Fylkesmannen opprettholder ja til lutzgran

Naturvernforbundet, Sabima og WWF har klaget på at Magnar Svandal fikk tillatelse til å plante ut 7.500 lutzgraner i Svandalen på Andøya. Fylkesmannen opprettholder sitt vedtak, og saken går nå videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

GRANSKOG: Det er ikke alle som er like glad i granskogen og frykter at den skal fortrenge andre arter. Dette bildet er fra Andenes-marka.  Foto: Illustrasjonsfoto: Jørn Aune

Andøy

Det var i april at Svandal fikk tillatelse fra fylkesmannen til å plante ut granene. De tre organisasjonene gikk sammen om en klage.


Fikk tillatelse i april:

Naturvernere vil stoppe lutzeventyret

Naturvernforbundet, SABIMA og WWF Verdens naturfond ønsker å stoppe planting av 7.500 lutzgran i Andøy. Tillatelsen ble gitt allerede i april.

 

– Det er gjeve løyve til utsetting av lutzgran til same søkjar tidlegare. Sidan sist har lutzgran fått ny risikovurdering i framandartslista. Det fører til at det er andre krav til om det kan gjevast løyve, og det er skjerpande krav til kunnskapen om området, skriver de tre organisasjonene i klagebrevet, og mener det er gjort for dårlige undersøkelser om spredning av lutzgran i området.

– Lutzgran som får bli stor og kongleberande vil bli opphav til vidare spreiing. Viss det er for omfattande arbeid å finne igjen alle dei trea som veks opp som ei primærspreiing, må ein rekne med at det blir endå vanskelegare å få fjerna ei sekundærspreiing. Landskapet vil ikkje bli fullt av lutzgran med ein gong, men om eit par tregenerasjonar vil ein heilt misse kontrollen over denne spreiinga. Dette er ikkje greitt med eit treslag som er vurdert til (SE) svært høg risiko, heter det i klagen.

Ber om avslag

Naturvernforbundet, Sabima og WWF ba i klagen om at vedtaket ble omgjort til avslag og at klagen fikk oppsettende virkning – som betyr at utplanting ikke kan skje før saken er endelig avgjort.

Det siste sa fylkesmannen nei til i juni. Klagen har dermed ikke fått oppsettende virkning.

Siden 1967

I sin kommentar til klagen peker Svandal på at lutzgrana skiller seg fra sitkagrana, og at det har vært plantet sitkagran på eiendommen fra 1960 og lutzgran fra 1967.


Får plante 7.500 lutzgraner

Magnar Svandal har fått tillatelse til å sette ut 7.500 lutzgraner i ett plantefelt på Andøya. Fylkesmannen mener plantingen ikke vil gi uheldige følger for det biologiske mangfoldet.– Dårlig idé med sitkagran

Robert Svendsen som er kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Andøy, synes replanting av svartelistet sitkagran er bakstreversk.

 

– Lutzgrana som er planta på min eiendom skiller seg fra ren sitkagran. Denne forskjellen, der lutzgrana har mye mer av den norske grana sine kjennetegn, og samtidig sitkagranas produksjonsevne, er jo hele forklaringen på at det fra 1967 og fram til i dag plantes lutzgran hos oss. Usikkerheten om hva som er hva av sitkagran og lutzgran skyldes først og fremst at fagkunnskapen om disse treslagene er for dårlig i miljøorganisasjonene, skriver Svandal.

Han peker også på at det er hele 10 kilometer fra det aktuelle området til det vernede området på Skogvollmyra/Andmyran.

Fant et tre

Fylkesmannen mener det er lite sannsynlig at myrene på Andøya blir påvirket av granplantingen.


Skogeiere i Andøy vil replante omdiskutert sitkagran i Andøy:

Ønsker positiv vinkling på skogdrift

De har tro på skogdrift og replanting av sitkagran, som en langsiktig investering i Andøy, mens staten brukte i fjor 26 millioner kroner på å fjerne den.

 

– Vi fant imidlertid kun ett tilfelle der sitkagranfrø hadde klart å spire på tilsynelatende uforstyrret myr. Dette har gitt et ca. 10 cm høyt tre som står med dårlige vekstvilkår ca. 10 m fra morbestandet. Vi ser dermed ingen grunn til å forvente at Andmyran- Skogvollmyra skal bli nevneverdig påvirket av frøspredning fra plantefelt i liene rundt myra. Sannsynligheten for vesentlige uheldige konsekvenser for naturmangfoldet er etter vår vurdering så lav at det ikke er grunnlag for et avslag ut fra en føre-var-betraktning. Det virker svært usannsynlig at spredning av lutzgran fra feltet på 24/1 skal føre til vesentlig påvirkning på myrene i området. I tillegg kommer at spredning av lutzgran etter vilkårene skal fjernes av plantefeltets eier, skriver fylkesmannen i sin saksutredning, og fortsetter:

– Klagen gir ikke nye opplysninger som gir grunnlag for å omgjøre vårt vedtak av 4. april 2019. Vi opprettholder derfor vedtaket og sender saken til Miljødirektoratet for endelig behandling. Vedlagt følger sakens dokumenter.