Får plante 7.500 lutzgraner

Magnar Svandal har fått tillatelse til å sette ut 7.500 lutzgraner i ett plantefelt på Andøya. Fylkesmannen mener plantingen ikke vil gi uheldige følger for det biologiske mangfoldet.

LUTZGRAN: Magnar Svandal har fått tillatelse til å plante totalt 9.000 lutzgraner på to plantefelt i Andøy.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Andøy

Svandal fikk i 2018 tillatelse til å plante 1.500 lutzgraner i et annet plantefelt i det samme området, som ligger mellom Bødalsvannet og Ånesvannet på Andøya.

Plantingen av de 7.500 lutzgranene, samt eventuell suppleringsplanting, må være gjennomført innen utgangen av 2028.

Må hindre spredning

Lutzgran er en krysning mellom sitkagran og kvitgran som naturlig forekommer i Canada og Alaska og behandles derfor som et utenlandsk treslag. Lutzgran kan ha høy risiko for spredning av frø. Grunneieren må derfor gjøre tiltak for å hindre spredning.


Skogeiere i Andøy vil replante omdiskutert sitkagran i Andøy:

Ønsker positiv vinkling på skogdrift

De har tro på skogdrift og replanting av sitkagran, som en langsiktig investering i Andøy, mens staten brukte i fjor 26 millioner kroner på å fjerne den.


– Søker plikter å begrense spredning av lutzgran fra utsettingsområdet. Spredning innen egen eiendom må fjernes av søker. Ved spredning til andre eiendommer må søker om mulig innhente grunneiers samtykke og deretter fjerne spredningen. Hvis eier av annen eiendom ikke tillater fjerning, må spredningen meldes til Fylkesmannen, heter det i tillatelsen.

Høyere verdiskapning

Fylkesmannen peker på at planting av lutzgran kan medføre risiko for naturmangfoldet, men at grana samtidig gir høyere verdiskaping enn alternative treslag.

I denne saken mener fylkesmannen at risikoen for naturmangfoldet er liten, også om det skulle vokses opp enkelttrær et stykke fra plantefeltet.


– Dårlig idé med sitkagran

Robert Svendsen som er kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Andøy, synes replanting av svartelistet sitkagran er bakstreversk.


– Vår samlede vurdering er at utplantingen ikke forventes å vesentlige gi uheldige følger for biologisk mangfold. Vi kan ikke utelukke fremtidig spredning av enkeltindivider til hei-, skog- og myrområder rundt plantefeltet. Enkeltplanter kan også etablere seg såpass langt fra feltet at de ikke uten videre blir fjernet. Slik spredning er ikke ønskelig, men vil sannsynligvis ikke gi vesentlige uheldige følger for de kjente naturverdiene i området, skriver fylkesmannen.

Ikke mottakelig for spredning

Fylkesmannen skriver videre at kystmyrlokaliteten Andmyran - Skogvollmyra ligger 250 meter nordvest for de aktuelle plantefelten og at det her ikke er registrert spredning av fremmede arter. Dette myrområdet har kategorisert som naturtype A og regnes dermed som et svært viktig område.

– Dette til tross for at sitkagran og gran i felt og lebelter har vært til stede nær/på myra siden utplanting på 1960-tallet. Fram til nå har denne myra dermed ikke vist seg spesielt mottagelig for spredning av gran, skriver fylkesmannen i Nordland.


Rettelse

VOL har tidligere publisert denne saken med overskriften «Får plante 9.000 lutzgraner». Da var det tatt med et vedtak om planting av 1.500 lutzgraner som ble gitt av fylkesmannen i Nordland i 2018. Overskriften og tallet i saken er derfor endret til 7.500 lutzgraner som er det fylkesmannen i år har gitt tillatelse til å plante.