Sjefen for etterretningstjenesten:

– E-tjenesten blir på Andøya

Sjefen for etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde sier FSTA er en stasjon av stor viktighet. – Den skal forbli på Andøya, også etter at Orion-flåten utfases.

POSITIVT Forsvarets Stasjon Andøya (FSTA) med sine 60–100 arbeidsplasser blir ikke flyttet som følge av at MPA-basen på Andøya er vedtatt nedlagt. I en vanskelig tid for Andøysamfunnet er det en viktig avklaring.  Foto: Forsvarets Mediesenter

VIKTIG – FSTA forblir på Andøya også etter at Orionflåten fases ut. Det sier sjefen for E-tjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde til Andøyposten.  Foto: Foto: Olav Standal Tangen, Forsvaret

Andøy

Spørsmålene har vært mange.

Når Orion-flyene fases ut, og Andøya flystasjon legges ned, hvordan påvirkes Forsvarets Stasjon Andøya (FSTA)?

Vil Etterretningstjenesten legge ned FSTA, og flytte virksomheten til et annet sted for å fortsatt kunne ha et tett samarbeid med MPA-kapasiteten – eller vil FSTA være uberørt av dette, og fortsette sin virksomhet på Andøya?

En del har antatt at det vanskelig lar seg gjøre å flytte virksomheten på Andøya til et annet sted, av årsaker vi ikke kan omtale.

Skal fortsatt samarbeide tett

Sjefen for etterretningstjenesten – generalløytnant Morten Haga Lunde – er mannen med svarene.

Han gir i dette intervjuet svar på mange av spørsmålene, og går rett på den aller viktigste avklaringen:

– FSTA som er «min stasjon» – vil forbli på Andøya – slik vi er i dag, sier sjefen for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde.

– FSTA samarbeider tett med de maritime overvåkingsflyene på 133-Luftving. Vil det faktum at flyene opereres fra en annen base vanskeliggjøre samarbeidet, eller skape utfordringer for etterretningstjenestens virksomhet på Andøya?

– Jeg forventer at vi skal ha et minst like godt samarbeid med 333-skvadronen som i dag. Men vi må bruke annen metodikk enn vi gjør nå. Å ivareta dette behovet ligger godt innenfor den teknologien som er tilgjengelig, sier Lunde – som selv har fartstid som taktisk koordinator (TACCO) på Orion og 333-skvadronen.

– Positivt og viktig, sier Solsvik

Drift på dagens nivå

– Vil det bli nedbemanning på FSTA som følge av at flyene flyttes, og metodikken endrer seg?

– Nei, det blir «as is» – som i dag. Mange av våre øvrige stasjoner ligger ikke på militære baser. Vardø og Vadsø er eksempler på det, og vi har gode løsninger for sikker kommunikasjon.

– Dette ser vi ikke på som en stor utfordring, uten at jeg vil gå mer i detaljer på hvordan det løses, sier Morten Haga Lunde.

Sikring og føringer på bruk

– Forsvarsdepartementet (FD) la i beslutningsgrunnlaget opp til sivil bruk av dagens militære bygg.

Det ligger betydelig bygningsmasse tett opp til FSTAs anlegg på flystasjonen. Du er som tidligere ansatt på Andøya godt kjent med forholdene. Vil sivil gjenbruk av disse bygningene – for eksempel av russere og andre østeuropeere – være forenlig med deres virksomhet eller gjennomførbart – dersom FSTA skal drives videre? Jamfør det som skjer på Olavsvern, og vil det være krav til vakthold og sikring på Andøya?

– Først til det som går på vakthold og sikring. Vi vil etablere en perimetersikring rundt anlegget. Det har vi gode rutiner for og erfaringer med. Det er stort sett snakk om et arbeid med å etablere et gjerde rundt vår stasjon og det nærmeste arealet. Jeg vil anta at dette vil koste mellom 5 og 10 millioner kroner. Hvor gjerdet skal gå, har vi ikke sett på enda. Vi vil sikre FSTA slik vi sikrer andre anlegg, uten at jeg vil gå inn på ytterligere detaljer, sier Haga Lunde.

– Når det gjelder fremtidige leietakere i tilstøtende bygg, så vil det ikke skje at slik aktivitet kan flytte inn der. Olavsvern er et eksempel der private aktører har kjøpt opp et Forsvarsanlegg, og der man driver utleie. Slik har den situasjonen oppstått.

– Det skal ikke skje her. Etterretningstjenesten vil være tungt inne i diskusjonen om hvem som skal overta bygg på Andøya flystasjon, understreker Morten Haga Lunde.

– Andøya er viktig

– Du har nylig besøkt Andøya og FSTA. Da skal du – slik GIL Tonje Skinnarland nylig gjorde under sitt besøk hos 133-Luftving – ha gitt personellet anerkjennelse for den viktige jobben og de leveransene som kommer herfra.

Hun sa at leveransene fra Andøya er «av strategisk avgjørende betydning». Disse leveransene er et produkt av samarbeidet mellom 133-Luftving og FSTA. Kan du si litt om viktigheten av leveransene fra FSTA for Norge og våre allierte?

– Jeg vil ikke gå i detalj, men leveransene fra Andøya er viktige, og Forsvarets Stasjon Andøya er en viktig stasjon. At vi er inne i en tid der etterretning og overvåking er ekstra viktig, understrekes av det faktum at Norge øker ressursene til dette arbeidet, og styrker etterretningstjenesten, sier Lunde avslutningsvis om den sikkerhetspolitiske situasjonen, helheten, og FSTAs rolle.

Stasjonen på Andøya skal i dette bildet skal også i framtida være en viktig leverandør av etterretningsinformasjon fra nordområdene, slik den har vært siden etableringa under den kalde krigen – tilbake i 1974.