Ordførerne vil utrede fremtidig organisering

Vil styrke kultursamarbeidet i Vesterålen

Ordførerne i Vesterålen og Lødingen vil at fremtidig organisering av det interkommunale samarbeidet skal utredes. Og de vil styrke kultursamarbeidet i regionen.

UTREDER: Ordførerne i Vesterålen og Lødingen, som er regionrådets arbeidsutvalg, anbefaler at man skal utrede den fremtidige organiseringen av det interkommunale samarbeidet i regionen.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Fredag var regionrådets arbeidsutvalg (AU) samlet på Andenes. På sakslista var det både fremtid og fortid. Fortid i form av fjorårets regnskaper for de ulike samarbeidsområdene og fremtid i form av strategi, fremtidig organisering og budsjett.

En ny kommunelov, som trer i kraft etter høstens kommunevalg, gjør at det interkommunale samarbeidet i Vesterålen må omorganiseres. Det politiske samarbeidet skal skilles fra tjenesteproduksjonen.Det ble fort klart at de seks ordførerne er enige om å fortsette samarbeidet, og at man skal utrede ulike samarbeidsformer.

Når det gjelder reiseliv skal man utrede å drive samarbeidet videre i et aksjeselskap og om man skal invitere næringslivet inn som eiere i selskapet.

For de andre områdene som regionalt kompetansekontor (RKK), musikksamarbeidet (MUSAM), friluftsrådet og kultursektoren skal man utrede om man skal velge et oppgavefellesskap eller vertskommunesamarbeid.

Barnevernet i Vesterålen er i dag organisert med Sortland som vertskommune.Man ønsker også å videreføre det politiske samarbeidet med å etablere et nytt politisk råd, som skal ha sitt eget sekretariat.

– Kan bygge på det vi har

Bø-ordfører Sture Pedersen mener imidlertid at man nå går inn for endringer som er større enn det man trenger å gjennomføre.

– Jeg kan ikke fatte og forstå at den nye kommuneloven skal lage så mye krøll for det interkommunale samarbeidet som vi har drevet i 40 år. Vi har en overgangsperiode på fire år. Det har vi ikke drøftet og det er for dårlig. Vi trenger fornying, men det kan vi få til ved å bygge på det vi har, sa Pedersen.

STOD PÅ SITT: Bø-ordfører Sture Pedersen ble ikke enig med de andre ordførerne om den videre fremdriften i omorganiseringen av Vesterålen regionråd.  Foto: Jørn Aune

Han sa at man må beholde det Vesterålen har vært best på, og heller utvide samarbeidet.

– Spesielt innen kulturlivet har vi vært dyktig. Det er skapt et inntrykk av vi legger ned kultursamarbeidet. Det er ikke jeg med på. Nå må vi la alle få uttale seg og si hva man ønsker å få med i det interkommunale samarbeidet. Det vi har vært for dårlig på er næringssamarbeid, sa Pedersen.

– For lite ressurser

Andøy-ordfører Jonni Solsvik pekte på at kultursamarbeidet er noe av det viktigste regionrådet holder på med.

– Kultur handler om identitet. Vi bruker i dag 78 kroner per innbygger på kultursamarbeidet. Det burde vært det dobbelte. Vi må ikke etterlate et inntrykk av vi nedprioriterer kultursamarbeidet. Det er det området vi historisk sett har lyktes best med, sa Solsvik.

– Må starte en prosess

Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo sa at det var skapt et inntrykk av at man hadde bestemt seg i det forrige AU-møtet.– Hos oss er dette en sak som blir oppfattet som at vi allerede har bestemt oss og at vi ikke har hatt en prosess. Jeg er i tvil om vi har hatt mandat fra eierkommunene til å gå i gang så fort som vi gjorde. Vi har ikke hatt en prosess rundt de punktene som foreslåes i innstillingen. Det mangler personellmessige og økonomiske konsekvenser. Vi må starte en prosess og vi skal ikke forte oss så mye at vi står tilbake med et dårlig omdømme. Vi må fremme et forslag der vi innbyr til prosess, sa Bjørkmo.

Bør søke midler

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen mente at endringene som skal gjøres vil kreve ressurser og at man bør se om man kan få økonomisk støtte til dette.


Friluftsrådet om omstillingen i Vesterålen Regionråd:

Ønsker ikke en løsning med vertskommune

Vesterålen Regionråd har foreslått at, med omstillingen grunnet ny kommunelov, skal Friluftsrådet overføres til Sortland kommune som vertskommune. Dette er ikke en løsning som Tor Andersen, som sitter i arbeidsutvalget, liker.


– Jeg vet ikke om jeg er klar til å i dag avgjøre hvordan ting skal organiseres. Regionrådet må vedta å utrede hvordan det skal bli. Uansett hvordan vi skal gjøre det, vil det kreve ressurser, sa Bråthen.

– Må ha fremdrift

Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik påpekte at man har diskutert saken siden 2. november i fjor og at det var viktig å komme videre.

– Ingen så tydelig hvor stort skillet mellom politikk og tjenester ville bli i den kommuneloven, da vi vedtok nye vedtekter i 2017. Vesterålen samarbeider mer enn andre regioner. Derfor blir utfordringene større for oss. Vi må videreføre kultursamarbeidet, men det er ikke midler nok til å drive slik det har vært. Ingen vil redusere kultursamarbeidet, men vi må finne formen, sa Aasvik.

– Skal styrke kultur

Sture Pedersen repliserte at man ikke trenger å gjøre så store endringer som det legges opp til.

– Med noen tilpasninger kan vi drive slik vi gjør i dag. Vi kan samarbeide om alt vi gjør i dag og plusse på. Men vi må ikke ha hastverk slik at vi gjør et dårlig vedtak. Jeg mener at forslag til nye samarbeidsavtaler fremmes i løpet av første halvår 2020, sa Pedersen.

Advarte mot utsettelse

Lødingen-ordfører Atle Andersen advarte mot å la prosessen trekke ut i tid.


Sture Pedersen om omstruktureringene i regionrådet:

– Vi skal ikke banke noe gjennom på fredag

Ordfører i Bø kommune, Sture Pedersen (H), har forståelse for at enkelte har inntrykk av at endringene som skal gjøres i Vesterålen Regionråd, skal skje veldig raskt. Dette avkrefter han imidlertid.


– Sekretariat påpeker at det ikke fungerer som forutsatt i dag. Utsetter vi, vil det gå et år før vi har en fungerende organisasjon, sa Andersen.

Tidsdiskusjon

Resten av tiden brukte arbeidsutvalget til å diskutere når en utredning om fremtidig organiser skal være ferdig.

Pedersen sto på sitt og mente at første halvdel av 2020 var riktig, også med tanke på at det skal være kommunevalg til høsten.

De andre vil ha større fremdrift i prosessen, selv om det var enighet om at august var i mest ambisiøse laget. Det ble imidlertid ikke satt noen tidsfrist.

Saken ble oversendt til regionrådet, med fem stemmer mot én stemme fra Sture Pedersen.

Saken avgjøres endelig i regionrådets møte 12. april.