Mindre til vei og slår av gatelys i Andøy

I Andøy ønsker politikerne å bidra for de unge, og vil gi 30.000 kroner til ei skyssordning for ungdom. Men det ligger også an til dårligere veier og mørklagte bygder i Andøy.

I orientering om neste års budsjett og økonomiplan fram til 2021 ble det lagt fram mange kuttforslag for formannskapet. T.v Kate Eliassen (H) og Knut Nordmo (Sp).  

Andøy

I disse budsjett-tider er det mye å sette seg inn i for de folkevalgte. Rådmannen presenterte både kutt innen en rekke felt, med ostehøvelprinsippet, og satsing på nye tiltak som igjen vil føre til økte utgifter.

Mindre lys og mindre til vei

Innen noen områder er det forventet økt inntekt til kommunen, blant disse er teknisk enhet der økt produksjon skal gi en økt inntekt på gebyr i oppmåling og byggesaker med 100.000 kroner til sammen.

– Dette betyr ikke økt gebyr, sier rådmann, som ønsker å ha en ekstern gjennomgang av renholdstjenesten i Andøy, noe som ikke har vært gjort på tid år.

– Behovet er å se på omfang og frekvens. Når vi ser på alle andre tjenester er vi nødt til å gjøre vurderinger der også, sier rådmann Kirsten Lehne Pedersen.

Gjennomgangen forventes å gi en innsparing på 50.000 kroner i 2018, etter å ha gjennomført en ekstern gjennomgang som koster 100.000 kroner. Deretter er det forventet en helårseffekt på 400.000 kroner fra 2019.

I budsjettet er det også foreslått en del generelle reduksjoner, som mindre vedlikehold av bygg, noe som fører til at vedlikeholdet blir dårligere. I hvert av årene i budsjettperioden vil man også bruker mindre penger på vedlikehold av de kommunale veiene og gatene, 100.000 kroner mindre hvert år fram til 2021.

Mindre lys blir det også, man vil spare ved å redusere omfanget av gatelys ved å ikke sette de i drift i flere bygder. Hvilke bygder som skal bli mørklagt skal avgjøres ved en gjennomgang, og også her er innsparingen på 100.000 per år fram til 2021, som er reduserte utgifter til støm og vedlikehold.

Mål om vindkraftoppstart i 2019

Den største usikkerhets på inntektssida i budsjettet er i det siste året i perioden, 2021 og gjelder vindkraft.

- Inntekter fra Andmyran vindpark lå opprinnelig inne fra 2020 og er nå skjøvet ut til 2021. Tilbakemelding fra representanter fra selskapet er at det jobbes fortsatt. Da med sikte på et mål om oppstart fra og med 2019 for Andmyran vindpark og drift fra 2021. Forutsetninger er endringer, de er ikke lengre så avhengig av de grønne sertifikatene som før, sa rådmann som mente drift er ikke mindre realistisk enn i fjor.

­– Selv om vi sa i fjor at beslutningen måtte tas ved utgangen av 2017, presiserer rådmannen.

– Litt hyggeligere er det med nye tiltak, men som også gir økte utgifter. Vi har prøvd å tenke forebygging og ønsker en stipendordning for studenter der vi ser for oss tre stipender på 30.000 kroner hver til for eksempel lærerstudenter, sa rådmann.

Kate Eliassen (H) ville vite hva slags erfaringer man har fra tidligere stipendordninger.

– Vi har gode erfaringer og det har faktisk virket i forhold til barnehagene, sier rådmann, som forteller at det er en bindingstid på to år for studenter som får stipend.

Andenes skole har behov for kompetanseheving av ansatte som jobber med barn med spesielle behov, og det er satt av 50.000 kroner til dette til neste år og i 2019.

To gratis treningstimer i uka

Innen kultur ungdom var det opprinnelig foreslått å kutte mye innen halleie, men rådmannen ønsker å bare gjøre kuttet halvparten så stort, og vil sette av 120.000 kroner årlig til en ordning. Denne vil gi barn og unge under 16 år som har aktiviteter i idrettshallen på Andenes og idrettsbygget til Risøyhamn skole to gratis treningstimer i uka. Begrunnelsen er at fysisk aktivitet er viktig for folkehelsa.

Ungdom i Andøy har gitt uttrykk for at det er vanskelig å delta på arrangementer rundt om i kommunen, fordi det er vanskelig med transport. Rådmann vil sette av 30.000 kroner årlig for å se på en transportordning.

Innen rus og psykisk helse ønsker man fortatt å ha en prosjektstilling som arbeider forebyggende, selv om det eksterne tilskuddet er trappet ned og kommunens egenandel er økt. Til neste år og i 2019 er det satt av til sammen 347.000 kroner til prosjektet.

– Vi har lagt inn en ressurs for å ta en gjennomgang av tildelte tjenester i hjemmetjenesten for å vurdere om det er mulig å omdisponere stillingsressurser innenfor enheten. Vi vet fra tidligere at Andøy gir tjenester til langt flere i målgruppa over 80 år enn andre kommuner, sier rådmann.

Høyere egenandel

Ordfører Jonni Solsvik peker på at der ligger inne ei reell økning i frie inntekter til kommunene, men at der også kan komme en reform for barnehager som får konsekvenser og også for lærere kan detet være kostnadsdrivere.

– For ressurskrevende brukere blir egenandelen for kommunene bare større og større, og dette rammer oss allerede, sier han.

Utgiftene for Andøy kommune til barnevern går ned fra i år til neste år. Ei evaluering av Vesterålen barnevern blir igangsatt.

– Jeg vil gjerne gi uttrykk for at jeg ikke er videre fornøyd med framdriften i evaluering som barnevernet har hatt. I forhold til det at vi politisk har ansvaret. Og hva slags redning går barnevernet i? Dette handler ikke om at vi skal trø over grenser og gjøre faglige vurderinger politisk, men retningen. Ønsker vi en tidlig innsats i skole og barnehage i stedet for en voldsom økning i omsorgsoverdragelse? Det er politikk. Vi står ovenfor utfordringer og da må vi sørge for en reell evaluering, sier Solsvik.