Avinor må investere flere hundre millioner på Evenes på grunn av Forsvaret

Avinor må investere flere hundre millioner kroner på Evenes som følge av Forsvarets etablering. Mange av investeringene er ikke nødvendige for sivil bruk av flyplassen. Nå ber de Samferdselsdepartementet avklare hvem som skal ta regningen.

INVESTERINGER: Avinor skriver i et brev til Samferdselsdepartementet at Forsvarets etablering på Evenes vil utløse investeringer på flere hundre millioner kroner som Avinor ikke har behov for å gjøre for sivile bruk av flyplassen. Nå ber de Samferdselsdepartementet avklare hva som skal ta regningen. 

Andøy

Kostnader er ikke den eneste bekymringen Avinor har. Avinor er også bekymret for råderetten over egen eiendom, støynivåer og forurensing. De to siste punktene utløser store investeringer.

– Det er sannsynlig at investeringskostnadene knyttet til ovennevnte vil komme opp i flere hundre millioner kroner. Dette er investeringer Avinor og sivil luftfart ikke kan dekke og som må finansieres gjennom forsvarets bevilgninger knyttet til etableringen, skriver Avinor.

Fare for hørselsskade

I brevet peker Avinor på at reisende kan bli påført hørselsskader på vei inn og ut av flyene og på vei til og fra parkeringsplassene.

– F35 vil gi et støynivå som kan gi hørselsskade for de reisende både på landside (parkeringsområdet) og på flyside (til og fra flyet). I tillegg må det gjennomføres omfattende støyisoleringstiltak for å sikre et forsvarlig innendørs støynivå både for ansatte og passasjerer, skriver Avinor.


Her signerer harstadfirmaet Evenes-kontrakt på 184 millioner kroner

- Det er det største prosjektet Harstad Maskin noensinne har gjort, sier prosjektleder Nils Kristian Johansen.


Avinor skriver at støyproblemene ikke er tilstrekkelig utredet.

– Ovennevnte er ikke tilstrekkelig behandlet i de utkast til reguleringsplan som Avinor er blitt orientert om. Det er etter vår vurdering ikke i tilstrekkelig grad synliggjort avbøtende tiltak, og det har så langt ikke vært tilfredsstillende vurderinger av relevante tiltak. Avinor mener det er helt nødvendig å avklare kompenserende tiltak og rekkefølgekrav før reguleringsplanen behandles/vedtas, skriver Avinor.

Mer forurensing

Avinor er også bekymret for forurensingen ved flyplassen. Avinor bruker i dag Aviform.

– Dette kjemikaliet skaper mer korrosjon enn Urea, som er Forsvarets prefererte avisningskjemikalie. Urea krever langt mer oksygen i nedbrytningen, og er ikke tillatt brukt på Evenes av miljøhensyn, skriver Avinor.


Militær aktivitet vil øke forurensningen:

Starter overvåking rundt Evenes Lufhavn

Avinor har i følge Fylkesmannen i Nordland startet overvåking av vannvegatasjonen i Kjerkvatnet, Langvatnet og Lavangsvatnet rundt Harstad/Narvik lufthavn Evenes.


Avinor peker videre på at døgnåpen flyplass og at man ikke kan bruke sand for å øke friksjonen på banesystemet vil føre til økt kjemikaliebruk. Avinor mener dette vil utløse investeringer som ikke er nødvendig for sivil bruk av flyplassen.

– Hverken konsekvensene av økningen i kjemikaliebruk, eller mulig avbøtende tiltak er utredet tilfredsstillende. Siden omkringliggende innsjøer ikke tåler større belastning, vil konsekvensene av økt forbruk av avisingskjemikalier sannsynligvis være at det må etableres nye anlegg for å samle opp kjemikalieholdig vann og snø, samt nytt overvannsanlegg for å transportere forurenset vann ut i Ofotfjorden. Dette som følge av den militære aktiviteten. Sivilt behov kan dekkes gjennom oppdatering av eksisterende anlegg, skriver Avinor.

Må investere tidligere

Avinor peker også på at Forsvarets etablering utløser investeringer på Evenes som Avinor har planlagt om åtte til 10 år basert på sivil trafikkutvikling.

Dette gjelder flyoppstillingsplasser og utvidelse av terminal, samt avisningsplattform for flyene.

I tillegg må Avinors driftsbygg, kontrolltårn og sikring/administrasjonsbygg støyskjermer eller erstattes med nybygg. Når det gjelder tårnfunksjonen, skriver Avinor at man ønsker å etablere en fjernstyrt tårnløsning på Evenes.

– Dersom denne effektiviseringen ikke aksepteres av Forsvaret, vil dette representere en kostnad som Forsvaret må dekke, skriver Avinor.

Råderett

Avinor er videre bekymret for råderetten over egne eiendommer på Evenes. I et urkast til reguleringsplanen heter det:

«Det tillates ikke oppført nye bygg for andre formål enn det som er helt nødvendig for at Avinor skal utføre sine samfunnsoppgaver innen sivil luftfart».

Avinor mener at dette legger betydelige restriksjoner på sivil luftfart.

– Avinor vil understreke betydningen av at selskapet fortsatt har råderett, myndighet og nødvendige virkemidler til å forvalte og utvikle arealene på lufthavnen effektivt, skriver Avinor.

Ber om møte

Avinor ber derfor om et møte med sin eier, som er Samferdselsdepartementet for å diskutere problemstillingene med departementet og relevante myndigheter innen Forsvaret.

Venter på svar

VOL har spurt Forsvarsdepartementet om kostnadene som Avinor viser til er tatt med i beregningene for Forsvarets etablering på Evenes. Etableringen er beregnet til å koste fire milliarder kroner.

VOL har foreløpig ikke fått svar på spørsmålet.