Regjeringen svarer Ap:

– Alt er innenfor kostnadsrammen

Regjeringen har nå svart på Arbeiderpartiets 10 spørsmål om Andøya og Evenes. Forsvarsdepartementet viker ikke en tomme. – Alt er innenfor kostnadsrammen, konkluderer regjeringen.

SVAR Arbeiderpartiet har fått svar fra regjeringen om flyttingen av 333-skvadronen til Evenes. Regjeringen mener at alt lar seg løse innenfor kostnadsrammen på 3,5 milliarder kroner. 

Andøy

Arbeiderpartiet sendte 10 spørsmål til regjeringen om Andøya og Evenes i forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett.

– Vi er nødt til å stille spørsmål når regjeringen ikke leverer på en klar og konkret bestilling fra Stortinget. Jonas Gahr Støre fikk inn en viktig setning i forliket om langtidsplanen om at beslutningsgrunnlaget skal kvalitetssikres og at dette skal rapporteres i revidert nasjonalbudsjett. Så kommer det nesten ingen ting fra regjeringen. Da må vi stille spørsmål, sa Aps Lisbeth Berg-Hansen etter at spørsmålene var sendt.


Det hagler med  Andøya-spørsmål

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er inne i en real haglstorm med spørsmål om Andøya flystasjon.

Nå foreligger svarene. Og regjeringen holder fast på at flyttingen av 333-skvadronen vil skje innenfor kostnadsrammen på 3,5 milliarder kroner. Regjeringen holder også fast på at det er plass til alt på Evenes.

Det eneste man bekrefter usikkerhet om, er hva slags kjemikalier man skal bruke til å sikre god rullebane også om vinteren. Regjeringen skriver at Avinor bruker Aviform – et stoff som fører til mer rust på flyene enn det Urea gjør, som Forsvaret helst bruker. Men usikkerheten skal ikke føre til kostnadsoverskridelser.

– Det er identifisert løsninger som er realiserbare innenfor prosjektets kostnadsramme, heter det i svaret.

Det er finansdepartementet som har offentliggjort svarene, men de er utarbeidet av Forsvarsdepartementet. Under følger alle spørsmålene og svarene:

Spørsmål og svar

– Vil MPA-systemet i en krise eller krigssituasjon kunne operere fra sin hjemmebase eller må systemet flyttes til en base i områder uten en luftbåren trussel? Betyr i så fall det at MPA i en slik situasjon hverken kan operere fra Andøya eller Evenes uavhengig av om basene er beskyttet av luftvern?

«I krise og krig vil fellesoperativ styrkesjef planlegge og lede militære operasjoner, herunder gi oppdrag og bestemme lokalisering av tilgjengelige styrker ut fra den aktuelle situasjonen. Å stasjonere MPA-systemet på en base som er beskyttet av luftvern reduserer risikoen for at flyene blir ødelagt av et luftangrep mens de står på bakken. Det vil være generelt militært fornuftig å stasjonere MPA-systemet i et område hvor trusselen fra luftbårne angrep er minimal, samtidig som systemet får løst oppdraget.»

– Hva er planlagt gjennomført at investeringer på Evenes tilknyttet vedlikehold og klargjøring av MPA-systemet?

«I grunnlaget for stortingsbehandlingen ble det lagt til grunn om lag 300 mill. kroner for skvadronsbygg, om lag 320 mill. kroner for vedlikeholdsbygg og om lag 70 mill. kroner til flyoperative flater knyttet til nytt MPA-system. Dette er tall iht. grunnkalkyle. Med forventede tillegg og usikkerhet opp til et P50 estimat, ble det lagt til grunn samlede forventningskostnader på over 1 mrd. kroner i kostnader direkte knyttet til vedlikehold og bruk av nytt MPA-system.»

– Hvor på Evenes er det planlagt etablert flyoppstillingsplass for armering av MPA-systemet og oppstillingsplass for armerte fly?

«I konseptvalgutredningen for Evenes flystasjon vurderes det flere alternative konsepter. Plattform for armering/desarmering og omlasting av ammunisjon er i alle alternativer plassert sør-vest på Evenes, dog ikke på samme sted. Foreløpig er dette på skisse-stadiet, men det er ikke identifisert utfordringer ved å etablere et slikt område innenfor prosjektets kostnadsramme.»

– Kan dagens hangarer på Evenes ( f.eks. hangaren nærmest den sivile terminalen) anvendes i forhold til F-35 og MPA-systemet eller er det for kort avstand til det ytre gjerde på Evenes og dermed for stort innsyn fra den sivile terminalen?

«Hangar 4, som ligger nærmest den sivile terminalen på Evenes, har en funksjon knyttet til alliert øving og mottak som skal videreføres. Det legges derfor ikke opp til gjenbruk av denne hangaren hverken til kampfly eller MPA. I konseptvalgutredningen for Evenes flystasjon utredes det også konsepter som innebærer at bygningsmasse for MPA etableres i nærheten av sivil terminal, men med et flyoppstillingsområde som ligger skjermet for innsyn fra sivil terminal.»

