Mye står ubesvart om langtidsplanen

Flere forhold ved en mulig enebase på Evenes er ikke tallfestet og belyst. Spørsmål står ubesvart, og verken departementet eller GIL tør garantere at det ikke kommer kostbare tilleggsbehov i kjølvannet av et eventuelt Evenes-vedtak i Stortinget.

Generalinspektør Per-Egil Rygg.  Foto: Alf Ragnar Olsen

Andøy

I forbindelse med Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) og forslaget om å flytte MPA-kapasiteten, samt den store usikkerheten knyttet til kostnadene ved Evenes-etableringen, har Andøyposten rettet noen spørsmål til generalinspektøren.

LES OGSÅ: DETTE ER SAKEN - alt du trenger å vite

– Utfordringer som må løses

Bakgrunnen for henvendelsen er Generalinspektøren for Luftforsvarets (GIL) uttalelser i et intervju med Aldrimer.no, hvor han sier at det ikke er noe grunn til å frykte for sikkerheten hvis Evenes blir base for både kampfly og overvåkningsfly.

På spørsmål om hva som skal til for å få bukt med utfordringer på Evenes sier generalinspektør Per-Egil Rygg blant annet: «I likhet med andre baser som Luftforsvaret opererer fra, eller skal operere fra, så er det også på Evenes utfordringer som må løses. Som nevnt må disse utfordringene løses ved hjelp av en kombinasjon av teknologi, investeringer og prosedyrer. Eksempler på slike løsninger kan være endringer av innflygingsprosedyrer og prosedyrer for trafikkavvikling på bakken, investeringer i rulle- og taksebane og/eller ny innflygingsteknologi. Teknologi for å holde fly og flyoperativt areal isfritt kan også være et virkemiddel for å løse utfordringer», uttalte Rygg til AldriMer.no

Kritiske høydeforskjeller

Tidligere har det fra flere hold blitt advart mot stor usikkerhet i tallmaterialet og mange skjulte kostnader ved Evenes-satsingen. 

Andøyposten har derfor bedt generalinspektøren utdype hva hans uttalelser konkret vil innebære av investeringer. 

Blant annet er det dokumentert at kritiske høydeforskjeller mellom sheltere/taksebaner og hovedbanen kan skape farlige situasjoner, og allerede har medført havari. Disse forholdene er blant annet omtalt i den graderte masteroppgaven fra Krigsskolen med tittelen «Fremskutt Operasjonsbase (FOB) Evenes» som Andøyposten har fått tilgang til.

GILs uttalelser overfor Aldrimer.no peker i samme retning. Tiltak vil bety investeringer – som ikke er tallfestet eller belyst i LTP-prosessen. 

Skjult investeringsbehov?

Her er spørsmålene vi ba GIL gi konkrete svar på: 

– Må rullebanen på Evenes flyttes/og eller forlenges? 

GIL har ikke svart på dette. Her har FD tidligere svart at de mener det ikke er behov for dette. 

– Må det bygges en ny og forskjøvet parallellbane for å ivareta NATO-standard? 

GIL har ikke svart på dette. FD har tidligere svart at det ikke er behov for dette. 

– Krever de mye omtalte høydeforskjellene mellom sheltere og banestrukturen tiltak – og eventuelt hvilke tiltak?  

– Kan eventuelt GIL (eller FD) garantere at det ikke vil komme kostnadsdrivende ekstratiltak i kjølvannet av et eventuelt vedtak i Stortinget om enebaseløsning på Evenes? 

Dette har verken GIL eller FD svart på.

Konsekvenser for øvrig

– Lar kravene til sikkerhetsavstand for armering av/avvikling av trafikk med armerte F35 kampfly og P8 Poseidon seg håndtere innenfor dagens areal? 

– Hvor på området skal dette ivaretas, og vil dette medføre ekstrautgifter for Avinor – med tanke på deres terminalbygg, parkeringsarealer og så videre?

Verken GIL eller FD har svart på dette.

