Må punge ut for å ha skadet kulturminne

To menn er idømt bøter på 40.000 og 30.000 kroner for å ha skadet et automatisk fredet kulturminne.
Andøy

To menn i Andøy er i Vesterålen tingrett dømt for å ha gjort skader på et automatisk fredet kulturminne. Bakgrunnen for saken er at det i forbindelse med byggearbeider i fjor ble gjort gravearbeider på en eiendom som er registrert som en gårdshaug og et automatisk fredet kulturminne.

- Burde skjønt at det var ulovlig

Mens den ene tiltalte er eier av eiendommen, var den andre ansvarlig søker for tiltaket. Begge de tiltalte erklærte seg ikke skyldig, og var uenig i at området kan anses som et automatisk fredet kulturminne. Retten mente på sin side at det ikke var tvil om at området er fredet, og at de tiltalte burde skjønt at utgravingen var ulovlig.  

Det ble under gravearbeidet tatt ut mellom 120 og 130 m3 gårdshaugmasser.

Gårdshauggrensen utvidet

Tingretten skriver at grensen for den aktuelle gårdshaugen ble utvidet i 2005. Før utvidelsen var eiendommen saken gjelder ikke innenfor det fredete området. Den ene tiltalte forklarte i retten han ikke var klar over dette. Retten mener det likevel ikke fratar han fra ansvar.

Retten mener de to mennene burde foretatt nærmere undersøkelser før de startet gravingen.

Mannen som hadde ansvar for søknadsprosessen ble i tingretten dømt til å betale en bot på 40.000 kroner, han må også betale saksomkostninger på 3000 kroner. Eier av eiendommen må betale en bot på 30.000 kroner.