– Har gått feil vei ved avvikling av omsorgsboliger

John Helmersen (AL) skjønner ikke at Andøy kommune la ned omsorgsboligen på Bleik, når han ser konklusjonen fra rådmannen i forhold til at kun syv av 22 pasienter ved ABBS har behov for langtidsopphold på sykehjem. 
Andøy

Opposisjonskameratene fra Arbeiderpartiet, Andøylista, Venstre og Miljøpartiet de Grønne fortsatte der de slapp i formannskapet, da avviksrapportering drift og budsjettreguleringen ble behandlet.

Helt siden budsjettbehandlingen i desember har de kjørt hardt på at samarbeidskonstellasjonen i posisjon med ordfører Jonni Solsvik i spissen, hadde et helt urealistisk budsjett som skulle kutte antall sykehjemsplasser ved Andøya bo- og behandlingssenter (ABBS) på Åse til 28 plasser første halvår, og til 20 plasser etter 1. juli.

Varierende pasienttall

Rådmannens notat til kommunestyret viser at det per 25. september er 30 pasienter ved ABBS. 22 har langtidsopphold og åtte har korttidsopphold. 15 av de med langtidsopphold kunne ha fått forsvarlig helsetjenester i omsorgsbolig med tilstrekkelig bemanning og riktig bygningsmessig utforming i forhold til den enkelte pasients behov.

I 2016 har antall pasienter ved ABBS variert fra 26 til 36. Det er ingen ledige plasser verken ved Andenes helsesenter omsorgsbolig, Dahletun omsorgsbolig eller Kiiljordheimen. Det er en ledig leilighet ved Andenes omsorgsbolig.

Konklusjonen til rådmannen er at flere omsorgsboliger med heldøgnsbemanning med nødvendig kompetanse, samt god bygningsmessig utforming, vil redusere etterspørselen etter langtidsplasser i sykehjemmene. Per i dag vurderes syv av 22 pasienter på langtidsopphold ved ABBS til å ha behov for langtidsopphold i sykehjem. Det er et kontinuerlig behov for mellom åtte og ti korttidsplasser.

– Feil vei

– Rådmannens konklusjon viser at vi har gått feil vei ved å avvikle omsorgsboliger med bemanning. Samtidig ser vi at det fortsatt er så mange pasienter ved ABBS at det er nødvendig å styrke budsjettet, sa Helmersen og la fram et nytt forslag til vedtak som gikk på at man må beholde grunnbemanning tilsvarende de faktiske behov som tjenesten skal ta seg av i nærmeste fremtid.

– Det er viktig med forutsigbarhet for dem som arbeider i tjenesten for å unngå at nødvendig kompetansearbeidskraft forsvinner ut av tjenesten og kommunen. Samtidig som kvaliteten i tjenesten forringes, siterte Helmersen fra forslaget som ble lagt fram på vegne av opposisjonen på ni representanter.

Han syntes det var viktig å påpeke at man mister kompetanse når de som utfører tjenesten går i villrede om de faktisk får fortsette eller ikke.

– Vi kan ikke leve videre med den usikkerheten dette medførere for de pasientene som trenger å få utført tjenester, sa Helmersen.

– Underfinansierer

Robert Svendsen (MDG) ga uttrykk for at Andøy kommune ikke kan fortsette med å underfinansiere antall sykehjemsplasser for å få årsbudsjettet i balanse.

– Opposisjonen ønsket å legge flere sykehjemsplasser inn i budsjettet, men heller ikke vi klarte å anslå rett antall. Jeg anbefaler at vi i framtida ser på statistikken som viser at vi kommer til å bli flere eldre. Ønsket om å kutte i sykehjemsplasser har ikke realisme, sa Svendsen.

Ordfører Jonni Solsvik spurte rådmannen om konsekvensen av å støtte forslaget til Helmersen.

– Det handler om at man skal ha en bemanning i bunnen tilpasset behovet beskrevet i notatet. Det er viktig at vi budsjetterer mest mulig nærmest det som er det riktige bildet. Jeg har ikke noe imot Helmersens forslag, når det oppstår behov innenfor pleie- og omsorgstjenesten utover det som er vedtatt, sa Solsvik.