– Er det behov for avskjerming/sikringstiltak for å skjerme den sivile trafikken – i form av jordvoller, fysiske skiller og så videre – slik det eksempelvis drøftes i den nevnte masteroppgaven?

Verken GIL eller FD har svart på dette.

Det sies at E10 må omlegges som følge av enebase Evenes. Det skal være sikkerhetsmessige forhold som ligger til grunn for dette. Kan GIL bekrefte eller avkrefte dette?

Verken GIL eller FD har svart på dette.

Hva kostnadene ved de ovenfor nevnte tiltak kan bli, er så langt også et uavklart forhold. En del av utfordringene og investeringene faller bort dersom stortingspolitikerne går inn for delt løsning – slik at MPA-kapasiteten videreføres på Andøya.

– GIL ga et generelt svar

Ved purring på svar skriver GILs adjutant Jens Henrik Paulke følgende i en epost: 

– Svarene GIL ga til AldriMer.no var generelle svar som omhandlet hvordan man kan løse utfordringer og har løst utfordringer som gjelder Luftforsvarets flybaser tidligere. Det var ikke ment for Evenes spesifikt, og listen er derfor ikke en liste over tiltak som GIL mener må løses på Evenes, skriver Paulke og viser til sitt svar til AldriMer.no, som er sitert overfor.

– Når det gjelder spørsmålene så er disse videresendt til FD for behandling, skriver Paulke.

Undertegnede påpeker overfor Paulke at det blir meningsløst at FD skal tolke og svare på hva GIL mente med sine utsagn til AldriMer.no. Vi får til svar at eposten gjengitt over burde gi dekkende svar, og at de øvrige spørsmålene fortsatt er til behandling i departementet. 

NATO-rapport

Undertegnede fremsatte også et tilleggsspørsmål angående andre investeringsbehov: 

– Etter det Andøyposten erfarer var inspektører fra NATO nylig på befaring ved norske baser. Inspektørene skal i sin rapport ha skrevet at tilstanden på infrastrukturen ved Evenes er preget av lite bruk og manglende vedlikehold – selv om bygningene stammer fra 80-tallet og sheltere er oppført tidlig på nittitallet – og dermed er av relativt ny årgang. På Andøya flystasjon beskrives tilstanden på infrastrukturen som meget tilfredsstillende og godt vedlikeholdt. Kjenner GIL til rapporten om tilstanden på infrastrukturen?

– Hvor stort er vedlikeholdsbehovet på Evenes, og står dette i motstrid til LTPen/PwC-rapportens innhold om stor grad av gjenbruk?

GIL har ikke svart på dette. Fra FDs pressevakt Marita Hundershagen har Andøyposten fått følgende generelle svar: 

«NATO gjennomfører rutinemessige inspeksjoner av en rekke anlegg og baser i Norge for å sikre at de kan fungere i en alliert sammenheng ved forsvar av landet. Som ofte er tilfelle ved slike inspeksjoner har de avdekket behov for utbedringer både på Andøya og Evenes. Dette er generelle behov som må adresseres uavhengig av hvilke fly vi selv velger å operere her. I LTP er imidlertid bare kostnader ved utbedringer ved Evenes regnet med, da Andøya foreslås nedlagt. Vi kan ikke gå i detalj rundt hva dette gjelder og omfanget da det er gradert informasjon, men det er ikke av en slik størrelse at det på noen måte blir utslagsgivende for valget mellom de to basene. Merk at det for deler av infrastrukturen på flyplassene også vil være en kostnadsdeling med NATO, etter prinsippene for NATO fellesfinansiering. Alle kostnadene ved dette faller derfor ikke nødvendigvis på Norge.»

FD avviser dermed ikke at NATO-inspektørene skal ha beskrevet tilstanden på infrastrukturen på Evenes som preget av lite bruk og manglende vedlikehold, og at infrastrukturen på Andøya karakteriseres som meget tilfredsstillende og godt vedlikeholdt.

FD unnlater også å tallfeste vedlikeholdsbehovet, slik vi ba dem gjøre i sitt svar.