Forsvarsministeren: -Vi skal holde oss innenfor utslippsmengden på Evenes

MDG: – Urealistisk, betydelig større arealer må holdes snøfrie

I fjor brukte Avinor 90,4 prosent av utslippstillatelsen på avising bare på den sivile flydriften på Evenes. Med F35 er kravet at rullebanen skal være aviset og svart til enhver tid. Og Aviform får flyene til å ruste.

De nye F35 og P-8-Poseidon tåler ikke det eneste tillatte avisingsstoffet på Evenes. MDG er nå bekymkret for hvordan man vil klare å ivareta våtmarksområdet rundt Evenes.   Foto: LOCKHEED MARTIN

Andøy

Nestleder i MGD i Nordland, Toine C. Sannes er glad Klassekampen følger opp saken rundt utslippstillatelser og miljøutfordringer på Evenes.


– Evenes har store miljø-utfordringer

– At Evenes flystasjon ligger midt inne i et vernet våtmarksområde, gir store utfordringer, sier Toine C. Sannes i MDG. 

 

Bruk av avisingsstoffet Aviform på Evenes, gjør at Forsvaret planlegger at de nye flyene, F35 og de nye maritime overvåkningsflyene P-8 Poseidon skal ruste.

Flyene tåler ikke avisningsstoffet Aviform og den nye milliardinvesteringen, jagerfly og overvåkningsfly vil komme til å korrodere og ruste.


Nye fly vil ruste på grunn av miljøhensyn på Evenes

Kampflyet F-35 og overvåkingsflyet Poseidon vil få rustskader for 1,4 milliarder kroner på grunn av tidspress i byggingen av den militære flyplassen på Evenes.

 

På Andøya lufthavn har man derimot utslippstillatelse til avisingsstoffet urea, på grunn av banens beliggenhet på sandgrunn, belaster dette ikke miljøet på lik måte som Evenes, som har våtmarksområder rundt hele flyplassen.


MDG spurte 9. juli, fikk svar i dag:

– Forsvarsdepartementet har problemer med å forklare seg

Etter drøyt 60 dager med venting fikk MDG i dag svar fra Forsvarsdepartementet på fem spørsmål de stilte 9. juli. Det er partiets førstekandidat i Nordland kritisk til. Hunhevder at regelverket er brutt.

 

Like rundt Evenes lufthavn er et internasjonalt vernet våtmarksområde, og derfor er kun Aviform det eneste tillatte avisingsstoffet. Og MGD er bekymret over hvordan Forsvaret skal takle å ha en QRA- base (Quick Reaction Alert) samtidig som utslipp ut i naturen ikke skal økes. Når jagerfly skal scrambles opp i lufta på kort varsel, kreves det en aviset og svart rullebane til enhver tid.

Her kan du lese spørsmål og svar fra Miljøpartiet de Grønne og forsvarsministeren:

Per Espen Stoknes (MDG)

Spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG): Evenes er i dag en sivil lufthavn, som allerede ligger i øvre grense for tillatt mengde avisingskjemikalier. Lufthavnen hadde i fjor utslipp fra baneavising på 90,4 prosent av tillatt mengde. Her skal det etableres kampflybase med P8 -fly og F-35. Det skal etableres en QRA, hvor to fly skal stå på 15-minutters heldøgns NATO-beredskap hele året. Arealet som skal holdes snøfritt vil øke.
Hvordan skal Evenes betjene disse flyene, i et internasjonalt vernet våtmarksområde, uten å overstige dagens utslippstillatelse?
 

Begrunnelse

Gjennom Konseptvalgsutredning (KVU) og eksternt kvalitetssikring KS1 har det blitt kjent at forsvaret velger å bruke middelet Aviform til baneavising på Evenes. Aviform er det eneste stoffet som er godkjent brukt på Evenes, og brukes i dag av Avinor. Dette henger sammen med at flyplassen ligger rett ved Evenes våtmarkssystem. Fuglefaunaen, særlig knyttet til vann og våtmark, er uvanlig rik og har stor verneverdi. Området er et internasjonalt beskyttet våtmarksområde, vernet gjennom Ramsar-konvensjonen. 

