Næringskomiteen på Stortinget:

Vil ha oppstart av nytt rakettskytefelt ved Andøya Space Center

En enstemmig Næringskomité på Stortinget har i dag gått inn for å gi støtte til et nytt rakettskytefelt på Andøya Space Center.

  Foto: ARS

Andøy

– Jeg er veldig glad for denne enstemmige innstillingen fra Næringskomiteen, og håper dette er et godt og tydelig signal til Andøya Space Center og til Vesterålen om at vi ser frem til resultater av den jobben som nå gjøres for om mulig å få etablert flere hundre nye arbeidsplasser til Andøya, sier Margunn Ebbesen (H) som sitter i Næringskomiteen.


Orienteringssaken fra regjeringen

I fremleggelsen fra regjeringen har regjeringen med en orienteringssak om Andøya Space Center hvor det står:

«Andøya Space Center AS arbeider med å utgreie moglegheitene for å etablere ein oppskytingsbase for småsatelittar på Andøya. Andøya Space Center AS har søkt Nærings- og fiskeridepartementet om støtte til ein moglegheitsstudie som kan leggje «grunnlaget for ei eventuell framtidig investeringsbeslutning. Regjeringa er positiv til å bidra til å avklare om fasilitetar for oppskyting av småsatelittar kan gi grunnlag for lønnsame arbeidsplasser på Andøya på kommersielt grunnlag utan behov for «subsidier frå Staten. Regjeringa vil på bakgrunn av dette kome tilbake til Stortinget om saka i 2018.»

 

I en uttalelse fra Næringskomiteen heter det at:

«Komiteen slutter seg til regjeringens positive holdning til å bidra til å avklare om fasiliteter for oppskyting av småsatelitter kan gi grunnlag for lønnsomme arbeidsplasser på Andøya. Komiteen viser til at flere nasjoner i Europa allerede gjennomfører tilsvarende vurderinger. Norge har bedre naturgitte forutsetninger enn de fleste andre land i Europa samtidig som det gjennom mer enn 50 års romvirksomhet på Andøya er bygget opp verdifull kompetanse. Komiteen er derfor av den oppfatning at det er viktig å ha god fremdrift i det arbeidet Andøya Space Center gjør for å avklare grunnlaget for etablering på Andøya.»

Revidert budsjett

Komiteen ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2018 med forslag til fremdrift og vurderinger av bevilgningsbehov.

Saken skal formelt debatteres og behandles i Stortinget mandag 11.12.17