Andøy Fremskrittsparti i brev til Fremskrittspartiets stortingsgruppe:

Ber om redegjørelse for videre aktivitet

I et brev til Fremskrittspartiets stortingsgruppe ved Christian Tybring-Gjedde, ber Andøy Fremskrittsparti om en redegjørelse knyttet til videre aktivitet ved Andøy Flystasjon. De etterlyser blant annet mer konkret hvilke oppgaver og hvilken størrelse den videre aktiviteten vil ha, samt hvilken økonomisk betydning dette vil få for Forsvaret.

Halvar Rønneberg, leder av Andøy Fremskrittsparti.  Foto: Arkivfoto/Mette-Helene berger Amundsen

Andøy

Andøy Fremskrittsparti skriver i brevet at i forbindelse med det reviderte nasjonalbudsjettet (RNB) for 2019, ble det varslet at Andøya Flystasjon i fremtiden skulle opprettholdes som fremtidig beredskaps- og forsterkningsbase. Ifølge RNB skal infrastrukturen ved flystasjonen bli brukt av Forsvaret og det skal være videre drift og vedlikehold i regi av dem.

– Andøy FrP er selvsagt glad for at en nå vil opprettholde militært nærvær og aktivitet på Andøya. Men tillater seg også å påpeke at dette etter vårt syn bryter med de intensjonene og forutsetninger som lå til grunn i vedtaket om nedleggelse av flystasjonen i november 2016, hvor det ble besluttet at Andøya flystasjon skulle legges ned, og aktiviteten skulle overføres til Evenes, skriver leder av Andøy FrP, Halvar Rønneberg i brevet.


Les brevet i sin helhet her

Regjeringens endrede strategier rundt Andøya flystasjon

I forbindelse revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2019 ble det varslet at Andøya flystasjon (AF) i fremtiden skal opprettholdes som fremtidig beredskaps og forsterknings base. I informasjonen i RNB vil infrastruktur ved AF bli brukt av Forsvaret og det skal også være drift og vedlikehold i regi av Forsvaret. AF er definert som en sivil flyplass av høy militær betydning.

Andøy FrP er selvsagt glad for at en nå vil opprettholde militært nærvær og aktivitet på Andøya. Men tillater seg også å påpeke at dette etter vårt syn bryter med de intensjonene og forutsetninger som lå til grunn i vedtaket om nedleggelse av flystasjonen i november 2016. Hvor det ble besluttet at Andøya flystasjon skulle legges ned, og aktiviteten skulle overføres til Evenes.

Det ble argumentert med at det ikke var midler til å drifte både Andøya og Evenes, og nå kan det synes som det allikevel blir drift ved disse 2 basene, og vi kjenner ikke sluttregningen for den storstilte utbyggingen på Evenes.

Samtidig skulle arealene på AF frigis til sivile formål og en pekte her spesielt på betydningen av Andøya Space Center. En av de avgjørende faktorene som en benyttet i argumentasjonen var at en ville ha en økonomisk utfordring på ca. 200 millioner kroner, dersom en skulle drifte to baser, Evenes og Andøya.

Forslaget som nå er lagt frem i forbindelse med RNB er svært lite konkret i forhold til hvilke oppgaver, størrelse og økonomisk betydning dette vil ha for Forsvaret. Andøy FrP har forståelse for at Regjeringen vil komme tilbake til noe av dette, f.eks. beredskapsplaner, i forbindelse med neste Langtidsplan for Forsvaret. Men en burde i forbindelse med dette forslaget ha gitt noen fremtidsaspekter rundt hvilke funksjoner som bør og må være tilstede for å opprettholde aktivitet som beskrevet i forslaget i RNB.

Dersom en ser for seg tilstedeværelse av f.eks. beredskaps tropp for vakt og sikring, planstab, brann og redning, plassavdeling, kaserner, fuel-anlegg, hangarer, flystriper og oppstillingsplasser osv, så vil jo dette koste penger. Ved å ha gitt signaler i forslaget som kom i RNB om hva en så for seg på AF av aktivitet og bruk av infrastruktur, ville dette vært signaler som hadde gitt noe forutsigbarhet vedrørende fremtiden. At detaljene først vil komme senere i forbindelse med Forsvarssjefens innspill til neste LTP, tror vi at de fleste vil ha forståelse og respekt for.

Samtidig må en snarest mulig avklare hvordan en ser for seg fremtidig samhandling mellom sivil aktivitet, som planlegges på arealene, og Forsvarets aktiviteter. Dette slik at en kan sikre en god samkvem mellom aktørene på arealene. En viser også til Granvollen-erklæringen hvor det ble fremhevet at arealene på AF snarest mulig måtte kunne frigis til sivile aktører og her kan nevnes Andøya Testsenter og en etablering av ett dronesenter.

