Ønsker helsehus på Åse

Høyre Sp, KrF og Frp ønsker å utrede muligheten for et helsehus på Åse, med omsorgsboliger som bygges i tilknytning til det nye sykehjemmet som skal bygges. – Det vil gi mye bedre utnyttelse av personell, og tverrfaglighet, sier Kolbjørn Blix (Frp).

Kolbjørn Blix (Frp) la frem forslag på vegne av Høyre Sp, KrF og Frp, der man ber om at muligheten for å legge nye omsorgsboliger på Åse i tilknytning til det nye sykehjemmet som skal bygges. Til høyre Arne Skogvoll (Frp). (Foto: Tone M. Sørensen) 

Andøy

Nye omsorgsboliger Andenes og nytt sykehjem Åse ble behandlet i kommunestyret i Andøy mandag, med ei innstilling fra formannskapet.

– I forbindelse med bygging av nytt sykehjem på Åse bør man vurdere de nye omsorgsboliger som er tenkt bygd på Dverberg bygd ved nytt sykehjem på Åse. Det vi gi en bedre synergi og infrastruktur, mindre behov for helsepersonell og bedre utnyttelse av det personellet som er der. Også i forbindelse med overføring fra omsorgsplass til sykehjemsplass er det heldig, sier Blix.

Tverrfaglighet og bedre tjenester

Han viser også til at man på sykehjemmet på Åse også har heldøgns omsorg, lege og fysioterapi, og mener det er mange fordeler med å innføre et helsehus.

– Andre steder i landet bygges det helsehus. Helsehus er et ektefødt barn av Samhandlingsreformen, og de deles inn i tre kategorier, de kommunale, samhandlingshelsehus og private helsehus. De har alle samme intensjon, tverrfaglighet og sammenheng i tjenestene som blir tilbudt, sa Blix, som leverte inn et alternativt forslag på vegne av Frp, Høyre Sp og KrF.

Forslaget fra de fire partiene innebar at stedsnavn ble strøket ut i forslaget. Andenes ble strøket ut fra ei setning.

I prosjektskissen var det planlagt 16 nye omsorgsboliger på Dverberg i tilknytning til Dahletun. Mens det på Andenes er i skissen planlagt 22 nye omsorgsboliger.

Et nytt punkt fire ble føyd til forslaget til vedtak: «Kommunestyret ber administrasjonen utrede rekkefølge og plassering av omsorgsboligene med hensyn til best mulig utnyttelse av ressurser, best mulig tverrfaglighet og sammenheng i tjenestene.»

God synergi-effekt

Aline Alvez-Wold (H) hadde sans for forslaget.

– Jeg synes forslaget åpner opp for andre typer vurderinger, tidligere har det vært vist til slik type helsehus der de har sykehjem sammen med barnehage, den gode synergien man får der eldre som tidligere ikke fikk besøk plutselig hadde besøk hver dag. En studie gjort i Danmark viser at der de hadde slått sammen barnehage og sykehjem så var det sånn i begynnelsen at ungene var redd for de eldre fordi de ikke var vant til å være sammen med eldre, men sånn var det ikke til slutt. Det vi ønsker i fremtida er at vi skal være framtidsretta, når vi ser andre plasser gjør dette, sier Alvez-Wold.

Hun viste også til at man i budsjettbehandling tenker på barnehagestruktur sør på Andøya.

– Jeg tror det er mange gode ting å hente ut med å få slått dette sammen også nytt sykehjem og barnehage, sier hun.

Knut Nordmo (Sp) var litt bekymret.

– For Sp er det en prioritet at vi må sørge for at vi får evnen til å gjøre investeringer i tråd med de vedtak vi gjorde. Det er prioritet nummer en. Jeg forutsetter at drøftinger rundt disse tingene, utredningen som man nå ber om ikke forsinker eller forpurrer den prosessen vi la grunnlag for i tidligere kommunestyrevedtak, sier han.

– Hvis det er snakk om kapasitetsutfordringer må vi sørge for at vi skaffer oss det, kjøpet oss det vi skal for å evne å gjøre disse investeringene. Vi er avhengig av å rekke disse tilskuddsmidlene, og de har en tidsbegrensning, påpekte Nordmo.

Enstemmighet

Et forslag med fire punkter var oppe til votering:

1. «Kommunestyret godkjenner prosjektskissen for nytt sykehjem Åse, nye omsorgsboliger samt utredning av rehabilitering av sykehjemsplassene ved Kiljordheimen og omsorgsboligene ved Andenes helsesenter.»

2. Dette innebærer at kommunestyret også godkjenner endring av rekkefølgen på prosjektene i forhold til rekkefølgen skissert i sak 43.17 slik at nytt sykehjem på Åse bygges før nye omsorgsboliger.

3. Kommunestyret gir rådmann i oppgave å innarbeide prosjektene i budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 og senere økonomiplaner slik at den framdrift som er skissert kan holdes

4. Kommunestyret ber administrasjonen utrede rekkefølge og plassering av omsorgsboligene med hensyn til best mulig utnyttelse av ressurser, best mulig tverrfaglighet og sammenheng i tjenestene.

Forslaget ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.