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen svarte at bemanning tilpasses det som er nødvendig ut fra en faglig vurdering av forsvarlig drift.

– Har man behov, så må det leies inn bemanning i henhold til det, sier Pedersen.

– Realismen

Helmersen påpekte at det var viktig å forholde seg i tråd med realismen.

– Dersom man må leie inn vikarer for å dekke behovet som viser seg å vare året ut, så risikerer man å miste kompetanse. Det er verken bra for kvaliteten i tjenesten, eller for dem som skal gjøre jobben, sier Helmersen.

Kun opposisjosgrupperingen på ni fra Ap, AL, V og MDG stemte for Helmersens forslag.

Under behandlingen av budsjettregulering for å dekke inn ekstra forbruk, tok Sveinung Ellingsen ordet og minnet om at Andøy kommune har budsjettert for lite i forhold i forhold til de behov som var der innenfor pleie- og omsorgssektoren i lang tid.

– Vi visste behovene for flere sykehjemsplasser allerede ved budsjettbehandlingen i desember. Det vises nå, og i denne reguleringen blir det tilført 1.7 millioner kroner mer penger til tjenesten. Men vi ønsker å øke ytterligere med en halv million kroner til 2.2 millioner for å dekke behovene. Dette beløpet ønsker vi å ta fra disposisjonsfondet, sa Ellingsen.

– Feil å legge ned omsorgsbolig

Helmersen trakk fram rådmannens notat som en stadfesting av at det var feil politikk å legge ned bruken av omsorgsboligen på Bleik i sin tid.

– Jeg skjønner ikke hvorfor omsorgsboligen ble lagt ned når det kommer så tydelig fram av rådmannens notat at det er mer lønnsomt for kommunen med omsorgsboliger med heldøgnsbemanning enn sykehjemsplasser, påpeker han.

Han la til at dette også er i tråd med det som står i kommunens helse- og omsorgsplanen.

Rådmannen presiserte at det ikke hadde vært lagt ned omsorgsboliger med heldøgnsbemanning.

– Beboerne på Bleik hadde et helt annet behov i omsorgstrappa enn det vi mener med heldøgnsbemanning, påpekte Pedersen.

Helmersen repliserte at han var meget klar over at det var et helt annet omsorgsnivå på omsorgsboligen på Bleik.

– Da nattevakta ble kuttet, måtte beboerne flytte ut derifra. Mitt spørsmål er om boligene er egnet for å gi den omsorgen som trengs for å gi mindre belastning på sykehjemmene, sa Helmersen. Pedersen sa at hun ikke kunne svare på dette uten å ha fått en faglig vurdering.

Skeptisk Eliassen

Kate Eliassen (H) sa at hun ikke var bekvem med Elllingsens forslag om å tilføre en halv million kroner ekstra til pleie- og omsorgstjenesten uten å få en oppdatering om den videre utviklingen og behovet fremover.

Viktig sykehjemsdebatt

Ordfører Jonni Solsvik (H) tok ordet og svarte at dette var en viktig debatt i forhold til å ta stilling til omfanget av bygging av nytt sykehjem.

– Det vil gi oss en pekepinn om vurderinger i forhold til hvor mange omsorgsplasser vi skal bygge. Dette må ikke bare handle om sykehjem, sa han.

Solsvik påpekte videre at man måtte være såpass ærlig på å innrømme at Andøy kommune er nødt til å regulere budsjettet basert på de behovene man har i dag.

– Jeg oppfatter den erkjennelsen av at vi har kjørt 2016 med et større behov enn det vi har lagt inn i budsjettet, sa Solsvik.

Under avstemmingen var det kun de ni fra opposisjonen som stemte for Ellingsens forslag om å tilføre pleie- og omsorg 2.2 millioner kroner. De resterende representanter stemte for rådmannens og formannskapets innstilling på putte på 1.7 millioner kroner.