En ber med bakgrunn i dette, om at Fremskrittspartiets stortingsgruppe avklarer disse forholdene, og samtidig bidrar til en raskest mulig og senest ved inngangen til 2020 får avklart hvilke funksjoner og den økonomiske rammen rundt etableringen av en fremtidig beredskapsbase på Andøya.

Likeledes må forholdet rundt sivil og militær aktivitet avklares. Samtidig bør Stortingsgruppen på nytt vurdere om vedtaket i 2016 står seg i forhold til alle de nye momenter som nå er kjent, og om dette kan danne grunnlag for å vurdere vedtaket fra 2016 på nytt?


Med vennlig hilsen

Andøy Fremskrittsparti

Halvar Rønneberg (Sign)

Leder

 

Økonomisk utfordring

Han peker på at det den gang ble argumentert med at det ikke var midler til å drifte både Andøya og Evenes, men at det nå synes for å bli drift likevel ved begge basene. Rønneberg peker på at arealene på Andøya skulle frigis til sivile formål og da spesielt med tanke på Andøya Space Senter. Han sier at en av de avgjørende faktorene i denne beslutningen, var at det ville være en økonomisk utfordring på rundt 200 millioner kroner hvis det skulle være drift på både Andøya og Evenes.

Revidert nasjonalbudsjett: Vil gi Andøya flystasjon beredskapsrolle

– Regjeringen legger opp til at Andøya og Bodø vil ha beredskapsroller i Forsvarets fremtidige evne til å motta allierte forsterkningsstyrker, skriver regjeringen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Men noen nærere avklaring av dette foreligger ikke.

Han synes at forslaget som nå er lagt frem er svært lite konkret knyttet til videre oppgaver, størrelse og økonomisk betydning dette vil ha for Forsvaret.

– Andøy FrP har forståelse for at Regjeringen vil komme tilbake til noe av dette, f.eks. beredskapsplaner, i forbindelse med neste Langtidsplan for Forsvaret. Men en burde i forbindelse med dette forslaget ha gitt noen fremtidsaspekter rundt hvilke funksjoner som bør og må være tilstede for å opprettholde aktivitet som beskrevet i forslaget i RNB, skriver han, og peker på at tilstedeværelse knyttet til drift og vedlikehold vil koste penger.


Navarsete kommer til Andøya for å delta i folkemøte

Førstkommende torsdag kommer stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) og stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Sp) til Andøya for å delta i folkemøte om Andøya Flystasjon.

 

Fremtidig samhandling

Rønneberg mener at en snarest mulig må avklare hvordan en ser for seg fremtidig samhandling mellom sivil aktivitet og Forsvarets aktivitet.

– Dette slik at en kan sikre et godt samkvem mellom aktørene på arealene. En viser også til Granvollen-erklæringen hvor det ble fremhevet at arealene på AF snarest mulig måtte kunne frigis til sivile aktører og her kan nevnes Andøya Testsenter og en etablering av ett dronesenter.


Solsvik om revidert nasjonalbudsjett:

– Åpenbart at Andøya flystasjon har stor betydning

– Dette er en dokumentasjon på et vi har visst lenge, sier ordfører Jonni Solsvik om at regjeringen nå gir Andøya flystasjon en beredskapsrolle i fremtiden.

 

På bakgrunn av dette ber Rønneberg om at Fremskrittspartiets stortingsgruppe raskest mulig får avklart hvilke funksjoner og hva den økonomiske rammen rundt etablering av en fremtidig beredskapsbase på Andøya vil være.

– Likeledes må forholdet rundt sivil og militær aktivitet avklares. Samtidig bør Stortingsgruppen på nytt vurdere om vedtaket i 2016 står seg i forhold til alle de nye momenter som nå er kjent, og om dette kan danne grunnlag for å vurdere vedtaket fra 2016 på nytt? sier han.Klart for storinvasjon på Andenes for NATO-øvelse til sommeren

I år som i fjor inntar hundrevis av militært personell Andenes for NATO-øvelse ved begynnelsen av sommerferien.Solsvik og Nordmo møtte Senterpartiet

Onsdag hadde ordfører Jonni Solsvik (H) og varaordfører Knut Nordmo (Sp) møte med Senterpartiet i Stortinget. – Vi skal ha møte med flere partier fremover, sier Solsvik.Andøya flystasjon:

«Erna drives fra skanse til skanse»

Odd Arne Andreassen er medlem av Senterpartiet, tidligere oberst ved Andøy flystasjon og jobber i dag som prosjektleder for Norsk dronesenter AS i Oksebåsen. Han er kritisk til statsminister Erna Solberg og regjeringens forsvarspolitikk i dette innlegget.