Fjernet omstridt skoleskyss-forslag:

Andøypolitikerne håper på god budsjettglid i 2018

Flertallet i formannskapet i Andøy flytter på 1,4 millioner kroner 2018-budsjettet, og har klar forventning om mer inntekter.

GOD STEMNING: Flertallaspartiene i Andøy flytter på bare 1,4 millioner kroner.   Foto: Geir Bjørn Nilsen

Andøy

For eksempel «forventer» formannskapet at sosialhjelpskostnadene skal bli 200.000 lavere per år enn det rådmannen tror. Formannskapet «forventer» at kommunen skal få 600.000 kroner mer i utbytte per år enn hva rådmannen foreslår. Og flertallet  «forventer» at digitalisering i kommunen skal gi 382.000 kroner i reduserte kostnader i 2020 og 2021.

Det politiske flertallet, som består at Høyre, KrF og Senterpartiet, vil også spare litt mindre penger i det kommunale disposisjonsfondet. I alt vil flertallet tilføre fondet 2,1 millioner kroner mindre enn det rådmannen foreslår.

Bruker penger

Hva vil så formannskapet bruke mer penger på?

For det første vil formannskapet gi alle barn på Toften gratis skoleskyss. Dette koster 30.000 kroner per år.

Toften, den første «bygda» du møter når du kjører inn til Andenes, har en god del skolebarn. Et forslag la opp til at bare de som bodde lengst unna buss-stoppet skulle få skoleskyss. De som bodde nærmest buss-stoppet måtte ordne skoleskyss selv. Regelverket sier at alle som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har krav på skyss. Bussen stanser ved ett buss-stopp på Toften.

Forslaget har medført mye lokal debatt. Folk har rystet på hodet.

Mer penger

Flertallet har også funnet penger til andre poster:

  • Næringsfondet skal tilføres 190.000 kroner per år.
  • Lionshuset skal få tilskudd på 80.000 kroner per år. Også dette er en sak som har skapt mye debatt i Andøy de siste ukene.
  • Andøy Næringsforening får 300.000 kroner per år i perioden 2019-2021.
  • Det settes av 549.000 kroner i 2018 og nær en million kroner i perioden 2019-2021 til barnehagekutt. Det blir dermed ikke nødvendig å kutte noen stillinger.
  • Det er satt av nær 250.000 kroner til lærlinger i 2018 og 2019, og 60.000 kroner til stipend for hele økonomiplanperioden.

Realistisk?

Budsjettinnstillingen ble vedtatt med fire mot tre stemmer. Sveinung Ellingsen, Ap, uttrykte en viss skepsis mot at sosialhjelpskostnadene kom til å bli så lave som flertallet budsjetterer. «Spenstig», var hans karakteristikk av flertallsvedtaket.

Eiendomsskatt

Budsjettdiskusjonen er ikke over. Rådmann Kirsten Lehne Pedersen har fått flere arbeidsoppgaver som må løses før kommunestyret møtes. For eksempel vil formannskapet vite hvor mye kommunens inntekter må reduseres dersom det innføres et bunnfradrag på enten 50.000 eller 100.000 kroner på eiendomsskatten.

Under debatten sa Kate Eliassen at Høyre ikke hadde glemt eiendomsskatten. Hun sa at den kom partiet til å diskutere på et medlemsmøte, mens Hermod Bakkevoll, KrF, sa at han ikke var opptatt av den.

Samtidig vil politikerne vite konsekvensen av Stortingets vedtak om en statlig bestemt norm for hvor mange lærere det skal være i skolen.

 Det ble også stilt spørsmål om konsekvensene av at «maskinskatten» skal bort. Det vil ikke være mulig å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner, en såkalt maskinskatt. I budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre er det enighet om at kommuner som rammes, skal få full kompensasjon oppad begrenset til 500 millioner kroner. Rådmannen må regne på tallene.

Fra venstre: Kate Eliassen, Knut Nordmo og Hermod Bakkevoll  Foto: Geir Bjørn Nilsen

 

Lite debatt

Det var svært lite politisk debatt i formannskapet, og politikerne tok på vanlig vis forbehold fram mot kommunestyrets behandling av budsjettet.

Politikerne har flyttet på mindre enn en halv prosent av kommunens kostnader.