Antyder at Forsvaret bør overta driften av Evenes

Avinor antyder at Forsvaret bør overta driften av flyplassen på Evenes. Det fremkommer i et brev som avisen Fremover har fått innsyn i.

OVERTA: Avinor antyder at Forsvaret bør overta driften av hele flyplassen på Evenes dersom Avinor ikke får dekket kostnadene selskapet får som følge av Forsvarets etablering. 

Andøy

Saken handler spesielt om hvem som skal ta kostnadene med Forsvarets etablering på Evenes, og generelt om kostnadsfordeling mellom Avinor og Forsvaret.


Utelukker ikke at Avinor-krav vil gi økte Evenes-kostnader

Forsvarsdepartementet kan ikke utelukke at investeringer som Avinor må gjøre vil føre til at Forsvarets etablering på Evenes blir dyrere enn fire milliarder kroner.Avinor må investere flere hundre millioner på Evenes på grunn av Forsvaret

Mange av investeringene er ikke nødvendige for sivil bruk av flyplassen. Nå ber de Samferdselsdepartementet avklare hvem som skal ta regningen.


VOL har tidligere omtalt at Avinor frykter man må gjennomføre investeringer på flere hundre millioner kroner på Evenes som følge av Forsvarets etablering. Dette handler både om støyskjerming og miljøtiltak ved flyplassen.

Avinor peker på at dette er investeringer man ellers ikke ville ha gjennomført, eller at man tvinges til å gjennomføre investeringene tidligere enn planlagt.

Skjulte kostnader

– Når Stortinget skal beslutte finansieringen av QRA og MPA med tilhørende systemer på Evenes, forutsetter Avinor AS at alle kostnader, inkludert Avinors, synliggjøres og omfattes av beslutningen. Det vi ser i Konseptvalgutredningen er imidlertid at Forsvarsbygg ikke inkluderer disse kostnadene. Eksempler på dette er kantbelysning på TWY, fordeling av driftskostnader og håndtering baneavisingskjemikaler. Slik vi leser og forstår analysen vil dette dreie seg om betydelige summer og reiser flere prinsipielle spørsmål knyttet til beslutningsprosessen, skriver Avinor i brevet.

«Gratispassasjer»

I brevet peker Avinor på at selskapet har store kostnader på grunn av Forsvarets aktiviteter og at Forsvaret ikke betaler det man skal for tjenestene man får fra Avinor.

Man peker blant annet på flysikringstjenester, der Forsvaret bare dekker 20 prosent av kostnadene. Avinor frykter dette skal gjelde også for Forsvarets flyplasser.

– Avinor er kjent med at det vurderes å innføre en «liknende» ordning for Forsvarets bruk av Avinors flyplasser. Det er beregnet at dette vil føre til at Avinor får en manglende kostnadsdekning på ca 30 millioner kroner pr år, skriver konsernsjef Dag Falk-Petersen.


Vedtar investeringer på Evenes

Stortinget vil i dag vedta investeringer på inntil 1,8 milliarder kroner for oppbygging av infrastruktur for maritime patruljefly på Evenes.Får ikke innsyn i hemmeligstemplede dokumenter:

– Vi gjør vedtak med bind for øynene

– Det som skjer nå er ansvarsløst. Forsvarsministeren burde ikke lagt frem en sak der det er så stor uenighet mellom Forsvaret og Avinor om disponeringen av arealene på Evenes,sier Liv Signe Navarsete (Sp).Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

– Ingen interesse av å holde tilbake informasjon

– Forsvarsdepartementet har ingen interesse av å holde tilbake informasjon, men enkelte opplysninger er graderte og må derfor unntas offentlighet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en kommentar til VOLs intervju med Liv Signe Navarsete tirsdag.Stortinget skal avgjøre forsvarsinvesteringer:

Sp og SV vil vente med Evenes, men får ikke støtte

Onsdag skal Stortinget avgjøre de store investeringsprosjektene ved flystasjonen på Evenes, blant annet 1,8 milliarder kroner til fasiliteter for de nye overvåkingsflyene. Senterpartiet og SV vil utsette saken, men får ikke støtte fra flertallet, blant annet Ap.


