem­me igjen ble det ut­lyst en kon­kur­ran­se om ut­for­ming av et læ­rings­sen­ter med fo­kus på de te­ma­ene det fors­kes på fra And­øya Space Center. Et splei­se­lag med fyl­kes­kom­mu­nen, In­no­va­sjon Norge, Kunn­skaps­de­par­te­men­tet og Spa­re­ban­ken Nord-Norge som de stør­ste bi­drags­yter­ne rea­li­ser­te pro­sjek­tet. I 2012 la kong Har­ald ned grunn­stei­nen, el­ler nær­me­re be­stemt grunn­ra­ket­ten, i for­bin­del­se med fei­rin­gen av at det var 50 år si­den And­øya Space Center ble etablert. I ap­ril 2014 ble Rom­ski­pet Au­ro­ra åp­net av stats­mi­nis­ter Erna Solberg.

– Rom­ski­pet har blitt en fin til­vekst, og har sam­me mål som NAROM; å øke in­ter­es­sen for re­al­fag. I til­legg så har det blitt et be­søks­sen­ter for And­øya Space Center, som er lagt til ret­te for at tu­ris­ter og folk flest kan be­sø­ke oss, sier Hansen.

Andøyskolene

Med rom­ski­pet kom også for­mel­le av­ta­ler med de fire andøyskolene på plass, og alle ele­ve­ne vil i lø­pet av sko­le­lø­pet del­ta i un­der­vis­nings­opp­legg i regi av NAROM. Hansen hå­per også And­øy-læ­rer­ne vil be­nyt­te seg av et­ter- og vi­de­re­ut­dan­nings­til­bu­de­ne de har i nær­mil­jø­et.

– I for­bin­del­se med un­der­skri­vin­gen av sam­ar­beids­av­ta­len med de kom­mu­na­le sko­le­ne, sa sko­le­fag­lig råd­gi­ver Tor­finn Bø at han ikke var for­nøyd med at læ­rer­ne fra And­øy ikke be­nyt­ter til­bu­det i stor nok grad, og at man skul­le bli bed­re. Jeg vil bare si at til­bu­det vi har er for alle, også de som er nært oss, og jeg tror vi får det­te til nå som vi har fått på plass dis­se sam­ar­beids­av­ta­le­ne, sier han.

Hå­per for fly­sta­sjo­nen

Hansen vil også trek­ke fram den be­tyd­nin­gen det lo­ka­le næ­rings­li­vet har hatt, og har for NAROM.

– Når kurs­del­ta­ker­ne er her på ukes­kurs, så prø­ver vi å ta de med på uli­ke ak­ti­vi­te­ter og opp­le­vel­ser i And­øy, for eks­em­pel kval­sa­fa­ri. Vi må også gan­ske ofte leie ho­tell­ka­pa­si­tet uten­for Okse­bå­sen og bru­ker også lo­ka­le re­stau­ran­ter en del. Så jeg tror at ak­ti­vi­te­ten hos NAROM leg­ger igjen gan­ske man­ge kro­ner i lo­kal­sam­fun­net hvert år, sier han. En av fak­to­re­ne som gjør det mu­lig å drive så ut­strakt kurs­virk­som­het på And­øya, er den gode fly­for­bin­del­sen til og fra Tromsø og Bodø.

– Vi hå­per der­for at And­øya fly­sta­sjon over­le­ver, tross trus­se­len om ned­leg­gel­se. Det vil få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for NAROM hvis ytre ram­me­fak­to­rer som for eks­em­pel fly­til­bu­det blir be­rørt, sier han.

Vik­tig lo­kal støt­te

Hansen me­ner en av­gjø­ren­de fak­tor for at NAROM har blitt en suk­sess­his­to­ri­e er at både tid­li­ge­re sjef ved And­øy Space Center Kol­bjørn Ad­olf­sen og da­gens sjef Odd Roger Enok­sen har vært med på laget.

– Den en­tu­si­as­men de to har vist NAROM har vært vel­dig av­gjø­ren­de. Had­de vi hatt kon­sern­sje­fer som ikke had­de hatt in­ter­es­se, så tror jeg ikke NAROM had­de vært en rea­li­tet, sier han. Hansen tror at skal man drive fram og etab­le­re noe nytt, så må man ha noen å spille ball med som er like en­tu­si­as­tisk for pro­sjek­tet.

– Den støt­ten har vi hatt lo­kalt både fra po­li­tisk le­del­se i And­øy kom­mu­ne og også fra Nordland fyl­kes­kom­mu­ne har vært kjem­pe­vik­tig og gjort det­te mu­lig, sier Hansen.

Les også: Erna åpner Romskipet

Tror på fort­satt vekst

– Sett bort fra trus­se­len om ned­leg­gel­se av And­øya fly­sta­sjon, hvor­dan ser du på frem­ti­den til NAROM?

– En god del av virk­som­he­ten til NAROM er tuf­tet på pro­sjek­ter og pro­gram­mer. Så langt får vi vel­dig mye skryt fra for eks­em­pel ESA, så jeg har stor tro på at det vi gjør blir vi­de­re­ført, og at vi vil vok­se frem­over, sier Hansen. Han leg­ger også til at ba­sis­be­vil­lin­gen over stats­bud­sjet­tet, som i dag er på cir­ka 8 mil­li­o­ner kro­ner, har blitt vi­de­re­ført hvert år si­den 2000, uav­hen­gig av hvil­ken far­ge re­gje­rin­gen har hatt.

– Det tol­ker jeg som et sig­nal om at vi gjør en vik­tig og rik­tig jobb, sier Hansen. Han tror hel­ler ikke det vil bli noe pro­blem å re­krut­te­re fag­folk når NAROM vok­ser vi­de­re.

– Jeg får til­ba­ke­mel­ding fra an­sat­te om at NAROM er en spen­nen­de, ar­tig og god ar­beids­plass. Tar vi med hele And­øya Space Center, så vil jeg på­stå at vi er Nord-Nor­ges mest høy­tek­no­lo­gis­ke ar­beids­plass, og det gjør at vi har god re­krut­te­ring til le­di­ge stil­lin­ger, sier han. Selv pas­ser­te han 60 år tid­li­ge­re i år, men har in­gen pla­ner om å trappe ned ar­bei­det.

– Jeg har gle­det meg fra dag en til å gå på jobb i NAROM, og det gjør jeg frem­de­les, av­slut­ter han med et stort smil.