Forsvaret innrømmer i KVU at bruken av Aviform er en utfordring, da dette stoffet forårsaker korrosjon på de nye jagerflyene F35. Dette løser forsvaret ved økt vedlikehold, og økte driftskostnadene på grunn av korrosjon (rust). 

Avinor har i dag utslippstillatelse for Aviform på Evenes på 30.000 kg KOF. Avinor opplyser i sin årsrapport til Fylkesmannen å ha brukt 27.124 kg, av tillatte 30.000 kg, sesongen 2016/2017. Baneavising for dagens sivile flytrafikk, tilsvarer altså 90,4 prosent av tillatte mengde. 

Til sammenlikning har Ørlandet Kampflybase utslippstillatelse på 235.000 kg. Bodø Flystasjon hadde godkjent utslipp på 546.800 kg. 

QRA-beredskap tilsier at fly skal kunne være i lufta på 15 minutter, dette betyr at bane må være klar og snøfri til enhver tid. Etter utbygging vil det også bli betydelig større arealer som må holdes snøfrie. 

Avinor har nylig søkt revidert utslippstillatelse, til 35.000 tonn per sesong. Avinor skriver i sin søknad at «Forsvaret planlegger etablering av en fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes innen 2021/2022. Konsekvensen av dette er ikke kartlagt, og er ikke hensynstatt i denne søknaden». Søknaden er nå ute til høring. 
 

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar fra Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 24. april 2018 med spørsmål fra stortingsrepresentanten Per Espen Stoknes om hvordan Evenes skal betjene både kampfly på QRA-beredskap og maritime patruljefly i et internasjonalt vernet våtmarksområde, uten å overstige dagens utslippstillatelse.

Avinor er ansvarlig for fly- og baneavising og utslippstillatelsen for Evenes. Avinor har i februar 2018 søkt om revidert utslippstillatelse som gjenspeiler dagens forhold ved Evenes, som hovedsakelig består av sivil flytrafikk. Avinor opplyser i søknaden om at det arbeides kontinuerlig med å redusere bruken av kjemikalier ved Evenes, blant annet ved å endre blandingsforholdene mellom kjemikaliene og vann, redusere faste baneavisingskjemikalier, samt ved bruk av varmt vann.

 I tillegg benyttes mekaniske metoder som brøyting, børsting og sand. Jeg vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at Avinor har søkt om revidert utslippstillatelse til 35.000 kg per sesong, ikke 35.000 tonn, som representanten skriver.

Forsvarets etablering vil hovedsakelig påvirke bruken av avisingskjemikalier gjennom døgnåpen rullebane og noe større operative flater. Videre er det en rekke usikkerhetsfaktorer knyttet til omfanget av fremtidig bruk av avisingskjemikalier, blant annet vær- og klimaforhold. Avinor bruker i dag Aviform for baneavising på Evenes. Konseptvalgutredningen for Evenes anbefaler å videreføre Aviform nettopp av miljømessige hensyn. 

Det er identifisert flere tiltak som kan bidra til at Forsvarets etablering på Evenes ikke forverrer miljøsituasjonen for omkringliggende innsjøer og våtmarkssystemer. Døgnbemanning gjør det mulig i større grad å holde de operative flatene og rullebanen åpne ved hjelp av brøyting og børsting fremfor forebyggende bruk av avisingskjemikalier.

Et annet tiltak som vurderes er å etablere sensorer på de operative flatene, slik at man kan bruke avisingskjemikalier mer effektivt og målrettet og redusere unødvendig kjemikaliebruk.

En tredje mulighet er å samle opp avrenning av baneavisingskjemikalier fra rullebanen, som gjør at man kan bruke noe mer kjemikalier enn i dag innenfor samme utslippskvote. Målet med tiltakene er at man skal kunne holde seg innenfor gjeldende utslippstillatelse også etter Forsvarets utbygging på Evenes. 

I begrunnelsen sammenlikner representanten KOF (kjemisk oksygenforbruk) på Evenes, Ørlandet og Bodø. Årsaken til den store forskjellen i KOF er blant annet at stedene bruker forskjellige avisingsmidler. Ørland bruker Aviform, Urea og Glykol, mens Evenes benytter kun Aviform. Det er stor variasjon i kjemisk oksygenforbruk mellom de ulike midlene.