Første halvår uten fristbrudd

Færre barnevernssaker i Vesterålen

Vesterålen barnevern behandlet 338 meldinger i fjor. Det er det laveste antallet siden 2014. Og for første gang opplevde man et halvår uten fristbrudd.

FÆRRE SAKER Leder ved Vesterålen Barnevern, Kari Mortensen, kunne for første gang registrere et halvår uten fristbrudd for Vesterålen barnevern. Det ble også registrert færre saker i fjor sammenlignet med 2017.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Andøy

I fjor ble Vesterålen barnevern evaluert. Det skjedde etter at man særlig i Andøy reagerte på store kostnader og mange barn i fosterhjem.


Evalueringsrapport om Vesterålen barnevern:

Fungerer bra, men er dyrt

– Vesterålen barnevern ha relativt få fristbrudd, får stort sett medhold både hos fylkesnemnd og tingrett og innehar en stor kompetanse. Det skriver Telemarksforskning i en evalueringsrapport om Vesterålen barnevern.


Telemarksforskning konkluderte også med at man i Hadsel, Bø, Andøy og Sortland hadde flere barn med tiltak utenfor hjemmet enn det som er vanlig i Norge.

Økonomi

Tallene for 2018 viser at driftskostnadene for barnevernet gikk ned med 2,7 millioner kroner sammenlignet med 2017. I Andøy (111.000), Bø (52.000) og Øksnes (970.000) økte kostnaden, mens den gikk ned i Sortland, Lødingen og særlig i Hadsel.


Enige om fordeling av barneverns-kostnader

Regionrådet vedtok fredag en revidert avtale for barnevernssamarbeidet, der det legges til grunn at harmoniseringsprinsippet skal følges for kostnadsfordelingen.


Totalt kostet driften av barnevernet i Vesterålen 61,958 millioner kroner i fjor. Målt mot budsjett, brukte man rett i underkant av seks millioner kroner mindre enn forutsatt.

Barnevernet i Vesterålen har likevel større kostnader per barn som mottar tiltak enn det som er gjennomsnittet for landet,

Fristbrudd

I evalueringen i fjor kom det frem at man hadde relativt få fristbrudd i barnevernet i Vesterålen. Den utviklingen fortsetter.

I fjor var det 18 fristbrudd totalt. Alle skjedde i første halvår. Fra 1. juli og ut året var det ingen fristbrudd.

– Barna som er i kontakt med VBV, ivaretas stadig bedre når det gjelder lovpålagte oppgaver, frister, oppfølgingsbesøk, tilsyn osv. For eksempel hadde vi høsten 2018 ingen fristbrudd på barnevernundersøkelsene. Det har ikke skjedd før i VBVs historie, heter det i årsrapporten.

I 2016 var det 33 fristbrudd og det var 23 fristbrudd i 2017.

Færre meldinger

Barnevernet fikk 338 meldinger i fjor mot 390 meldinger i 2017.

Private eller anonyme meldere stod for 27,5 prosent av meldingene. Det betyr at hver fjerde bekymringsmelding kom fra en privatperson eller en anonym varsler.

Helsestasjoner, barnehager og skoler stod for 22,4 prosent av meldingene, mens politiet stod for 17,5 prosent av meldingene.

Rundt hver tiende bekymringsmelding (9,2 prosent) kom fra ulike barnevernstjenester.

Tiltak

Ved utgangen av 2018 hadde barnevernet i Vesterålen 62 omsorgsbarn mot 70 i 2017.

11 barn var plassert utenfor hjemmet. Det var to flere enn i 2017 da det var 9 slike plasseringer.

Tre barn hadde opphold ved institusjon i løpet av 2018, mot ni året før.


Fosterbarntilsyn:

Andøy dårligst i regionen i fjor - men Vesterålen på landstoppen

Bare to tredjedeler av fosterbarna i Andøy, fikk det tilsynet de hadde krav på i fjor. Året før var det Øksnes som var verst i Vesterålen. Men generelt er situasjonen i Vesterålen svært god.


Ved utgangen av 2018 hadde man 135 tiltak i gang i Vesterålen mot 154 året før. Det er en nedgang på 12 prosent.

– Antall hjelpetiltak er noe redusert fra 2017. Det henger sammen med at vi har fått færre bekymringsmeldinger til barnevernet samtidig. I Vesterålen er fortsatt 1 prosent av barn i alderen 0 til 17 år under barnevernets omsorg. Landsgjennomsnittet var i 2017 på 0,8 prosent. Antallet omsorgsbarn i VBV er redusert med 11,5 % i 2018, men barnebefolkninga i Vesterålen er også redusert i samme periode, heter det i årsrapporten.

Familieråd

I årsrapporten pekes det på at man i stadig større grad bruker familieråd i barnevernssaker. Det vil si at man bruker nettverket til den aktuelle familien og barnet for å komme frem til en plan som skal bedre familien.

– I 2018 gjennomførte vi 20 førstegangsfamilieråd, og vi er den tjenesten i Nord-Norge som har brukt metoden hyppigst, heter det i årsrapporten.

Rettslige avgjørelser

Fylkesnemnda behandlet 14 saker fra barnevernet i Vesterålen i fjor mot 21 saker året før.

Det ble gjort vedtak i 12 saker og barnevernet fikk medhold i alle 12 sakene.

Fire saker ble sendt til tingretten. Her ble det avsagt tre dommer. Barnevernet fikk medhold i to saker og delvis medhold i en sak.

Året før ble seks saker sendt tingretten. I 2016 ble hele 12 saker sendt til tingretten.

Én sak havnet i lagmannsretten. Det skjedde også i 2017. I 2016 var det fire saker i lagmannsretten.

Barnevernet fikk medhold i den ene saken som havnet i lagmannsretten.

Trusler

Mange barnevernsansatte i Norge har mottatt trusler og opplevd andre ubehagelige ting i forbindelse med utføringen av sin jobb.

I årsrapporten for 2018 skriver Vesterålen barnevern at to ansatte mottok trusler i fjor.


Forelegg opp Vesterålen tingrett:

Det skal straffe seg å spytte på konsulenten

Politiet ga ham først et forelegg på 8.000 kroner. Nå havner saken i Vesterålen tingrett.


– Det er registrert 33 HMS- og kvalitetsavvik i 2018. To av disse er knyttet til trusler mot ansatte. Ingen resulterte i anmeldelse. I den ene saken ble tiltaket avsluttet ut fra barnevernfaglige vurderinger. Den andre trusselen ble gjort kjent for oss via en annen instans. Det ble tatt forholdsregler ift dem som kunne bli rammet, heter det i rapporten.

Sykefraværet i fjor var på 7,5 prosent, ned fra 7,6 prosent i 2017.

Vaktordning

Det er nå innført en døgnvakt for barnevernet der 10 ansatte er en del av beredskapen.

Man utredet om det var mulig med et samarbeid med Ofotkommunene om en slik beredskap, men man fant at avstandene var for store.

Ny barnevernlov

I fjor vedtok Stortinget endringer i barnevernloven som trådte i kraft 1. januar i år.

Kari Mortensen, som er leder foPr barnevernet i Vesterålen, skriver at man nå arbeider med å tilpasse seg disse endringene.

– VBV vil fortsette vår satsning på å videreutdanne ansatte, for å være bedre rustet til å ivareta oppgavene våre når ny barnevernlov og ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune iverksettes fra 2020, skriver Mortensen i årsrapporten.