– Vil mangel på en egnet sekundær rullebane på Evenes medføre operative utfordringer/begrensninger og behov for tilrettelegging på alternative flyplasser?

«Evenes flystasjon har en parallell rullebane som kan anvendes som sekundær rullebane under en væpnet konflikt. Det vil da ikke være sivil virksomhet knyttet til sivil terminal på Evenes. I fredstid er en tilgjengelig sekundær rullebane ikke vurdert som noe krav for en fremskutt base med QRA (Quick Reaction Alert)-beredskap, og inntil 10 pst. av kampflystyrkeproduksjonen, slik det ble vedtatt etablert av Stortinget i 2012. Det var kun hvis man ville etablere hovedkampflybasen på Evenes at det ble vurdert som nødvendig med en tilgjengelig sekundær rullebane i konseptuell løsning for «Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35» i 2011.»

– Hvilke utfordringer er det på Evenes tilknyttet bruk av kjemikalier for å oppnå nødvendig friksjon på de operative flatene året rundt?

«Avinor som forestår flyplassdriften på Evenes anvender Aviform for å oppnå nødvendig friksjon ved temperaturer omkring frysepunktet på Evenes, slik Avinor også gjør det på sine øvrige flyplasser. Aviform er korrosivt for fly som veisalt er det for biler. Forsvaret foretrekker derfor bruk av Urea eller andre stoff som er mindre korrosive for fly. Urea er imidlertid en større belasting for miljøet enn Aviform. I konseptvalgutredningen for Evenes flystasjon utredes det derfor både en videreført bruk av Aviform og hvilke merkostnader dette innebærer på grunn av økt korrosjon på sikt, og overgang til bruk av Urea kombinert med oppsamling. Det er identifisert løsninger som er realiserbare innenfor prosjektets kostnadsramme.»

– Er rullebane og taksebanesystemet å anse som en minimumsløsning under norske vinterforhold og hvilke investeringer må foretas i operative flater for å oppnå bedre operative forhold?

«Både rullebane og taksebanesystem på Evenes er av tilfredsstillende standard. Rullebanen er en av Norges lengste, og er om lag 200 meter lengre enn på Andøya. Dette er en stor fordel for kampfly og spesielt for P-8A, som er et stort og tungt fly. Det er ikke identifisert noe behov for investeringer i rulle- og taksebanesystemet ut over 16 000 kvadratmeter med operative flater knyttet til nytt maritimt patruljefly på Evenes.»

– Vil det bli investert i en såkalt våpenplattform på Evenes som er dimensjonert for strategiske transportfly?

«I langtidsplanen for forsvarssektoren (Prop. 151 S (2015–2016)) er kostnader knyttet til mulighet for innendørsvask av nye maritime overvåkningsfly tatt med. Det er videre lagt til grunn at det utover det som det som finnes på Evenes i dag, må etableres om lag 16.000 kvadratmeter med operative flater knyttet til nye maritime patruljefly for blant annet å ha mulighet for armering og desarmering av fly. Samlet merkostnad til flyoperativt areal er beregnet til om lag 105 millioner. 

Regjeringen mener at Evenes er en forsvarlig og god løsning. For et så stort prosjekt må det imidlertid gjennomføres en konseptvalgutredning før utbyggingen kan starte. Konseptvalgutredningen inkluderer en utredning av både sivile og militære behov knyttet til ulike løsningsalternativer. Utredningen er planlagt ferdigstilt innen 1. oktober 2017, og vil etter dette gjennomgå ekstern kvalitetssikring på vanlig måte. Regjeringen vil legge frem konseptvalgutredningen med rapport fra ekstern kvalitetssikrer for Stortinget på egnet måte i 2018.»

– Hvor vil våpenlager være lokalisert på Evenes og vil det medføre behov for investeringer og ekstra drift dersom våpenlager må etableres utenfor basen?

«I konseptvalgutredningen for Evenes flystasjon legges det til grunn gjenbruk av eksisterende EBA på Evenes til eksplosivlagring. Dette medfører ikke merkostnader til drift sett i forhold til grunnlaget for stortingsbehandlingen.»

– Er det tilstrekkelig kapasitet for drivstoff til F-35, MPA-systemet og allierte fly på Evenes til at behovene både i fredstid og krigstid er ivaretatt. Er det behov for renovering av eksisterende drivstoffanlegg og vil det være behov for å investere i et nytt anlegg med tilstrekkelig kapasitet?

«Evenes har et drivstoffanlegg som er dimensjonert for både kampfly og allierte fly. Dimensjonerende forbruk for henholdsvis norske kampfly, maritime overvåkningsfly og allierte fly vil ikke kunne inntreffe samtidig, på grunnlag av andre begrensende faktorer og operative vurderinger. Det er derfor ikke behov for å dimensjonere for dette simultant. I en NATO inspeksjon i 2014 ble det påpekt mangler ved drivstoffanlegget på Evenes. Det er avsatt midler til utbedring av disse manglene i langtidsplanen, i tillegg til LTP-tiltakene direkte knyttet til kampfly og maritime patruljefly.»