Mange innspill på folkemøte om rassikring på Bleik:

-Burde gå for fylling i sjøen

Rolf Solvoll mente at rassikringsalternativet med fylling i sjøen burde være et fint kompromiss for de som hadde ønsket seg skredoverbygg langs dagens vei.
Andøy

Torsdag foresto Statens vegvesen (SVV) en grundig gjennomgang for rassikringsalternativer for fylkesvei 976 mellom Bleik og Andenes. Møtet hadde god oppslutning av om lag 6o-70 mennesker. Leder veiavdeling Ytre Hålogaland Geir Jørgensen sa innledningsvis at formålet var å gi folket en grundig gjennomgang om planprosessen som de nå går inn i.

– Vi er her for å gi informasjon og ta imot spørsmål, men merknader og meninger må dere komme med skriftlig innen 15. oktober. Dette er en prosess hvor meninger skal komme frem, sier Jørgensen.

– Veldig skredfarlig

Planleggingsleder Svein Kåre Strøm presenterte prosessen.

– Området er vurdert som veldig skredfarlig mellom Kleivodden og Bleik. Formålet med planprogrammet er å bestemme alternativer for videre arbeid med reguleringsplan og eventuell konsekvensutredning, påpekte han. Videre sa han at det er satt av 253 millioner kroner til totalprosjektet, hvorav 53 millioner skal brukes til planprogrammet i 2018-2021.

– Det er lagt opp til at det skal fattes et planvedtak i løpet av et år innen årsskiftet 2019. Deretter lager vi en byggeplan med mulig byggestart i 2021. Byggetiden tar to år, sa Strøm. Han trakk fram at selv om SVV har valgt tunnel mellom Bleik og til tunnelen ved Kleivodden som det beste alternativet for utredning er ingenting bestemt.

– Dette er kun et forslag. Vi ønsker mest mulig innspill og merknader for å høre deres mening. Det er nå vi skal velge, og det er nå toget går, sa Strøm. Han trakk fram at det var interessekonflikter mellom Andøya Space Center og Nasjonal turistvei.

– ASC ønsker seg alternativet med tunnel gjennom Bjørndalen, men har sagt at de kan leve med fortsatt trafikk gjennom Klæva. Nasjonal turistvei har satt et absolutt krav om at veien må gå forbi Kleivodden. I motsatt fall mister Andøy kommune både turistveistatusen og punktet blir lagt ned, sier Strøm. Dette var bakgrunnen for at alternativet med tunnel til Kleivodden ble valgt.

Billigst og best

Ingeniørgeolog Viggo Aronsen i SVV gjennomgikk bakgrunnen for at ulike alternativer ble valgt bort.

– Vi har gått for det billigste og beste skredsikringsalterantivet. Derfor landet vi på tunnel. Begrunnelsene for det skal dere får. Vi går også gjennom hvorfor vi har forkastet alternativet til Roadcap som dere kjenner til, og har fremmet som alternativ, sa Aronsen. Han presiserte viktigheten av å ivareta sikkerheten i anleggsperioden til de som bygger rassikringen.

– Skredoverbygg koser tredobbelt så mye som tunnel. Det er ikke skredfarlig tilrådelig langs strekningen på grunn av ivaretakelse av arbeidssikkerheten. Strekningen her er utsatt for stenskred hele året, til forskjell fra skredoverbyggene i Vest Lofoten som hovedsakelig er bygd på grunn av snøskred, forklarte Aronsen.

Ikke grundig undersøkt

Utlegging av veg med fangvoll i havet vurderes som uhensiktsmessig på grunn av storhavet rett imot.

-Vegstrekningen har allerede i dag sårbare punkt med hensyn til bølger som eroderer på vegen. Dessuten må det enorme dimensjoner på blokker for å få det til å fungere normalt. Grundige undersøkelser og modelleringer er ikke utført, sier Aronsen.

Aronsen anser Roadcap-løsningen som en «quickfix»-sak for å få en regularitet mot ras på veien fort.

–Vi synes ikke dette systemet er aktuelt for Andøy. Det er ennå for mange usikkerheter. Det går på sidekrefter ved treff av stein fra siden. Mulighet for overdekning, vindkrefter og bestandighet i saltholdig kystklima, påpekte Aronsen.

Etterpå slapp publikum til med spørsmål.

Rolf Solvoll påpekte Klævas kulturhistoriske verdi.

– Tidligere prosjektleder for Nasjonal turistvei, Steinar Skar har tidligere uttrykt at strekningen fra gjennom Klæva er like storslagen som Vøringsfossen og Vigelandsparken. Derfor må man ikke vurdere å lukke dette området fullstendig, sa Solvoll. Videre medga han at alternativet med skredoverbygg som han og mange andre hadde ønsket seg ikke er gjennomførbart.

For rask med å forkaste vei i havet

– Men jeg synes geologen har vært litt for rask til å forkaste alternativet med vei ut i havet. Når det er uvær på Bleik er havet kun skum. Jeg ser for meg at dette alternativet kunne være et kompromiss som man kanskje kunne gå inn for. Det kunne støpes pæler eller hva det skulle være. Hva er geologens vurdering på en molo i havet, ville Solvoll vite.

Aronsen medga at det ikke var gjort grundige analyser på dette, men at det ganske sikkert ville bli tre ganger så dyrt som tunnelprisen. Du kan bare tenke deg dimensjonene på betongen som måte til. Men vi tar med oss innspillet videre, sa Aronsen. Ellers ble det stilt spørsmål om tunnel gjennom Bjørndalen ville ødelegge for skyteaktiviteten. Flere reagerte på at SVV tok for mye hensyn til ASC i stedet for eksempelvis reiselivet. Andre var opptatt av sikre løsninger for syklister og gående gjennom tunnelen.