Det pekes også på at Forsvaret tar seg godt betalt for sivil flytrafikk på Andøya og Bardufoss, som er de to flyplassene Forsvaret selv driver.

– Forsvaret krever ca 25-50 millioner kroner mer pr år for tjenester på disse flyplassene enn hva en tilsvarende flyplass, utfra sivilt behov og Avinors driftskonsept, ville koste, skriver Avinor.

Andøya

I brevet trekker Avinor også frem at selskapet kan få en betydelig kostnadsvekst dersom selskapet skal overta driften av Andøya lufthavn fra Forsvaret og fortsatt må drifte en stor flyplass.

– Det er ikke bestemt hvem som skal overta ansvaret for Andøya etter at Forsvarets aktivitet er «lagt ned». Dersom driftsansvaret overføres til Avinor vil dette øke selskapets kostnader anslagsvis på 20-40 millioner kroner per år, skriver Avinor.

Bør overta

I brevet peker Avinor på at dersom konsekvensene for sivil flytrafikk blir or store, mener Avinor at Forsvaret bør overta hele driften av flyplassen.

– Forsvarets etablering av QRA og MPA med tilhørende sikringstiltak og støttefunksjoner vil ha stor påvirkning på den sivile driften. I dag er det Avinor som har innehar konsesjoner, tillatelser og sertifikater for å drifte lufthavnen. I den grad Forsvaret stiller krav som går på tvers av disse rammebetingelsene eller at etableringen påfører den sivile driften kostnader, mener Avinor at det bør vurderes om Forsvaret skal ta over driften av hele lufthavnen, skriver Avinor.

– Gjelder fortsatt

Brevet fra Avinor er datert 12. juni 2018. I en kommentar til Fremover, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud at innholdet fortsatt er aktuelt.

Reguleringsplan

Brevet føyer seg inn i flere skriv fra Avinor som er sterkt kritiske til prosessen rundt Forsvarets etablering på Evenes.

Avinor mener for eksempel at det er gjort slett arbeid med reguleringsplanen for Evenes. Også her er støy og miljøpåvirkning sentrale temaer.

– Avinor konstaterer at viktige innspill som Avinor tidligere har kommet med ikke er tatt til følge og at flere tema etter vår vurdering ikke er tilstrekkelig utredet så langt i planprosessen, skriver Knut Holen, som er sjef for nasjonale lufthavner i Avinor.

Dette fremkommer i en høringsuttalelse til reguleringsplanen fra Avinor datert 12. april i år.

Støy

– Slik reguleringsplanforslaget nå er utformet, så er denne ikke til hinder for at F-35 tas i bruk på Evenes, selv om arbeidstakere i eksisterende bygningsmasse vil kunne få en støypåvirkning i sitt arbeids- miljø som er uakseptabel som følge av kampflyflyaktiviteten. Dette er ikke akseptabelt, skriver Holen om støyproblematikken.

Avinor frykter også for passasjerenes hørsel i høringsuttalelsen.

– Avinor kan ikke sette folks helse i faPre når de oppholder seg på lufthavnen. Forsvarsbygg har etter vår vurdering ikke i tilstrekkelig grad synliggjort avbøtende tiltak, og har heller ikke innarbeidet de arealmessige konsekvenser av foreliggende støyberegninger i planen. I og med at forslaget til reguleringsplan ikke har utredet avbøtende tiltak på en forsvarlig måte, er det vårt syn at planforslaget ikke ivaretar den sivile lufthavna og driften av denne, skriver Holen.

Virker ikke bekymret

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen virker imidlertid lite uroet over bekymringene fra Avinor.

– Vi må legge til rette for at de ulike interessene ivaretas og balanseres på en fornuftig måte. Grenser for blant annet støy og utslipp blir avklart i den kommende reguleringsplanen, opplyser Bakke-Jenssen til Fremover.