Innstillinga fra komiteen foreligger - Andøya vrakes

Ap: – Ikke fremkommet vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget

Onsdag kom utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget med sin innstilling om representanforslagene angående Andøya flystasjon. Forslagene ble oversendt Stortinget, men i merknadene kommer det tydelig fram hvor saken vil lande.

Anniken Huitfeldt (Ap), Hårek Elvenes (H), Kristian P. Wilsgård (Frp) Knut Arild Hareide (KrF) står alle ved sitt opprinnelige syn om Andøya vs. Evenes. Ola Elvestuen (V) og resten av partiet har endret syn. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Andøy

Forslagene skal behandles i Stortinget 5. juni. De to forslagene det gjelder, er såkalte representantforslag.

Det ene forslaget er levert inn av SV, Sp, Venstre og KrF om å kreve ny gjennomgang av kostnadene og konsekvensene knyttet til nedlegginga av Andøya flystasjon. Det andre forslaget er levert inn av Arbeiderpartiet og gjelder krav om en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkningsflyene og den framskutte kampflybasen.

Ap: Ikke nytt

Rent formelt er vedtaket fra komiteen kun at forslagene legges ved protokollen. Men det uttegner seg likevel et tydelig flertall i merknadene, og forslagene vil dermed falle.

Ap er partiet som kunne ha veltet flertallet, men i merknadene kommer det fram at de står ved sitt tidligere vedtak i saken. De var med på forliket om forsvarets langtidsplan, hvor Andøya flystasjon ble vedtatt lagt ned.

«Stortinget mottok ikke noe informasjon om endringer i beslutningsgrunnlaget i forslaget til revidert nasjonalbudsjett våren 2017. Disse medlemmer registrerer at det heller ikke gjennom Forsvarsdepartementets offentliggjøring av konseptvalgutredningen for Evenes-utbyggingen og den eksterne kvalitetssikringen av denne har framkommet vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget,» står det i merknadene for forslaget.


Leserinnlegg om Andøya:

– Vi har prøvd og prøvd å få konkrete svar

Kampen om Andøya flystasjon har også vært en kamp for å få svar, skriver Wilhelm Aronsen i dette innlegget.

 

Samtidig trekker Ap fram at regjeringa først i 2019 vil orientere Stortinget om planverk for mottak av allierte fly. Ap ønsker at Andøya delvis skal beholde denne rollen: «Disse medlemmers oppfatning er at Andøya flystasjon bør få en beredskapsrolle som forsterkningsbase for alliert mottak

Venstre sammen med regjeringa

Venstre var med og stilte det opprinnelige forslaget. Men i merknadene står de sammen med regjeringspartiene, ikke de øvrige forslagsstillerne.

«Disse medlemmer viser til at det i hovedsak var usikkerhet omkring kostnad knyttet til baseløsning i nord som lå til grunn for representantforslagene. Den eksternt kvalitetssikrede KVU Evenes avdekker at det ikke foreligger en slik usikkerhet. Disse medlemmer viser også til at konseptvalgutredningen avkrefter andre usikkerhetsmomenter tilknyttet Evenes, slik som kapasitet for alliert mottak og avvikling av sivil og militær trafikk i samme tidsrom,» står det i merknadene fra Høyre, Venstre og Frp.

Vil videreføre Andøya som base for MPA

SV, Sp og KrF står fast ved sitt opprinnelige standpunkt om at Andøya må bevares. De skriver i merknadene at de ikke opplever at det har kommet fram ny informasjon som endrer dette. Samtidig stilte de nye forslag.

«Disse medlemmer mener argumentet om luftvern på dette grunnlaget framstår som vikarierende argumentasjon mot en delt løsning.

Disse medlemmer viser videre at det er sådd betydelig tvil om grunnlaget for kostnadsberegningene i KVU og KS1, og om blant annet driftskostnader, kostnader knyttet til nedlegging av Andøya og flyttekostnader er inkludert i det totale kostnadsbildet. Disse medlemmer mener det fremdeles ikke framgår tydelig fra regjeringen hva som vil være totalkostnadsbildet ved en enbaseløsning på Evenes.


Navarsete: Slaget om Andøya er tapt

Forstemmende, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete om regjeringspartienes og Arbeiderpartiets endelige nei til Andøya. 

 

Disse medlemmer fremmer med bakgrunn i dette følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen snarest legge fram en ny oversikt over totalkostnadene ved etablering av en enbaseløsning på Evenes.»

Videre fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen videreføre Andøya flystasjon som base for maritime overvåkningsfly.»