NHO uenig i kvalsafari-forskrift

NHO Reiseliv ber Fiskeridirektoratet trekke forslaget om forskrift for kvalsafarivirksomhet. NHO mener forskriften forverrer rammebetingelsene for kvalsafaribedriftene.

UENIG: NHO Reiseliv er uenig med Fiskeridirektoratet om forslaget til en forskrift for kvalsafari-virksomhet. NHO mener forskriften er unødvendig og forhastet.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet om å utarbeide en forskrift om kvalsafarivirksomhet.


Fiskeridirektoratet vil regulere kvalsafarinæringen

Maan hilser nasjonal forskrift velkommen

– Jeg ser ingen fare med et nasjonalt regelverk for kvalsafari, sier Geir Maan i Hvalsafari AS. Han vil likevel ha endringer i det Fiskeridirektoratet foreslår.


VOL har tidligere omtalt forslaget, som både har forslag knyttet til dyrevelferd og forholdet til fiskerivirksomhet.

I Andøy har Geir Maan i Hvalsafari AS sagt at han ønsker forskriften velkommen.


Er hvaleventyret over?

Savner regelverk for hvalsafari

Sjefen for Arctic Whale Tours på Stø i Øksnes savner et regelverk for hvalsafari-næringa. Han frykter at næringa kan dø ut dersom aktørene ikke skjerper seg.


Høringsfristen gikk ut 1. juni, men det er noen aktører som har bedt om forlenget frist, blant annet Norges fiskarlag. Det er imidlertid kommet inn en rekke høringssvar til Fiskeridirektoratet.

– Forhastet

NHO Reiseliv mener at forskriften er unødvendig og forhastet.

– Det er grunn til å stille spørsmål ved behovet for denne forskriften, da vår erfaring tilsier at det er svært få problemer knyttet til utøvelsen av hvalsafari i dag, sier Ole Michael Bjørndal i en pressemelding. Han er næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

Forbud mot dykking

En ting NHO Reiseliv reagerer på er avstandskravet til fiskefartøy. Her foreslår direktoratet en avstand på 0,2 sjømil fra et fartøy som driver fiske, og 0,4 sjømil dersom kvalsafaribåten skal la passasjerene forlate båten for å dykke eller padle med kvalene. NHO mener dette i praksis vil medføre dykkeforbud i enkelte fjorder.

– I tilfeller der det ønskes å oppholde seg eller dykke innenfor en radius av 0,2 nautiske mil fra et fiskefartøy som utøver fiske, må det innhentes tillatelse fra fiskefartøyet. Da har vi en enhetlig og likebehandlende regel som heller ikke setter sperrer for et liten, men attraktiv næring. Fiskeridirektoratet trenger å ta disse aspektene inn over seg ved utforming av endelig forskrift, sier Bjørndal i pressemeldingen.

Dyrevelferd

I Andøy har det verdt strid om hvordan særlig spermkvalen påvirkes av lyd fra hurtiggående fartøy. NHO Reiseliv mener dette punktet i forskriften mangler vitenskapelig grunnlag. NHO Reiseliv viser til en uttalelse fra Audun Rikardsen, professor i arktisk og marin biologi fra UiT Norges Arktiske Universitet, og Martin Biuw ved Havforskningsinstituttet.

– Under overskriften dyrevelferdsmessige aspekter fremmes det flere påstander som ikke er forskningsmessig dokumentert. Generelt baseres påstandene i innledningen på et fåtall eksempler fra et begrenset område. Det er stor tvil om hvor relevante disse begrensede eksemplene er i et bredere perspektiv, noe som er uheldig i en høringstekst, uttaler Rikardsen og Biuw.

Fortrinnsrett

NHO Reiseliv tar også opp spørsmålet om fortrinnsrett på fiskefeltene.

– Det er heller ikke diskutert hva som skjer om et hvalsafari-fartøy var først i posisjon på et aktuelt sted, og fiskefartøyet kommer senere. Det kan ikke være slik at et fiskefartøy skal ha rett til å fortrenge en annen næringsdrivende som allerede er i gang med sin aktivitet, sier Bjørndal i pressemeldingen.