Behandlet mange saker:

Bruksendring, bekymring for nødnett og annet snacks fra formannskapet i Andøy

Formannskapet i Andøy hadde møte mandag. Her er noen av vedtakene man gjorde.

MØTE: Formannskapet i Andøy gjorde mange vedtak og innstillinger i sitt møte mandag.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Bruksendring

Formannskapet vil gi Byggmester Karl Behrens AS dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å bygge om deler av et næringsbygg i Risøyhamn til to leiligheter.

Søknaden har vært ute på høring uten av det kom inn noen innvendinger.

I saksutredningen står det at bedriften skal bruke leilighetene til å huse tilreisende arbeidskraft.

– I tillegg har ikke Behrens behov for de deler av bygningen til lager, slik det er i dag. Behrens har også tilstrekkelig lagringsplass i bygningen og i andre bygninger, heter det i saksutredningen.

Kommunestyret avgjør saken.

Bekymret for nødnettet

Også i Andøy er man bekymret for økte kostnader til det nye nødnettet. I en innstilling til kommunestyret mener formannskapet at kostnadene er ute av kontroll.

Andøy kommune betaler nå rundt 300.000 kroner per år for at kommunens brannvesen kan bruke det nye nødnettet. Disse kostnadene kan gå opp, fordi inntektene fra abonnement ikke dekker driftskostnadene for nødnettet og at det må gjøres nye investeringer i nettet.

Formannskapet mener det er urimelig at kommunene skal betale for nødnettet.

– Andøy kommune mener at Nødnettet er en nasjonal og statlig beredskapsoppgave og bør finansieres av Staten ved at sektordepartementene betaler årlig for egen sektors bruk av Nødnett, heter det i innstillingen til kommunestyret.

Formannskapet mener at man i verste fall bør vurdere å si opp tjenesteavtalen.

Reno-Vest får låne mer penger

Formannskapet i Andøy anbefaler at kommunestyret i Andøy godkjenner en ny selskapsavtale med renovasjonsselskapet Reno-Vest IKS.

Den nye avtalen har to endringer.

Den ene er at lånerammene for driftslån økes fra 10 til 15 millioner kroner og rammene investeringslån økes fra 60 til 100 millioner kroner.

Den andre endringene er at morselskapet i Reno-Vest IKS skal være ansvarlig for drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer. Dette gjelder også eiendommene til datterselskapene.

Anbefaler skjenkebevilling

Formannskapet anbefaler at Hvalsafari AS får skjenkebevilling for Riggen dansebar i andre etasje i kvalsenteret på Andenes.

Bevilgningen gjelder øl og vin fra 11.00 til 01.00 søndag til torsdag og brennevin fra 13.00 til 24.00 søndag til torsdag. Fredag og lørdag forlenges skjenketiden til 02.00. Dette gjelder også dager før hellig- og høytidsdager samt sankthansaften.

I julebordsesongen utvides skjenketiden alle dager til 02.30. Skjenkestyrer skal være Geir Maan.

Selskapet Riggen AS driver kafeen i første etasje, og har også skjenkebevilling.

– Rådmannen forutsetter et klart skille mellom de to bevillingene, og at alkoholholdig drikke ikke medbringes fra det ene skjenkestedet til det andre, heter det i saksutredningen.

Denne bekymringen var det også noen i formannskapet som delte.

– Har man en klar formening om hvordan dette skal håndteres, spurte Knut Nordmo (Sp).

Åse IL får feste tomt

Formannskapet har vedtatt at Åse idrettslag for feste ei kommunale tomt for 50 år. Tomta utgjør målområdet i skianlegget på Åse.

Åse IL skal nå investere cirka 1,5 millioner kroner i anlegget. En festekontrakt er en forutsetning for å kunne søke spillemidler.

Rådmannen anbefalte at årlig festeavgift skulle være 1.000 kroner, men ordfører Jonni Solsvik satte frem forslag om fritak for festeavgiften.

Solsvik begrunnet dette med at 14 andre grunneiere har inngått festeavtaler uten kompensasjon.

– Da blir det feil at kommunen skal kreve festeavgift, sa Solsvik, noe formannskapet sluttet seg til.

Høyres Matz Abrahamsen er leder i Åse IL og ble erklært inhabil under behandlingen av denne saken.

Vil ha politiet mer på banen

Formannskapet anbefaler at kommunestyret slutter en avtale med Nordland politidistrikt. Men politikerne i Andøy vil ha politiet mer på banen.

Avtalen skal legge til rette for samarbeid mellom Andøy kommune og politiet.

– Det er fint at vi kommer i gang med dette. I avtalen står det at kommunen skal ta initiativ til møter, men jeg ønsker at politiet også er aktiv. Jeg håper at politiet kan være en bidragsyter og komme til oss om det er noe det vil ta opp, sa Høyres Matz Abrahamsen.

Miljøpartiets Robert Svendsen mener det er en god ide at politiet kommer til kommunestyret og orienterer en gang i året.

– I en annen kommune jeg kjenner kom lensmannen med en årlig rapport til kommunestyret. Det var nyttig, sa Svendsen.